back Back to NVB Online

I-sa 49

Sứ Mệnh Của Tôi Tớ CHÚA
1Hỡi các hải đảo, hãy nghe Ta;
Hỡi các dân xa xôi, hãy chú ý.
CHÚA đã kêu gọi tôi từ trong bụng mẹ,
Đã công bố tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ.
2Ngài làm miệng tôi như lưỡi gươm sắc bén
Và che tôi trong bóng tay Ngài.
Ngài làm tôi thành mũi tên sáng loáng,
Và giấu tôi trong bao đựng tên của Ngài.
3Ngài phán cùng tôi: “Ngươi là tôi tớ Ta.
Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ được vinh quang nơi ngươi.”
4Và tôi tự bảo: “Tôi đã lao lực luống công;
Tôi đã tổn sức hư không và vô ích.
Nhưng thật vậy, lẽ công bình của tôi ở nơi CHÚA,
Và phần thưởng tôi ở nơi Đức Chúa Trời tôi.”
5Bây giờ, CHÚA phán:
Đấng đã lập tôi từ trong bụng mẹ để làm tôi tớ Ngài,
Để đem Gia-cốp trở lại cùng Ngài
Và tập họp Y-sơ-ra-ên đến với Ngài
Vì tôi được tôn trọng trước mắt CHÚA
Và Đức Chúa Trời là sức lực của tôi.
6Ngài cũng phán:
“Ngươi làm tôi tớ Ta
Để phục hồi các chi tộc Gia-cốp
Và đem những người được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên trở về, chỉ là việc nhỏ;
Ta sẽ làm cho ngươi như ánh sáng cho các nước,
Đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng quả đất.”
7 CHÚA, Đấng Cứu Chuộc,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán
Cùng người bị người ta khinh bỉ, bị các nước ghê tởm,
Cùng kẻ tôi tớ của các kẻ cai trị, như vầy:
“Các vua sẽ thấy ngươi và đứng dậy,
Các hoàng tử sẽ quỳ lạy
Vì CHÚA, Đấng Trung Tín,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã chọn ngươi.”
8 CHÚA phán như vầy:
“Trong thì thuận tiện Ta đã đáp lời ngươi;
Trong ngày cứu rỗi Ta đã giúp đỡ ngươi.
Ta sẽ gìn giữ ngươi, làm cho ngươi
Thành giao ước của dân
Để phục hồi đất,
Để phân chia các di sản hoang tàn;
9Để bảo những người phu tù: ‘Hãy đi ra;’
Những kẻ ở trong tối tăm: ‘Hãy chiếu sáng.’
Họ sẽ được chăn giữ trên đường đi
Và mọi đồi trọc sẽ trở nên đồng cỏ cho họ.
10Họ sẽ không đói, không khát;
Hơi nóng và mặt trời cũng sẽ không thiêu đốt họ
Vì Đấng thương xót họ sẽ hướng dẫn,
Ngài sẽ dắt họ đến bên suối nước.
11Ta sẽ làm mọi núi Ta thành đường đi
Và các đường cái Ta sẽ được xây dựng.
12Kìa, những người này sẽ đến từ phương xa.
Kìa, những người kia sẽ đến từ phương bắc, phương tây
Và những người nọ đến từ vùng Si-nim.”
13Hỡi trời hãy hò reo,
Hỡi đất hãy vui mừng;
Hỡi các núi hãy cất tiếng reo hò
Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài
Và thương xót những người khốn khổ của Ngài.
14Nhưng Si-ôn nói rằng: “CHÚA đã từ bỏ tôi,
Chúa tôi đã quên tôi.”
15“Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú
Hay không thương xót con trai một mình sao?
Dù những người này có thể quên,
Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.
16Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta;
Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.
17Các con trai ngươi sẽ nhanh nhẹn đến;
Còn những kẻ phá hoại, những kẻ làm ngươi hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi.
18Hãy ngước mắt nhìn quanh và xem:
Tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi.”
CHÚA phán: “Như Ta hằng sống,
Ngươi sẽ mang tất cả chúng nó như đồ trang sức,
Sẽ thắt lưng chúng nó như cô dâu.
19Vì dù những nơi hoang tàn, những nơi tiêu điều,
Những vùng đất đổ nát của ngươi
Thì giờ đây quá chật cho người định cư
Và những kẻ ăn nuốt ngươi sẽ cách xa ngươi.
20Những đứa con trong thời ngươi mất mát người thân
Sẽ nói vào tai ngươi:
Chỗ này chật quá cho tôi,
Hãy nới rộng cho tôi ở.
21Nhưng ngươi tự hỏi trong lòng rằng:
‘Ai đã sinh những đứa này cho tôi?
Tôi đã mất hết con cái, đã bị son sẻ,
Bị lưu đày và từ bỏ.
Ai đã nuôi dưỡng những đứa này?
Kìa, ta đã bị bỏ mặc một mình,
Những đứa này từ đâu đến?’ ”
22 CHÚA phán như vầy:
“Nầy, Ta sẽ giơ tay trên các nước,
Giương cờ trên các dân
Thì chúng sẽ bồng các con trai ngươi trong lòng
Và các con gái ngươi trên vai mà đến.
23Các vua sẽ là cha nuôi ngươi
Và các hoàng hậu sẽ là vú em của ngươi.
Họ sẽ cúi mặt xuống đất lạy ngươi
Và liếm bụi chân ngươi,
Rồi ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA,
Những ai trông cậy Ta sẽ không hổ thẹn.”
24Có thể nào người ta lấy chiến lợi phẩm của dũng sĩ
Hay giải cứu các tù binh từ người dũng mãnh được chăng?
25Vì CHÚA phán như vầy:
“Phải, tù binh của dũng sĩ sẽ bị lấy đi,
Chiến lợi phẩm của người dũng mãnh sẽ được giải cứu.
Ta sẽ tranh đấu với kẻ đấu tranh chống ngươi
Và Ta sẽ giải cứu con cái ngươi.
26Ta sẽ làm cho những kẻ áp bức ngươi ăn thịt mình,
Chúng nó sẽ say máu mình như say rượu.
Và cả nhân loại sẽ biết rằng:
Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi,
Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”

