back Back to NVB Online

Lu-ca 22

Âm Mưu Nghịch Đức Giê-su
1Gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua. 2Các thượng tế, và các chuyên gia kinh luật tìm cách giết Chúa vì sợ dân chúng. 3Sa-tan nhập vào Giu-đa gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. 4Giu-đa đi bàn tính với các thượng tế và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ về cách mà hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5Họ mừng lắm, đồng ý trả tiền cho hắn. 6Giu-đa ưng thuận, tìm dịp nộp Ngài cho họ khi không có mặt đoàn dân đông.
7Đến ngày ăn bánh không men, tức là ngày phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8Đức Giê-su sai Phê-rơ và Giăng:
“Các con hãy đi sửa soạn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua!” 9Họ thưa: “Thầy muốn chúng con sửa soạn tại đâu?”
10Ngài đáp: “Này, khi vào thành, các con sẽ gặp một người đàn ông vác bình nước. Cứ theo người ấy đến nhà nào người vào, 11và nói với chủ nhà: ‘Thầy bảo: Phòng khách là nơi Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 12Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng lớn trên lầu, đã xếp đặt sẵn sàng. Các con hãy sửa soạn tại đó!”
13Các môn đệ ra đi, gặp mọi điều đúng như Ngài đã báo trước, và họ sửa soạn lễ Vượt Qua.
14Đến giờ, Đức Giê-su ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ 15và bảo họ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi thọ nạn, 16vì Ta bảo cho các con biết, Ta sẽ không ăn lễ Vượt Qua nữa cho đến khi lễ ấy được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời.”
17Ngài cầm một cái chén, tạ ơn và bảo: “Hãy cầm chén này, chia nhau uống, 18vì Ta bảo các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi Nước Đức Chúa Trời hiện đến.”
19Ngài lấy một cái bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: “Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!”
20Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con. 21Nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với Ta. 22Vì thật Con Người phải đi đúng như đã ấn định, nhưng khốn nạn cho kẻ phản Ngài!” 23Các sứ đồ bàn luận với nhau xem ai là kẻ sẽ phản Ngài.
24Họ cũng tranh cãi nhau, xem trong đám họ, ai lớn nhất. 25Nhưng Ngài nói: “Các vua chúa dân ngoại thường thống trị thần dân; còn những người cầm quyền thì được gọi là ‘ân nhân.’ 26Nhưng các con thì khác, người lớn trong các con phải trở nên nhỏ, và ai lãnh đạo thì phải phục vụ. 27Vì người ngồi ăn và người phục vụ, ai lớn hơn? Không phải là người ngồi ăn sao? Nhưng chính Ta đang sống giữa các con như một người phục vụ. 28Các con là những người đã kiên trì theo Ta qua những cuộc thử thách của Ta, 29nên Ta lập các con lên cai quản Nước Ta, cũng như Cha đã lập Ta cai quản, 30để các con được ăn uống cùng bàn với Ta trong Nước Ta, và các con sẽ ngồi trên ngai để xét xử mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên.
31Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì, 32nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh.”
33Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa, con sẵn lòng theo Chúa, đồng tù đồng chết!”
34Nhưng Ngài đáp: “Phê-rơ ơi, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối không biết Ta ba lần!”
35Ngài lại hỏi họ: “Khi Ta sai các con ra đi, không bạc, không bao, không giày dép, các con có thiếu gì không?” Họ thưa: “Dạ không!”
36Ngài bảo tiếp: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc hãy lấy đem đi; ai có bao cũng vậy; ai không có gươm hãy bán áo mà mua. 37Vì Ta bảo các con, lời Kinh Thánh này phải được ứng nghiệm nơi bản thân Ta: ‘Người bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp;’ thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm.”
38Họ thưa: “Lạy Chúa, chúng con có hai thanh gươm đây.” Ngài đáp: “Thế là đủ rồi!”
Chúa Cầu Nguyện Trên Núi Ô-liu
(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)
39Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. 40Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” 41Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: 42“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” 43Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. 44Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.
45Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. 46Ngài gọi họ: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!”
Chúa Bị Phản Bội
(Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gi 18:3-11)
47Ngài còn đang nói, bỗng một đám đông kéo đến, dẫn đầu là Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ. Hắn lại gần Đức Giê-su mà hôn Ngài. 48Nhưng Đức Giê-su bảo: “Giu-đa ơi, con phản bội Con Người bằng cái hôn sao?”
49Thấy những sự việc diễn biến như vậy, các môn đệ hỏi: “Lạy Chúa, chúng con nên lấy gươm đánh không?” 50Một môn đệ chém một đầy tớ của vị trưởng tế, đứt mất vành tai bên mặt.
51Nhưng Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng đánh nữa!” rồi đưa tay chữa lành người đầy tớ.
52Sau đó, Đức Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: “Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? 53Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm.”
Phê-rơ Chối Chúa
(Mat 26:57-58, 69-75; Mác 14:53-54, 66-72; Gi 18:12-18, 25-27)
54Bọn ấy bắt Đức Giê-su điệu đi và giải đến dinh trưởng tế. Phê-rơ theo sau Ngài xa xa. 55Khi bọn ấy nhóm lửa giữa sân dinh, ngồi quây quần với nhau, Phê-rơ cùng ngồi với họ. 56Bỗng một người tớ gái thấy Phê-rơ đang ngồi bên ánh lửa, nhìn ông và nói: “Người này cùng bọn với ông ấy!”
57Nhưng Phê-rơ chối: “Này chị, tôi đâu có biết ông ta!”
58Một lúc sau, có người trông thấy Phê-rơ lại bảo: “Anh cũng là người của bọn đó!” Nhưng Phê-rơ chối: “Không phải đâu, anh ơi!”
59Độ một giờ sau, lại có người khác quả quyết: “Đúng rồi, tên này cũng theo ông ấy, vì nó là người Ga-li-lê.”
60Nhưng Phê-rơ đáp: “Anh ơi, anh nói gì tôi không hiểu!” Ngay khi Phê-rơ còn đang nói thì gà liền gáy. 61Chúa quay lại, nhìn Phê-rơ; ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: “Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” 62Phê-rơ liền đi ra ngoài, khóc lóc đắng cay.
Chúa Bị Tra Tấn
(Mat 26:67-68; Mác 14:65)
63Bấy giờ, những kẻ bắt giữ Chúa chế nhạo và đánh đập Ngài, 64và bịt mắt Ngài hỏi giễu: “Nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh đó!” 65Họ còn dùng nhiều điều khác nhục mạ Ngài.
66Đến sáng, hội đồng trưởng lão của dân gồm các thượng tế và các chuyên gia kinh luật họp lại. Họ giải Chúa ra trước hội đồng và hỏi: 67“Nếu anh là Chúa Cứu Thế, hãy khai cho chúng ta biết!” Nhưng Ngài đáp: “Ta nói, các ông cũng không tin. 68Ta có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. 69Nhưng từ nay về sau Con Người sẽ ngự bên phải Đức Chúa Trời quyền năng.”
70Tất cả đều hỏi: “Vậy, anh có phải là Con Đức Chúa Trời không?” Ngài đáp: “Thì chính các ông nói đó!”
71Họ bảo nhau: “Chúng ta đâu cần tang chứng nữa vì chính chúng ta đã nghe tận tai lời từ miệng hắn!”

