back Back to NVB Online

I-sa 36

San-shê-ríp Đe Doạ Giê-ru-sa-lem
1Vào năm thứ mười bốn đời vua Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri lên đánh tất cả các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy. 2Vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đem một đạo binh hùng mạnh đến Giê-ru-sa-lem để tấn công vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống nước Ao Thượng, nơi con đường đến ruộng thợ nhuộm. 3Bấy giờ, Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến cùng người.
4Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy nói với Ê-xê-chia rằng: ‘Đại Đế, vua A-si-ri phán thế này: Cậy vào đâu mà ngươi tin tưởng như vậy? 5Ngươi bảo rằng: Lời nói suông sẽ là chiến lược và lực lượng cho chiến tranh chăng? Giờ đây, ngươi cậy ai mà phản loạn cùng ta? 6Nầy, ngươi nương cậy Ai Cập, là cái gậy bằng sậy đã gãy mà hễ ai tựa vào nó sẽ bị đâm lủng tay. Pha-ra-ôn, vua Ai Cập cũng như vậy đối với ai nương cậy người. 7Còn nếu ngươi bảo ta rằng: “Chúng tôi tin cậy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi;” nhưng đó không phải là Đấng mà Ê-xê-chia đã hủy bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Ngài rồi truyền cho Giu-đe và Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy thờ lạy trước bàn thờ này sao?” 8Nào, bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta, vua A-si-ri: Ta sẽ ban cho ngươi hai ngàn con ngựa nếu ngươi đủ sức tìm đủ lính kỵ để cưỡi! 9Thế thì làm sao ngươi đánh đuổi được một tướng rất nhỏ trong số các tôi tớ của chủ ta dù ngươi cậy Ai Cập để có xe chiến mã và lính kỵ? 10Vả lại, không phải nhờ CHÚA mà ta lên đánh xứ này và hủy diệt nó sao? CHÚA bảo ta hãy lên đánh và hủy diệt xứ này.’ ”
11Ê-li-a-kim, Sép-na và Giô-a nói cùng Ráp-sa-kê rằng: “Xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng A-ram vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa cho dân trên tường thành này nghe.” 12Nhưng Ráp-sa-kê đáp: “Phải chăng chủ ta chỉ sai ta nói những lời này với chủ ngươi và ngươi thôi sao? Không phải cũng nói cho những kẻ ngồi trên tường thành, là kẻ cùng các ngươi sẽ ăn phân, uống nước tiểu mình sao?”
13Thế rồi Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa kêu to lên rằng: “Hãy nghe lời phán của Đại Đế, là vua A-si-ri: 14Vua phán như vầy: Đừng để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi vì người không đủ sức giải cứu các ngươi. 15Cũng đừng để Ê-xê-chia thuyết phục các ngươi tin cậy vào CHÚA mà nói rằng: ‘Chắc chắn CHÚA sẽ giải cứu chúng ta, Ngài không để thành này lọt vào tay vua A-si-ri đâu!’
16Chớ nghe lời Ê-xê-chia vì vua A-si-ri phán thế này: Hãy làm hòa với ta, đầu hàng ta đi thì mỗi người sẽ được ăn trái nho, trái vả và uống nước giếng mình. 17Cho đến khi ta đến và đem các ngươi vào vùng đất như đất của các ngươi, tức là đất có lúa và rượu, đất có bánh và vườn nho. 18Hãy coi chừng kẻo Ê-xê-chia dụ dỗ các ngươi mà nói rằng: ‘CHÚA sẽ giải cứu chúng ta.’ Vậy, có thần nào trong số thần của các nước đã giải cứu đất nước họ ra khỏi tay vua A-si-ri chưa? 19Các thần của Ha-mát và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta không? 20Thần nào trong tất cả thần của các nước đã giải cứu đất nước họ khỏi tay ta? Làm sao CHÚA có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta?”
21Nhưng họ im lặng, không trả lời một tiếng nào vì vua đã truyền: “Không được trả lời người.” 22Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến với vua Ê-xê-chia, xé áo mình mà thuật lại các lời Ráp-sa-kê nói.

Create a realistic project plan schedule and adhere to your project plan’s time line. Do not ask team members to accomplish tasks in an unrealistic time frame. One fan even remarked that she did Cheap NFL Jerseys China not fall, but in fact attacked the floor, using mad ninja skills. cheap jerseys She got mad ninja skills.”She also tweeted a picture in order to let everyone know that she will be okay, although she is in a cast Fake ray bans and presents her new “footwear” as she refers to it, to her fans. Giants $ 14,890,000 7. CB Asante Samuel, Philadelphia $ 14,145,000 8. Surprisingly, depending on your take on it, more Replica ray bans than half of the ballots were returned after the Nov. 27 car accident outside his Florida home that has led us to the scandal plagued Tiger Woods of today. (a) Fundus image and (b) optical coherence tomography image of a patient with FEVR who had peripheral retinal exudation Baratas Replicas Ray Ban and avascularity resulting in secondary epiretinal membrane formation.Full figure and legend (269K)FEVR patients with LRP5 mutations have reduced bone wholesale Jerseys mass, and those with severe NDP mutations are more likely to have progressive deafness and mental retardation. The spectrum of allelic FEVR disorders and the genotype correlation in FEVR are discussed later in this review. On this call, we make statements that may constitute forward looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to be materially different from those expressed or implied by the relevant forward looking statements. Nov 8, 2015; Tampa, FL, USA; New York Giants defensive end Jason Pierre Paul (90) waves to a fan during the second half against the Tampa Bay Buccaneers at Raymond James Stadium. New York Giants defeated the wholesale nfl jersyes Tampa Bay Buccaneers 32 18. Yet there are some other weird mutant superpowers that infants are born with, abilities that simply shouldn’t be possible in a floppy little person who probably hasn’t lived long enough to see a Christmas. The idea is that we soak up ethics from our caregivers and environment, that we’re born as morally ambiguous as a really good Breaking Bad episode. Clarkson hit a three to bring them to within five. And after the Spurs took a time out to stop the bleeding, Julius Randle attacked the basket, going right at former Laker Pau Gasol, who fouled him. He played in the league for 17 seasons, and is the NFL’s all time leader in touchdowns and yards for a tight end. Speaking on his decision to become an analyst, he said “About three years ago I started to think more about retirement and I started to do more television and I said to myself: ‘This is fun.’ What a great way for me to stay connected to the game and give back to the game.”.

back Back to NVB Online