back Back to NVB Online

I-sa 41

Y-sơ-ra-ên Được Chúa Giúp
1“Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta.
Hãy để cho các nước phục hồi năng lực;
Hãy để chúng đến gần và nói đi.
Chúng ta hãy cùng nhau đến gần để tranh cãi.
2Ai đã đánh thức người từ phương đông?
Trong sự công chính, kêu gọi người đến chân mình?
Trao các nước cho người,
Chà đạp các vua dưới chân.
Trao phó chúng nó cho gươm người như bụi đất?
Phó chúng nó cho cung người như rơm rác gió thổi bay đi?
3Người săn đuổi chúng, vượt qua một cách an toàn
Con đường mà chân ngươi chưa hề bước đến.
4Ai đã thực hiện và làm điều này?
Ai đã gọi các thế hệ từ ban đầu?
Chính Ta là CHÚA, là đầu tiên và cũng sẽ hiện diện
Cho đến cuối cùng. Chính Ta là Đấng ấy.”
5Các hải đảo thấy và sợ hãi,
Các đầu cùng quả đất run rẩy;
Chúng tiến lại gần và đến.
6Mỗi người giúp kẻ lân cận mình
Và nói với anh em mình: “Hãy can đảm lên.”
7Thợ mộc khuyến khích thợ vàng;
Thợ gò bằng búa
Khích lệ thợ đập đe;
Thợ hàn lại bảo: “Thế là tốt;”
Rồi họ dùng đinh đóng để nó khỏi ngã.
8“Nhưng ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta.
Hỡi Gia-cốp, kẻ ta chọn lựa;
Là dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ta.
9Ta đã nắm lấy ngươi từ đầu cùng quả đất,
Kêu gọi ngươi từ các góc đất,
Và bảo ngươi: ‘Ngươi là tôi tớ Ta,’
Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi.
10Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi.
Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi.
Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi.
Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.
11Nầy, tất cả những kẻ giận ngươi
Sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.
Những kẻ chống nghịch ngươi
Sẽ như không và bị hủy diệt.
12Những kẻ tranh đấu chống lại ngươi,
Ngươi sẽ tìm chúng nhưng không thấy.
Những kẻ tranh chiến nghịch cùng ngươi
Sẽ như không có gì cả.
13Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng nắm tay phải ngươi
Và phán cùng ngươi: Đừng sợ,
Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.
14Hỡi sâu bọ Gia-cốp, hỡi những người Y-sơ-ra-ên: Đừng sợ.
Ta sẽ giúp đỡ ngươi.”
Ngài là Đấng cứu chuộc ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như thế.
15“Nầy, Ta sẽ làm cho ngươi thành một công cụ đập lúa mới,
Bén và có nhiều răng.
Ngươi sẽ đập các núi và đánh tan chúng.
Ngươi sẽ làm các đồi trở thành như rơm rạ.
16Ngươi sẽ sàng sảy chúng rồi gió thổi đi;
Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác.
Còn ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA;
Và tôn vinh trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
17Những kẻ nghèo nàn và thiếu thốn tìm kiếm nước
Nhưng không có;
Lưỡi họ khô vì khát.
Ta là CHÚA, sẽ đáp lời chúng;
Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không từ bỏ họ.
18Ta sẽ làm cho các sông chảy ra trên đồi trọc;
Các suối ở giữa những thung lũng;
Biến sa mạc thành hồ nước;
Đất khô hạn thành những mạch nước.
19Ta sẽ trồng cây tùng, cây xiêm,
Cây hải đào và cây ô-liu trong sa mạc.
Ta sẽ trồng chung với nhau trong sa mạc
Cây thông, cây huyền và cây bách.
20Để người ta thấy và biết,
Để cùng nhau suy gẫm và hiểu rằng:
Bàn tay CHÚA đã làm điều này
Và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã sáng tạo nó.”
21 CHÚA phán: “Hãy trình vụ kiện của các ngươi.”
Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra những lý lẽ hùng biện.”
22“Hãy để chúng đến
Và nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy đến.
Hãy nói cho chúng ta biết những điều đã xảy ra từ trước
Để chúng ta suy tư
Và biết kết cục của chúng;
Hãy công bố cho chúng ta biết những việc sẽ đến.
23Hãy nói cho chúng ta biết những điều sẽ xảy ra sau này
Để chúng ta biết các ngươi là các thần.
Phải, hãy ban phước hay giáng họa đi
Để chúng ta kinh ngạc hay cùng nhau chiêm ngưỡng.
24Này, các ngươi chẳng ra gì;
Công việc của các ngươi là vô ích;
Kẻ chọn các ngươi là ghê tởm.
25Ta đã đánh thức người từ phương bắc; người đã đến.
Từ phương đông, người đã kêu cầu danh Ta.
Người chà đạp những kẻ lãnh đạo như bùn đất;
Như thợ gốm nặn đất sét.
26Ai đã nói điều đó từ ban đầu để chúng ta biết?
Ai đã bảo từ trước để chúng ta nói rằng: ‘Người là đúng.’
Không ai nói điều gì,
Không ai công bố gì,
Không ai nghe tiếng nào từ các ngươi cả.
27Việc đầu tiên là đối với Si-ôn, hãy nhìn xem, hãy nhìn xem chúng
Và Ta sẽ sai một người báo tin mừng đến Giê-ru-sa-lem.
28Ta tìm xem nhưng không có ai,
Không một cố vấn nào giữa vòng những người này
Để khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời.
29Kìa, tất cả chúng nó đều là hư ảo,
Công việc chúng nó là hư không;
Hình tượng chúng nó là gió và trống không.”

