back Back to NVB Online

Lu-ca 13

Nếu Không Ăn Năn Sẽ Bị Chết Mất
1Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2Ngài đáp: “Các người tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương họ nên bị tàn sát sao? 3Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các người tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”
Ngụ Ngôn Về Cây Vả Không Trái
6Đức Giê-su lại kể ngụ ngôn này: “Người kia trồng cây vả trong vườn nho mình, nhưng khi đến hái trái lại chẳng tìm được quả nào. 7Chủ bèn bảo người trồng nho: ‘Đã ba năm ta đến tìm quả nơi cây vả này, nhưng chẳng thấy gì cả. Vậy hãy đốn cây ấy đi! Sao để nó chiếm đất mà không sinh hoa lợi?’
8Nhưng người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin cứ để yên nó thêm một năm này nữa, để tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân vào. 9Có lẽ trong tương lai, nó sẽ ra trái; nếu không, thì chủ sẽ đốn!’ ”
Chữa Lành Người Đàn Bà Trong Ngày Sa-bát
10Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát. 11Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. 12Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!” 13Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.
14Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: “Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát.”
15Chúa đáp: “Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các người đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao? 16Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?”
17Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện.
Hạt Cải Và Men
(Mat 13:31-33; Mác 4:30-32)
18Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? 19Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.”
20Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? 21Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.”
Cửa Hẹp
(Mat 7:13-14, 21-23)
22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. 23Một người hỏi: “Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?”
Ngài nói cùng họ: 24“Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các người, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các người mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: ‘Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: ‘Ta không biết các người từ đâu đến!’
26Lúc ấy các người ấy thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’
27Nhưng chủ sẽ bảo các người: ‘Ta không biết các người đến từ đâu! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’
28Các người sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các người phải bị quăng ra ngoài. 29Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời; 30Thật thế, người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối.”
Chúa Than Vãn Về Thành Phố Giê-ru-sa-lem
(Mat 23:27-39)
31Ngay giờ ấy, vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy nên bỏ đây mà đi nơi khác, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy!”
32Ngài đáp: “Hãy đi bảo con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta vẫn đuổi quỷ, chữa bệnh và ngày kia thì Ta sẽ hoàn thành công tác.’ 33Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri của Chúa không thể chết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.
34Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Bao lần Ta ước muốn tập họp đàn con ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không chịu! 35Này, nhà cửa các ngươi sẽ bị bỏ hoang! Ta bảo thật, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi nào các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”

big names swap teams in nrl tradeMake a mark in the cheap nfl jerseys sixth square with a colored ink or pencil. This will be the top stitch or space of your letter. Moments later, the two head Cheap Football Jerseys coaches met in the middle of the field to shake hands, but Harbaugh, caught up in the exuberance, shook Schwartz’s hand Cheap mlb Jerseys really hard and patted him on the back with the force of a mule kick. The Detroit coach took exception and the two got into a heated argument before being separated.. A line that was never spoken by the character. It’s been referenced by Mad TV sketches, song parodies, articles, multiple websites which list the best quotes from the show, and so on. It is also common fake oakleys in the NFL for punters to serve as backup kickers. During the 2009 2010 season, New York Giants punter Jeff Feagles served as the second string kicker. The pain factor is so intense, he explains, because the genitalia are a nexus of nerve endings. “Any time you have that focal consolidation, anything in the way of pain is going to be perceived more acutely.” The pelvic girdle protects those delicate appendages from the back and side, but not from a head on full frontal hit.. Rugby was largely seen as the game that white people play cheap nfl jerseys and soccer was seen as the game black people play. The South African Rugby Football Union was not only well endowed, financially, but had world class sport stadiums even during the apartheid era. Has the damage to my brain already been done? Do cheap jerseys I have CTE? I hope I don’t, but over 90% of the brains of former NFL players that have been examined showed signs of the disease. I am terrified.”. Many Brazilians, angry about the cost of the Rio Weld Cup as well a corruption in the country, demonstrated on the streets before the 2013 FIFA Confederations Cup and made their voices heard at the opening ceremony so planned speeches at the World Cup by the Brazilian President, Dilma Rousseff, and the FIFA president, Sepp Blatter, have been scrapped. oakley outlet Note to FIFA officials: no one used to listen to the speeches anyway!. It was perhaps Ways Of Seeing, the 1972 BBC television series, which established him as a household name to such an extent that we forget that both the project itself and the book, of the same name, that it inspired were collaborative efforts. Berger was always a big, bold talker.. And the same thing for this side, in the very center. A line up. His victims would be raped repeatedly and then killed. It is said that he also engaged in necrophilia, sleeping with the corpses till they decayed. But fear not Pats fans. It doesn’t matter if the character of your quarterback, coach, owner and entire organization is called into question because of these repeated scandals.

back Back to NVB Online