back Back to NVB Online

I-sa 6

Isa 7
1Vào năm Vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả, tôn quý; thân áo Ngài đầy dẫy đền thờ. 2Phía trên ngai có các sê-ra-phim đứng hầu. Mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh để bay. 3Các sê-ra-phim gọi nhau và hô lên:
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Vạn Quân,
Vinh quang Ngài đầy dẫy khắp đất.”
4Vì tiếng hô, các then cài nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền đầy dẫy khói.
5Tôi nói: “Khốn nạn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu; vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA Vạn Quân.” 6Bấy giờ một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng cặp gắp từ bàn thờ. 7Sê-ra-phim đó sờ vào miệng tôi và bảo: “Nầy, cái nầy đã đụng đến môi ngươi; lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha.”
8Và tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi.”
9Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân này rằng:
‘Nghe thì cứ nghe, nhưng không hiểu;
Nhìn thì cứ nhìn nhưng không nhận biết.’
10Hãy làm cho lòng dân này chai lì,
Tai nặng,
Mắt nhắm,
E rằng mắt chúng nó thấy được,
Tai chúng nó nghe được,
Lòng chúng nó hiểu được
Và quay trở lại rồi được chữa lành.”
11Tôi hỏi: “Lạy Chúa, cho đến khi nào?”
Ngài đáp: “Cho đến khi các thành hoang vắng
Không người cư ngụ,
Nhà cửa không người ở,
Đất ruộng hoàn toàn hoang tàn.
12Cho đến khi CHÚA đã đuổi dân đi xa,
Nhiều nơi trong xứ bị hoang phế.
13Dù một phần mười dân cư còn lại tại đó,
Họ cũng sẽ bị thiêu hủy.
Như cây dẻ, cây sồi
Khi bị đốn vẫn còn gốc
Thì dòng giống thánh là gốc của nó.”

He finally came around, you know. It took a while for the kid, but he’s good. There is a phenomenon that occurs each fall. It is an event that causes enemies to come together for a common cause. Make sure you didn’t inadvertently bookmark fake or suspicious cheap nfl jerseys Web sites and put them in your favorites. If you delete a site from your favorites, you can then delete it from your recycling bin as well. Very nice!””Governor John Kasich of the GREAT, GREAT, GREAT State of Ohio called to congratulate me on the win. Enjoy!”APThis story has been automatically published from the Associated Press wire which uses US spellingsOur Regional News StoriesThe Northern Advocate’Heroes helped save our daughter’s life’A Kaitaia couple will be forever grateful that their two year old daughter did not loseHawke’s Bay TodayMcDonald’s ‘stabbing’ in Napier Two people were taken to hospital after a fight in Napier McDonald’s last night.. First, you can see an accountant Wholesale Jerseys dropping some envelopes cleanly into the lottery drum . Except one that gets banged around the rim, creasing its corner:. The camp staff, which consists of Kaepernick and a small group of volunteers, also highlighted 10 basic rights they believe each child should know they have, including the right to be free, healthy, safe and educated. The day was constructed around these rights, which were inspired by the 10 point plan created by the Black Panther Party, who celebrated their 50th anniversary in October. So, depending on the situation, whatever the wind is or the terrain, you want to work on cheap nfl jerseys the shot. So you can see, I am not going to take a full swing, so I keep my feet together, I bent my knees a bit, and I choke down, I like to choke down a little bit, so I have more control, and I just take about less than half a swing, about to here or there and I can hit the ball sixty, seventy, eighty yards pretty easily and controllable, so it’s a very useful shot depending on the situation. Keyboard drivers are installation files that enable computers to communicate with your keyboard. When you purchase a new, advanced keyboard, plugging it in doesn’t just do the trick; your computer needs to be alerted of the new device. The Eastern and the Western Conference are further divided into 3 divisions each, with 5 teams in each division. So, in all there are 6 divisions with 5 teams each, forming two Conferences of 15 teams each. It takes a long time. Make sure you hold it loosely in the mouth so as cheap oakleys not to distort the cheap oakleys outlet face. Click “Finish.” The chart will appear next to the data. Move the chart by clicking and dragging it to the desired area.. Your foremost reaction to Replica Oakleys unripe mulberries would be the urge cheap oakleys to yak your guts out. Therefore, we can’t recommend mulberries to anyone except that rare stoner demographic who take their bong hits with ipecac shots.

back Back to NVB Online