By comparison, male Marines are allowed to weigh more but must maintain a lower body fat composition. A man in the service is allowed to weigh up to 180 pounds at 5 foot 8, and up to 202 pounds at 6 feet tall. As this technology is quite new, there aren’t as many iPhone cheap football jerseys china games and even fewer with real cheats. But this library will grow as the number of games and popularity of the iPhone continue to grow.. They want light entertainment. They want a feel good story about our PM kicking goals on the global field. I think Adam Gase is the smartest Dolphins coach that Belichick has faced in a long time. Fins beat the point spread in Seattle and should do it cheap authentic jerseys again Sunday versus the rival and nemesis that plays Lord Voldemort in the AFC East.”. It became a plain fact that to meet someone to share your life together, you have to put all the excuses aside and just date. Dating is traumatic at anytime, let alone after 40. In the meantime, the HP TouchSmart tm2 will be on the market next week and sell for $950. It is a laptop with a screen that flips around to cover the keyboard and becomes a tablet.. Do something positive to improve things. Your protest is the one of a spoiled child who bellows but doesn’t contribute to the family.We believe the NFL’s posture of not taking a stand against this sort of behavior is deplorable cowardice.We have decided to boycott all things NFL, and to encourage all our friends, family and associates to do the same, until the NFL takes a stand and instruct its members to find a positive channel for their social rant.. Argentina would go on to win 19 12, but Isles had proved himself to his nation of his exceptional skillset.His graduation into the starting seven illustrates the confidence that he has in the team, and NFL Jerseys Cheap wholesale china jerseys more importantly the confidence they have in him heading into his second appearance in Wellington.More RugbyStats CentreFixtures and ResultsAll BlacksDream Team Tipping”I’ve learned a lot. I’ve just gotten used to finally being cheap football jerseys comfortable doing things I normally wouldn’t do. If there is a tie, a division leader automatically cheap china jerseys wins, and then there are six more levels of tiebreakers. The first used is oakley sunglasses outlet head to head record, followed by conference record, record against playoff eligible teams in their own conference, record against playoff eligible teams in the opposite conference and, finally, point differential.. They say even employees of DraftKings can’t bet on FanDuel. And FanDuel can’t bet on DraftKings. Unbelievable that someone can do that to another human being, Wright said. Just put in your mind how evil those people were. Recent technology allows you to play computer games with the sharpest graphics, most vivid colors and the most realistic sound effects. However, half the fun of playing such a game is sharing the adventure with a friend.

back Back to NVB Online