back Back to NVB Online

Lu-ca 17

Các Huấn Thị Khác
(Mat 18:6-7, 21-22; Mác 9:42)
1Đức Giê-su dạy các môn đệ: “Việc gây vấp phạm không thể nào không có, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra việc ấy. 2Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn là để nó gây cho một trong các kẻ bé mọn này phạm tội. 3Các con phải cảnh giác! Nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo và nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ. 4Nếu trong một ngày, người ấy phạm lỗi bảy lần với con, rồi bảy lần đến nói: ‘Tôi ăn năn,’ thì con cũng hãy tha thứ!”
5Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!”
6Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy tự nhổ gốc lên và xuống trồng dưới biển!’ thì nó cũng vâng lệnh các con.
7Ai trong các con có một đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Vào ngồi ăn ngay đi!’ 8Chẳng phải các con bảo nó như thế nầy sao? ‘Hãy dọn cơm và thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong, rồi con hãy ăn uống?’ 9Người chủ có cám ơn đầy tớ vì nó vâng lệnh không? 10Các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo, hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận của chúng con.’ ”
Mười Người Phung Được Lành Bệnh
11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. Họ đứng đàng xa, 13lên tiếng kêu xin: “Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng con!”
14Thấy vậy, Ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!” Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung.
15Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri.
17Đức Giê-su hỏi: “Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? 18Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?” 19Rồi Ngài bảo người ấy: “Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!”
Nước Chúa Được Thiết Lập
(Mat 24:23-28, 37-41)
20Các người Pha-ri-si hỏi Chúa: “Bao giờ Nước Đức Chúa Trời mới đến?” Ngài đáp: “Nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được. 21Không ai có thể nói: Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người!”
22Chúa bảo các môn đệ: “Sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày của Con Người mà không được. 23Người ta sẽ bảo các con: ‘Kìa, Ngài ở đây!’ ‘Kìa, Ngài ở đó!’ Nhưng các con đừng đi, cũng đừng chạy theo! 24Vì như tia chớp loè sáng và chiếu rạng từ phương trời này đến phương trời kia thể nào, thì Con Người, trong ngày Ngài hiện ra cũng sẽ như thế. 25Nhưng trước hết, Con Người phải chịu đau khổ đủ điều và bị thế hệ này loại bỏ.
26Trong thời Nô-ê thể nào thì thời Con Người cũng thể ấy. 27Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả.
28Thời của Lót cũng thế, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất, 29nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, trời mưa lửa và diêm sinh xuống hủy diệt tất cả.
30Ngày Con Người hiện đến cũng giống như thế. 31Trong ngày ấy, ai ở trên sân thượng có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay về lấy của cải. 32Hãy nhớ lại vợ của Lót! 33Hễ ai tìm cách bảo tồn mạng sống thì sẽ mất; nhưng ai chịu mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó. 34Ta bảo các con, trong đêm ấy, 35hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại; 36hai người nữ cùng xay cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.”
37Các môn đệ hỏi: “Thưa Chúa, việc ấy xảy ra tại đâu?” Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, diều hâu bâu tại đó!”

One of the purposes of your digestive tract is to break down the starch and other complex carbohydrates which are simply authentic nfl jerseys chains of sugar molecules into their component sugars so they can be absorbed into hockey jerseys the blood. Our medium order of fries contains 47 grams of carbohydrates. MSNBC’s ratings were up 95%, we also announced an exclusive deal in which all eight of the Harry Potter films will begin airing on USA Cheap Football Jerseys and Syfy beginning in 2018. Plus, we have rights to air the films across our other television properties too. You leave me alone. The commissioner a liar and I get to talk about that on my podcast. The bar has been raised dramatically on football stadium design. As recently as the 1970s, stadiums were designed with baseball and football in mind. Being a life coach involves hockey jerseys a lot of qualities that are more inherent than acquired. Some of them have been mentioned below. Pools may help attract buyers only in warm climates and in high end neighborhoods where pools are cheap jerseys from china common. The National Association of Realtors estimates that under perfect circumstances, a pool could potentially increase home value by as much as 7 percent, but only if certain conditions are met. The one that we’ll be looking at right now is the spear. Within wholesale jerseys Kung Fu training you have solo sets and you have two person sets. This report last week in the New York Times corroborates Deadspin’s April post revealing the Jills had their entire bodies micromanaged by the team. The squad’s handbook contains these, among other gems: “When menstruating, use a product that [sic] right for your menstrual flow. Stops are rare in the indoor game. As a result, coaches preach forcing turnovers. Once you land, go right into the next rep. Continue until you done eight reps. “I think unless even more comes out that you will find most of these major sponsors saying the same thing.”They are not going to pull out, though, unless more is uncovered. The NFL is too valuable for them.”But the Radisson hotel chain announced Monday it is suspending its sponsorship of the Minnesota Vikings because of star running back Peterson’s indictment for child abuse in Texas.. One of the most common criteria is the age limits for viewing different media. So, while the levels of media censorship exist, people are still calling for cheap oakleys sunglasses absolute removal of all types of censorship. Since its foundation nearly two hundred and fifty years ago, Muslims have played a crucial role in American society. Originally arriving as African slaves, Muslims have consistently immigrated to the United States since the end of the Civil War.

back Back to NVB Online