back Back to NVB Online

I-sa 48

Đức Chúa Trời Là Đấng Tạo Hóa Và Cứu Rỗi.
1Hỡi nhà Gia-cốp, hãy nghe đây.
Ngươi được gọi bằng tên Y-sơ-ra-ên,
Ra từ nguồn Giu-đa.
Ngươi lấy danh CHÚA mà thề,
Cầu khẩn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Nhưng không ở trong chân lý và công chính.
2Vì ngươi xưng mình đến từ thành thánh,
Nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
3Ta đã phán những điều trước kia từ xa xưa.
Những điều ấy xuất phát từ miệng Ta và Ta làm cho người ta biết chúng.
Thình lình Ta hành động và những điều ấy xảy đến.
4Vì Ta biết ngươi cứng đầu,
Cổ ngươi là gân sắt,
Trán ngươi bằng đồng.
5Nên Ta đã phán cho ngươi từ xưa,
Ta đã cho ngươi biết trước khi chúng xảy đến,
Kẻo ngươi nói rằng:
‘Tượng thần của tôi đã làm đấy,
Tượng chạm hay tượng đúc của tôi đã truyền bảo.’
6Ngươi đã nghe rồi, hãy xem tất cả những điều này.
Nhưng các ngươi không công nhận sao?
Từ nay Ta sẽ cho ngươi biết những điều mới,
Những điều bí ẩn mà ngươi chưa biết.
7Bây giờ những điều đó mới được tạo ra, không phải từ xưa.
Trước ngày hôm nay, ngươi chưa bao giờ nghe những điều ấy,
Kẻo ngươi nói rằng:
‘Nầy, ta đã biết rồi.’
8Ngươi chưa bao giờ nghe, ngươi chẳng bao giờ biết,
Từ xưa tai ngươi vẫn chưa mở.
Vì Ta biết rằng ngươi rất xảo trá
Và ngươi được gọi là kẻ phản loạn từ khi lọt lòng.
9Ta vì danh mình mà dằn cơn giận,
Vì vinh quang Ta mà kiềm chế
Không hủy diệt ngươi.
10Nầy, Ta đã tinh luyện ngươi nhưng không như luyện bạc;
Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.
11Vì cớ Ta, vì chính Ta mà Ta làm điều này.
Vì sao Ta lại để cho danh Ta bị nhục?
Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho một ai khác.
12Hỡi Gia-cốp, hãy nghe Ta.
Hỡi Y-sơ-ra-ên, là dân Ta đã kêu gọi.
Ta là Đấng ấy.
Ta là đầu tiên, Ta cũng là tận cùng.
13Tay Ta đã lập nền quả đất,
Tay phải Ta đã giương các tầng trời ra.
Ta gọi trời đất,
Chúng đều cùng nhau đứng lên.
14Tất cả các ngươi hãy tập họp lại và lắng nghe!
Ai trong vòng chúng nó đã công bố những điều này?
CHÚA yêu thương người,
Ngài sẽ thực hiện ý định Ngài trên Ba-by-lôn
Và dùng tay nghịch người Canh-đê.
15Ta, chính Ta đã phán;
Phải, Ta đã gọi người;
Ta đã đem người đến
Và người sẽ thịnh vượng trong đường lối mình.”
16“Hãy đến gần Ta, hãy nghe điều này:
Từ ban đầu, Ta đã không phán một cách bí mật,
Vào lúc nó xảy ra, Ta đã ở đó.”
Và bây giờ, CHÚA đã sai Ta
Cùng với thần của Ngài.
17 CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
“Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng dạy dỗ để ngươi được lợi ích,
Đấng dẫn đường để ngươi đi theo.
18Ôi, ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta
Thì sự thái bình ngươi sẽ như sông,
Sự công chính ngươi như sóng biển.
19Con cháu ngươi sẽ như cát,
Dòng dõi ngươi sẽ như hạt cát;
Tên chúng nó sẽ không bao giờ bị xóa,
Bị diệt trước mặt Ta.”
20Hãy rời bỏ Ba-by-lôn,
Hãy chạy trốn khỏi người Canh-đê.
Hãy cất tiếng vui mừng tuyên bố,
Hãy công bố điều này,
Hãy rao truyền đến tận cùng quả đất;
Hãy nói rằng: “CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp, là tôi tớ Ngài.”
21Họ không bị khát khi Ngài dẫn họ qua sa mạc.
Ngài làm nước chảy ra từ vầng đá cho họ;
Ngài chẻ đá
Thì nước trào ra.
22 CHÚA phán: “Những kẻ gian ác sẽ không được bình an.”

If you’ve ever tried to find an ugly Christmas sweater at the last minute for the increasingly popular “Ugly Christmas Sweater” party then you might have heard the thrift store employees tell you that they are all sold out. I NFL Jerseys China did. NFL Gifts Bring a SmileThe beauty of an NFL themed gift is that no matter what you buy, you are recognizing that person’s Sunday afternoon passion football. Even if the actual gift isn’t what your boyfriend, dad, son, special guy, buddy, always wanted, it will still make that person smile.. The second part of the mental game that needs to be warmed up is your competitive juices. After you hit enough balls to get your body loose, play some competitive practice games to wake up your competitive fire. Yahoo Screen (NASDAQ:YHOO) looks set to take a big step forward in original programming with the new season of cult favorite Community. Netflix remains the clear fake oakleys leader in streaming content, but the competition is permanently taking market share.. Well, I want to go to a bowl cheap jerseys game. Well you know, the aspiration of playing in post season play is one of the most important elements and opportunities for a young man or young woman who’s an athlete. Cheap nfl jerseys Baseball has roots almost as old as its country of origin. This rich history is what fans are after when they visit ballparks to watch the boys of summer take the field each night. The researchers are comparing the S. Aureus strains they find in these samples with the MRSA strains they have found in grocery stores and farms and with strains local doctors find in infected patients. That begins to change when you start buying really, really large amounts of tickets in the hundreds of thousands or millions, Matheson said. At that point, your expected per ticket losses begin to fall, less so because your odds are getting better and more so because you’re increasing the size of the jackpot by buying so many tickets.. The house stands behind fifteen foot high iron gates on land that was once part of a ‘great forest, with wooded glades and lairs of wild beasts, deer both red and fallow, wild bulls and boars’. Half a century before the Norman Conquest the land belonged to the Abbey of Barking. I’m building a Cheap mlb Jerseys green goblin costume(humberto ramos kind) and I need to make my self look a little bigger. I cheap oakleys don’t need to see any muscles just bigger. We wound up finding Wholesale NFL Jerseys a life that was in many ways much more pleasant than the ones we’d left behind in Los Angeles. Here are the surprising facts we learned about life in a post apocalyptic wasteland:.

back Back to NVB Online