back Back to NVB Online

Lu-ca 19

Xa-chê Gặp Chúa
1Vào đến Giê-ri-cô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố. 2Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế rất giàu có. 3Ông muốn nhìn xem Đức Giê-su là ai nhưng không được, vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. 4Ông chạy trước leo lên một cây sung, để có thể nhìn thấy Ngài vì Ngài sắp đi qua đó.
5Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-su nhìn lên bảo: “Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!” 6Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài.
7Mọi người thấy vậy đều lầm bầm: “Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!”
8Nhưng Xa-chê đứng dậy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư!”
9Đức Giê-su bảo Xa-chê: “Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.”
Ví Dụ Về Mười Nén Bạc
(Mat 25:14-30)
11Vì lúc ấy, Đức Giê-su tới gần Giê-ru-sa-lem và dân chúng tưởng Nước Đức Chúa Trời sắp xuất hiện đến nơi, nên khi họ đang nghe Ngài dạy, Ngài kể thêm một ngụ ngôn sau đây: 12“Một thái tử đi phương xa để được phong vương rồi mới về nước. 13Ông gọi mười đầy tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và bảo: ‘Hãy kinh doanh cho đến khi ta về!’
14Nhưng dân ghét thái tử, nên cử một phái đoàn theo sau đưa thỉnh nguyện: ‘Chúng tôi không muốn thái tử này cai trị chúng tôi.’
15Sau khi thụ phong, tân vương quay về, cho gọi những đầy tớ đã được giao bạc đến, để xem mỗi người làm lợi được bao nhiêu.
16Đầy tớ thứ nhất đến thưa: ‘Thưa, nén bạc của ngài sinh lợi được mười nén.’
17Vua khen: ‘Được lắm, đầy tớ giỏi của ta. Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ngươi sẽ được quản trị mười thành.’
18Đầy tớ thứ hai đến trình: ‘Thưa, nén bạc của ngài sinh lợi được năm nén.’
19Vua đáp: ‘Ngươi sẽ được quản trị năm thành!’
20Một đầy tớ khác đến thưa: ‘Thưa, đây là nén bạc của ngài, con đã gói cất trong khăn, 21vì con sợ ngài; bởi ngài là người nghiêm ngặt, lấy những gì không đặt, lại gặt những gì không gieo!’
22Vua phán: ‘Ta căn cứ vào lời ngươi mà xét xử ngươi, tên đầy tớ gian ác kia! Ngươi đã biết ta nghiêm ngặt, lấy những gì ta không đặt, lại gặt những gì ta không gieo, phải không? 23Thế sao ngươi không gửi bạc ta vào ngân hàng, để khi ta về, ta có thể thu lại cả vốn lẫn lời?’
24Rồi vua ra lệnh cho các người hầu cận: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà cho người có mười nén.’
25Họ tâu: ‘Thưa, người ấy đã có mười nén rồi!’
26Vua phán: ‘Ta bảo cho các ngươi biết, ai đã có sẽ được cho thêm; nhưng ai không có sẽ bị lấy mất luôn điều gì họ có. 27Còn những tên chống nghịch, không muốn ta cai trị, hãy giải chúng đến đây mà xử tử trước mặt ta.’ ”
Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
28Dạy xong những điều ấy, Đức Giê-su dẫn đầu đoàn dân đi lên Giê-ru-sa-lem. 29Khi đến gần làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ đi, và dặn rằng: 30“Các con hãy vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó, chưa từng có ai cưỡi. Hãy mở dây dắt nó về đây. 31Nếu ai hỏi: ‘Tại sao các anh mở lừa ra?’ các con cứ đáp: ‘Vì Chúa cần nó.’ ”
32Các môn đệ ấy ra đi, gặp đúng như điều Ngài đã báo trước. 33Khi họ đang tháo lừa con, các người chủ nó hỏi: “Tại sao các anh tháo lừa con ra?”
34Họ đáp: “Vì Chúa cần nó!”
35Họ dắt lừa con về cho Đức Giê-su, phủ áo mình trên lưng lừa, rồi đỡ Ngài lên cưỡi. 36Ngài cưỡi lừa đi, nhiều người trải áo mình ra trên đường.
37Lúc đến gần sườn núi Ô-liu, cả đoàn môn đệ đông đảo đều mừng rỡ lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về những việc quyền năng họ đã được chứng kiến. Họ tung hô:
38“Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến,
Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!”
39Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói: “Thưa Thầy, xin quở trách các môn đệ Thầy!”
40Chúa đáp: “Ta bảo cho các người biết: Nếu họ nín lặng, đá sẽ tung hô!”
41Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Ngài khóc cho nó, 42rằng: “Ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an! Nhưng bây giờ, những điều ấy bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được. 43Vì sẽ có ngày, địch quân kéo đến, đắp lũy, bao vây ngươi và đồng loạt tấn công tất cả các mặt; 44chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa, chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”
Dẹp Sạch Đền Thờ
(Mat 21:12-17; Mác 11:15-19; Gi 2:13-22)
45Đức Giê-su vào đền thờ, xua đuổi những kẻ buôn bán ở đó, 46và quở trách họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta là nhà cầu nguyện, nhưng các người đã biến thành sào huyệt trộm cướp!’ ”
47Hằng ngày, Ngài dạy dỗ trong đền thờ; nhưng các thượng tế, các chuyên gia kinh luật, và các nhà lãnh đạo dân chúng tìm cách giết Ngài, 48song chưa tìm dược phương kế vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy.

