back Back to NVB Online

I-sa 66

Sự Phán Xét Và Hy Vọng
1 CHÚA phán như vầy:
“Trời là ngôi Ta,
Đất là bệ chân Ta.
Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu?
Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi?
2Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,
Vì thế chúng đều hiện hữu.”
CHÚA tuyên bố như vậy.
“Đây là kẻ Ta xem trọng:
Người nhu mì, tâm thần hối cải
Và run sợ vì lời Ta phán.
3Còn người giết một con bò để tế
Cũng giống như giết một người;
Kẻ dâng một con chiên làm sinh tế
Giống như bẻ cổ một con chó;
Người dâng tế lễ chay
Giống như dâng máu heo;
Kẻ dâng hương tưởng niệm
Giống như người thờ tượng thần.
Vì chúng đã chọn con đường riêng của mình
Và linh hồn ưa thích những điều ghê tởm.
4Ta cũng sẽ chọn bạc đãi cho chúng
Và đem đến điều chúng kinh hãi
Vì khi Ta gọi không ai đáp,
Ta phán không ai nghe;
Nhưng chúng đã làm điều ác trước mắt Ta
Và chọn điều Ta không đẹp lòng.”
5Hỡi những kẻ run sợ vì lời Ngài,
Hãy nghe lời của CHÚA:
“Anh em ngươi là người nhân danh Ta ghét các ngươi,
Từ bỏ các ngươi, nói rằng:
‘Hãy để CHÚA được vinh quang
Đặng chúng ta thấy sự vui mừng của các ngươi.’
Nhưng chúng nó sẽ hổ thẹn.
6Có tiếng nói từ trong thành,
Có tiếng phát ra từ đền thờ,
Tiếng của CHÚA báo trả
Những kẻ thù Ngài.
7Trước khi đau chuyển bụng
Nàng đã sinh,
Trước khi cơn đau kéo đến,
Nàng đã sinh một đứa con trai.
8Ai đã nghe một việc như thế?
Ai đã thấy những điều thế nầy?
Có thể một đất nước nào được chuyển bụng sinh ra trong một ngày
Hay một nước nào được sinh ra trong một lúc không?
Thế mà Si-ôn vừa chuyển bụng
Đã sinh ra đàn con.”
9 CHÚA phán: “Chính Ta là Đấng mở dạ mẹ
Lại không cho sinh sao?
Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhi
Nhưng lại đóng dạ mẹ sao?” Đức Chúa Trời ngươi phán.
10“Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem, hãy hân hoan vì nó.
Hỡi tất cả những người than khóc cho Giê-ru-sa-lem,
Hãy hết sức vui với nó.
11Để các ngươi bú sữa no nê
Nơi vú an ủi của mẹ,
Để được uống thỏa thích
Từ nguồn sung mãn vinh quang của người.”
12Vì CHÚA phán như vầy:
“Nầy, Ta sẽ đem sự bình an đến cho thành như con sông;
Đem vinh quang của các nước đến như suối nước tràn ngập.
Các ngươi sẽ được bú sữa, được bồng trên lòng,
Được vỗ về trên đầu gối.
13Như người mẹ an ủi con mình,
Chính Ta sẽ an ủi các ngươi như thế.
Các ngươi sẽ được an ủi nơi Giê-ru-sa-lem.”
14Các ngươi sẽ thấy và lòng hân hoan;
Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ.
Người ta sẽ biết rằng tay của CHÚA ở cùng các tôi tớ Ngài
Nhưng cơn thịnh nộ dành cho những kẻ thù Ngài.
15Vì kìa, CHÚA sẽ đến trong lửa
Và xe chiến mã của Ngài như bão tố
Để báo trả cơn giận của Ngài bằng thịnh nộ
Và lời quở trách của Ngài trong ngọn lửa.
16Vì CHÚA sẽ dùng lửa và gươm
Để trừng trị mọi người phàm;
Nhiều người sẽ bị CHÚA xử tử.
17“Những kẻ làm cho mình thánh khiết, tinh sạch để đi vào các vườn theo một người đứng ở giữa; là những kẻ ăn thịt heo, rắn rít ghê tởm và chuột.” CHÚA tuyên bố: “Chúng nó cùng đến ngày tận số cả.”
18“Còn Ta, Ta biết rõ hành động và tư tưởng chúng. Ta sẽ đến, tập họp tất cả các nước và các ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ và sai những người sống sót của họ đi đến các nước; tức là đến Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân giỏi về cung tên, Tu-banh, Gia-van, các hải đảo xa xăm là những nơi chưa nghe danh Ta và chưa thấy vinh quang Ta. Chúng sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các nước.”
20 CHÚA phán: “Chúng sẽ đem tất cả anh em các ngươi như lễ vật từ mọi nước về dâng hiến kính CHÚA tại núi thánh Ta ở Giê-ru-sa-lem, chúng đưa họ về bằng ngựa, xe ngựa, kiệu, la và lạc đà; như người Y-sơ-ra-ên đem lễ vật đựng trong đồ tinh sạch đến đền thờ CHÚA.” 21CHÚA phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ để làm thầy tế lễ và người Lê-vi.” 22CHÚA tuyên bố: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” 23CHÚA phán: “Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, mọi người sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. 24Họ sẽ đi ra và thấy xác của những người phản loạn cùng Ta; vì giòi bọ trên chúng nó sẽ không chết, lửa thiêu chúng nó sẽ không tàn và chúng nó là vật ghê tởm cho mọi người.”