But one thing’s certain: The most powerful sports league on the planet is facing challenges unlike anything before, driven by a new awareness of the game’s ugly underside and an expanded social media landscape keeping the public’s attention on the pervasive societal problem of domestic violence. “They may be faint cracks, but they deserve a great deal of attention, because faint cracks always become larger cracks.”Sponsors: Some publicly rebuked the league this week over how it handled criminal cases involving several players, including running backs Adrian Peterson and Ray Rice.The Radisson hotel chain temporarily cut ties with the Minnesota Vikings after the team initially decided to let Peterson play despite a pending indictment on charges of injuring his son when he whipped him.PepsiCo chairwoman Indra Nooyi issued Cheap Oakleys a statement expressing dismay at “the repugnant behavior of a few players” but expressing confidence in NFL Commissioner Roger Goodell to solve the problem. cheap jordan A dead ball situation occurs when the player in possession is brought down by a tackle, the ball goes out of bounds, the ball touches the ground before it is caught, the player with the ball goes out of bounds, or a team scores. Each and every single play is implemented with a schematic plan of action by the team and a calculative course of action is adopted. 4 3 outside linebackers, David and Davis, were overlooked for 3 4 outside linebackers that generate sacks. Dansby is having a career year. Enter your information into the cheap ray bans check printing wholesale nfl jerseys program, and print out a sample check using the MICR toner Cheap NFL Jerseys and laser stock paper. Make sure all the information, including routing number, account number, name and address, bank address and name, all match your original check from the bank. That means bushfire coverage will be prolific for a significant portion of the year. Pointing the blame during a natural disaster may seem insensitive but there comes a point at which we need to open the conversation about why this period is kicking off earlier and earlier with every year.. This is what happens when an NFL team is desperate for a quarterback. Instead of giving the much cheaper Geno Smith a chance to lead this talented offense, the Jets gave Fitzpatrick $12 million to come in and throw 10 interceptions in five games. After a thorough search, the woman was found nervously huddled in a small cupboard. Apparently she had sneaked into the house and slept, ate and even took cheap football jerseys showers Baratas Replicas Ray Ban there for an entire year without being detected.

back Back to NVB Online