Then I have a wipe clean interior. I built the foam around the inner, finally putting 6mm ply around that to protect the foam. When you can “stack” on top of a WR in the vertical game, it allows you to pin them to the sideline. A technique that is coached across the league because it forces the WR to go over the top if he wants to make a play on the ball. wholesale football jerseys china How he switches leads so kind of missed my middle point in the last two circles that I did. So at the end you want to stop. According to Forbes magazine, the Mission Impossible star managed to make $75 million between May 2011 and May 2012. On an average, Tom Cruise gets paid somewhere between $10 million to $12 million per film , however, the figures change drastically when it comes to his blockbuster Mission Impossible series, of which he is also the producer. She gained the attention of much of the country when appearing in the crowd during the 2012 BCS National Championship Game. The former Miss Alabama’s appearance was significant after being presented as AJ McCarron’s girlfriend, who is the star quarterback for the Alabama Crimson Tide.. Chicken broth is low in saturated fat and very low in cholesterol. If you want to add chicken broth to a healthy weight loss plan, adding vegetables to a low sodium chicken broth will give it better nutritional value. His wife has ordered a cake in the shape of a Cessna 172 airplane. Fluid Movement is putting on Glitterama, the annual winter community theater talent show fundraiser, and Duff is going to do his own version of the Dance of the Seven Veils, but there’s a twist: he’s doing it with cake! Mary Alice had to choreograph and teach Duff the dance, while Duff, Katherine and the interns all work together on the actual cake. Eating local isn’t the only benefit. Crops do more than provide food. Carpino said the Angels have three options: move, renovate Angel Stadium, or play out the current lease. The Angels have emphasized the first two options, although it would be challenging for the team to identify a new cheap nfl jerseys site, finance a ballpark and build it within three years. Had trouble tackling him, especially in the second half, said Parker Henry, a Washington State nickel back. A good player and probably the biggest quarterback we seen all year. For a true challenge with a teammate, incorporate the pit drill into your football workouts. To set up the drill, create a pit in the shape of a circle or square using Cheap Oakleys either cones or tackling dummies. “But most fans don’t have proper access to the NFL and yearn for top Fake Oakleys quality American football. That’s what the World League will offer.”. Now, it’s Billy Davis’ oakley outlet turn and he’s cheap oakleys going with a hybrid 3 4 defense. Holdover ends Trent Cole and Brandon Graham will try to make the transition to stand up attackers while other veterans also adjust to a new cheap oakleys sunglasses scheme..

back Back to NVB Online