Chopped: The chefs find blowfish tail in the first basket and hope they can stay cool as they cook up an amazing appetizer in a hurry. Then in the entree round, the competitors find a can of something orange and a jar Fake Oakleys of something rather unusual: date palm. Fantasy Basketball Rater 4: Serge Ibaka, powerforward of the Oklahoma City Thunder. Some of you, most actually, may have had Ibaka as part of their end draft choice and that is pretty much a good decision. As if answering the dare to make us feel more inadequate, the world gave us Argentavis magnificens, the largest flying bird in recorded wholesale jerseys history. These beasts possessed a wingspan between 19 and 26 feet, and a wing area of 75 feet, which you may notice is only slightly smaller than a Lear Jet. While other candidates who’ve Fake Oakleys played, such as Felton Davis III and Darrell Stewart, are expected to see the field, the big names nfl jerseys cheap who can make an impact are true freshmen, both highly regarded, Donnie Corley and Justin Layne. Corley has been hyped as a playmaker, and Layne fits the protype of an outside MSU receiver.. In Tennessee, they require that you be at least twenty one years of age. You also need to have a biological science in either forestry or or a natural resource related field. Fake ray bans So if you are looking for a relaxing life, do not take up betting as a profession. Yes it can pay well, very well, but you need to put in Replica Oakleys a lot of work, and it can be 2 3 years before you are making any meaningful hard cash. He left at least three points on the board with a bad throw into coverage in the red zone, and the potential game winning drive ended with another forced throw. That was a winnable game that could have a big impact on the final standings.. Working quickly, sprinkle with some onions, jack cheap nfl jerseys cheese, and jalapeno slices. Spoon on chili and top that with Cheddar. Plus, the iconic black and red Jordan XI will release around Christmas this year and will likely be the most anticipated shoe release of all time. In fact, our outlook for Jordan, LeBron, Derrick Rose and other NBA superstars with shoe endorsements looks strong for the remainder of 2012.. I actually initiated my position in EA in late May and have been pretty happy with the purchase thus far. So far, I’m up 39% on an annualized basis, but will not purchase shares until they get below $74, because I believe that is where it offers additional value. In the settlement, the NFL makes no admission of guilt to those allegations. The players also are not required to prove that their conditions are related to football.The diagnoses would be made by a network of physicians approved by the NFL and the players’ attorneys..

back Back to NVB Online