back Back to NVB Online

Lu-ca 14

Người Phù Thũng Được Chữa Lành
1Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. 2Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. 3Đức Giê-su hỏi các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” 4Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về.
5Ngài bảo họ: “Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?” 6Họ không thể nào biện bác được.
Khiêm Nhường
7Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: 8“Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. 9Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và anh phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. 10Nhưng khi anh được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế anh sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. 11Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Nên Mời Ai?
12Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn. 13Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.”
Bữa Tiệc Lớn
(Mat 22:1-10; 10:37-38; 5:13; Mác 9:50)
15Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: “Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời.”
16Ngài đáp: “Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. 17Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: ‘Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’
18Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: ‘Tôi mới mua một nông trại, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’
19Người khác nói: ‘Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’
20Người khác nữa lại nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’
21Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: ‘Con hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’
22Rồi đầy tớ thưa: ‘Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’
23Chủ lại bảo đầy tớ: ‘Con hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! 24Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’ ”
25Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: 26“Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. 27Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!”
28“Ai trong các người muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? 29Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: 30‘Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’
31Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? 32Nếu không, khi địch còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. 33Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.
34Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? 35Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

In Shooter, Mark Wahlberg plays a reclusive, worn out ex sniper trying to escape the ghosts of his past. Bob Lee is called in by the cheap oakleys FBI who want cheap nfl jerseys to know if he (hypothetically) wanted to murder, let’s say, the president, how would he (hypothetically) do it? They claim that he’s “the best there is” because after years of training with long distance shooting, he successfully killed 70 men in the desert with one of these:. For this clip, you will need a bowling ball, bowling shoes, bowling lanes. When I’m going through the house, most beginners, what I see is they want to take the bowling ball and just hold it with two fingers and cup it like that to get a hook. When he felt ready in 2004 after months punting in his backyard while working in sales he took his pregnant wife and four year old to the US and signed a three year contract with the Green Bay Packers. But after months of pre season training on a few hundred dollars a week, he was dropped jordan sale just minutes before the season started.. Who knows what I might have done had I not sustained that injury at Twickenham?”I ended up sitting with the head of special teams, who works with kickers and other specialists, and watching tape of elite place kickers for a couple of hours, while he talked me through their technique. I’ve worked with some incredible kicking coaches over the years but we had never gone into anything like this level of precision.”Even though I was contracted to the end of 2015, they seemed willing to wait. Light and maneuverable but still heavily armed, destroyers were used to fake ray ban sunglasses escort larger Wholesale Jerseys ships by intercepting and destroying threats. By the Second World War, they were also being used to provide protection from submarines and aircraft attack for larger vessels, including merchant ships.. Well, I think the overwhelming drive in the digital music space is that you have several in what we consider the stream subscription space is you have several big players who are entering and are likely to further commoditize the market. Spotify did something, like, for the last year, $3.54 of ARPU per month and had 82% or 84% content costs. Even if the second condition to trigger a Restructuring credit event wasn’t met, banks would have to take a write down as this would be a permanent reduction in the amount they expect to receive. I Cheap Jerseys highly doubt this clause will be triggered because it would force the writedowns that the banks (or their Fake Oakleys regulators, or their governments) are desperately trying to avoid..

back Back to NVB Online