back Back to NVB Online

Lu-ca 4

Sa-tan Cám Dỗ
(Mat 4:1-11; Mác 1:12-13)
1Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, 2để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.
3Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”
4Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi’ ”
5Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới trong giây lát. 6Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. 7Cho nên nếu ông quỳ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”
8Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”
9Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:
10‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi
Bảo vệ ngươi,
11Đỡ ngươi trên tay,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”
12Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”
13Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.
Chúa Về Ga-li-lê
(Mat 4:12-17; Mác 1:14-15)
14Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. 15Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài.
Chúa Bị Khước Từ Tại Na-xa-rét
(Mat 13:53-58; Mác 6:1-6)
16Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. 17Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:
18“Thần Chúa ngự trên Ta,
Vì Ngài đã xức dầu cho Ta,
Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,
Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,
Cho người bị áp bức được giải thoát,
19Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”
20Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”
22Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?”
23Ngài bảo họ: “Chắc các người muốn dùng câu tục ngữ: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ”
24Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các người, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25Ta nhắc cho các người một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, 26nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, ngoại trừ bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. 27Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri!”
28Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, 29đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. 30Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi.
Người Bị Quỷ Ám
(Mác 1:21-28)
31Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng. 32Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy.
33Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh ám, la lớn lên: 34“Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”
35Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì.
36Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” 37Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận.
Chúa Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật
(Mat 8:14-17; Mác 1:29-39)
38Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà. 39Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền chổi dậy phục vụ họ.
40Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. 41Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.
42Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. 43Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.” 44Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

most memorable moments of the rio olympicsMajor Mac and slows down his rate of speech to moron speed. Counting poor dead Shroom and the grievously wounded Lake there are two Silver Stars and eight Bronze among them, all ten of which defy coherent explanation. “In the map of nearly every country of the cheap oakleys sunglasses world three or four or more red circles, a score of miles in diameter, mark the position of the dying atomic bombs and the death areas that men have been forced to abandon around them. Wells coined the term “atomic bomb.” And immediately after reading this book, Leo Szilard figured an atomic bomb might be a profitable commodity to control, so he patented it in 1934, though it was still just a weird, way out there science fiction idea, like flying cars.. I have personally never heard the “association” part of it, but that’s not surprising. If we want to stick with the Football (type) naming convention, what about Football (Association) with a soccer redirect? That way the article is named in a way a majority of the English speaking world would understand it, but it will still get soccer’s traffic. 2. Texas Rangers (45 25) The Rangers have the best record in the American League and a big reason for that is the offensive play of Ian Desmond. In fact, because of the new digital network launch, WWE is cheap nfl jerseys starting to resemble a tech company out of its circle of competence. It is challenged by the ambiguous value proposition of social media (295m followers) and an unpredictable fan base response to the proposed switch from the traditional method of consumption via PPV on DirecTV to a new monthly subscription model on the WWE Digital Network. The power of an offensive player will become cheap nfl jerseys simple physics. Football is really a game of physics; how one object hits another and hockey jerseys how each dissipates oakley outlet energy which player wins when the two collide. Bad grades in your freshman year can be indicative of a trend. If you want to go to college, but you do not get good grades in your freshman year, don’t write higher education off. A conclusion sentence compels readers to identify the parts of your research that support your findings. It also motivates cheap oakleys them to come to their own conclusions about your subject matter. Mike Cameron New York Mets’ centerfielder Carlos Beltran, left, and rightfielder Mike Cameron collide while trying for a diving catch on a bloop fly off the bat of San Diego Padres’ David Ross in the seventh inning Thursday Aug. 11, 2005 in cheap jerseys San Diego.

back Back to NVB Online