In fact, we’re going to be using a zip line to run two helmets towards each other and then getting that data to determine what kind of forces have been reduced or how the forces have changed cheap China Jerseys upon impact. Once we get that data, then we’ll know when and how to proceed to field conditions.. Other brain regions are impacted by video games. A functional magnetic resonance imaging (fMRI) study published in 2006 by Weber and Mathiak found that before firing weapons in violent games, there is more activity in the dorsal anterior cingulate cortex, an area associated with planning, while during and briefly after firing a weapon, there is less brain activity in the rostral anterior cingulated cortex and amygdala, two regions associated with emotion.Video games require repetitive behaviors, which can strengthen connections between brain cells and thus enhance motor skills. Robert Oppenheimer was secretly working on a Superman. They wouldn’t even learn for another year that a real atomic bomb was being developed, and even then, the similarities between the real A bomb and Luthor’s weren’t exactly obvious.. In a few places the paved trail comes very close to water’s edge so you may feel the spray if the waves are up or ride through small patches of seaweed, evidence of previous storms. Since you’re riding park roads on some segments, please be sure to wear an approved bike helmet and ride to cheap jerseys the right, with traffic.. John’s and drive to Farewell cheap oakleys for the 50 minute ferry sailing to Fogo. The ferry runs seven days a week, but check ahead, as the ferry is occasionally cheap nhl jerseys canceled for maintenance. Raiders team: 1. Jack Wighton, 2. But at the end, what the question that has to cheap mlb jerseys be asked is, will Michael Vick make my football team better? And you know what? NFL players have been on Twitter tweeting that teams should take a chance on Michael Vick. That’s very rare in the NFL. High Technology High School placed second in this year’s Wholesale Jerseys STEM rankings, BASIS Tucson North claimed the No. 3 spot and Whitney High School in California took fourth. Most people think of the bald eagle when they hear “eagle”. But they are just a small part of the eagle family. The fate of your team lies in my hands. Well, really it lies in their hands but you know what I mean. Allow the excess buttermilk to drip back into the bowl. Dredge ravioli in the bread crumbs. In reality, the Chinese cheap mlb jerseys team’s “spontaneous” invitation was actually orchestrated by the Chinese government. (In those days, all sports were political in China, and none more so than ping pong.) The American squad succeeded where politicians before them had failed, becoming the first Americans to visit Beijing since 1949.

back Back to NVB Online