back Back to NVB Online

I-sa 2

1Lời mà I-sa, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2Việc sẽ xảy ra vào những ngày sau cùng:
Núi của nhà CHÚA sẽ được
Vững lập trên đỉnh các núi,
Được nâng cao hơn các đồi,
Và mọi quốc gia sẽ đổ về đó.
3Nhiều dân tộc sẽ đến và nói:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi CHÚA,
Đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài,
Để chúng ta đi trong đường Chúa.”
Vì Kinh Luật sẽ ra từ Si-ôn
Và lời của CHÚA sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem.
4Ngài sẽ xét đoán giữa các quốc gia
Và phân xử cho nhiều dân tộc.
Và họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,
Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm.
Nước này sẽ không tuốt gươm ra nghịch cùng nước khác;
Họ sẽ không còn học tập chiến tranh.
5Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến.
Chúng ta hãy đi trong ánh sáng của CHÚA.
6Thật vậy, Ngài đã từ bỏ dân Ngài,
Là nhà Gia-cốp,
Vì họ đầy dẫy các thói tục đông phương
Và thầy bói như người Phi-li-tin;
Bắt tay với con cái người ngoại quốc.
7Đất họ đầy bạc và vàng,
Châu báu vô tận,
Đất họ đầy ngựa
Và xe ngựa vô số.
8Đất họ đầy tượng thần;
Họ quì lạy đồ tay mình làm ra,
Là vật ngón tay họ đã tạo nên.
9Nhưng phàm nhân sẽ bị nhục nhã,
Loài người sẽ bị hạ thấp.
Nên, xin Ngài đừng tha thứ chúng.
10Hãy chui vào trong đá,
Trốn trong bụi đất
Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài.
11Con mắt kiêu căng của phàm nhân sẽ bị nhục nhã;
Sự cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp.
Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao.
12Vì có một ngày CHÚA Vạn Quân sẽ đến nghịch
Cùng tất cả những kẻ kiêu căng,
Kẻ cao ngạo cùng tất cả những kẻ kiêu kỳ;
Nó sẽ bị hạ thấp;
13Cũng sẽ nghịch cùng tất cả cây tùng của Li-ban, cao ngạo và kiêu kỳ;
Cùng tất cả cây sồi của Ba-san.
14Cũng sẽ nghịch cùng tất cả núi cao,
Tất cả đồi lớn,
15Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tháp cao,
Mọi thành vững chắc,
16Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tầu bè của Ta-rê-si,
Mọi tàu sang trọng.
17Sự kiêu căng của phàm nhân sẽ bị hạ thấp;
Sự cao ngạo của loài người sẽ bị nhục nhã.
Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao.
18Và các tượng thần sẽ hoàn toàn biến mất.
19Người ta sẽ chui vào hang đá,
Vào hầm dưới đất
Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài
Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất.
20Vào ngày ấy, người ta sẽ ném
Cho chuột, cho dơi
Những tượng thần bằng bạc, bằng vàng
Mà người ta đã làm ra để thờ lạy,
21Đặng chui vào hang đá,
Vào khe đá
Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài
Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất.
22Chớ nương cậy nơi phàm nhân,
Là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi;
Chúng có gì đáng kể đâu?

‘king of live sports’ finds throne shakenAs the video game market continues its latest transformation, each of these vendors are well positioned to gain share at the expense of faltering enterprises like THQ Inc. (THQI). It’s going to be easy to speculate, in the absence of 2009 Adalius Thomas imitator Jabaal Sheard, whether there’s something going on attitude wise with the defense. The offense stagnated for the middle quarters after scoring on its first two drives. In case you Cheap Jerseys from china haven’t heard or perhaps if you’re just not an NFL fan, there’s a guy named Tim Tebow that has a negligible amount of footballing talent. He is a quarterback, which is the guy that throws a football to other guys on his team. John Henson, a player for the Milwaukee Replica Oakleys Bucks, said employees of a high end jewelry store locked the door and told him to leave before police arrived. And Cheap Jerseys in 2011, police in Florida told former NFL running back Warrick Dunn they pulled him over because he “had the characteristics of people transporting drugs and guns,” he said.. The match is played for a total duration of 90 minutes, divided into two halves of 45 cheap ray bans minutes each. The interval between the two halves of the match should not exceed 15 minutes. If it’s sitting on the ground it’s going to get really wet. So then you take your pack cover out, and you want to make sure that you get a pack cover that’s big enough, too. So I’m going to do that really quick. I wound up missing my mark because of one thing, and it was because of my grip. Make heavy squats, leg presses, lunges, and powercleans a staple in your program. These custom jerseys exercises all develop power, strength, and explosiveness when performed correctly. And while that may sound Cheap china Jerseys like a pretty awesome solution, especially if it gets you to work in time, you’ll think differently when the delayed hangover hits you like a truck a few hours later. Or alternately, when you literally drive head on into a truck on the way to work because you’re both drunk and hungover.. The popular conditioning drill known as “up downs” is a very effective way to increase cardiovascular activity and endurance. This drill starts by having the players run in place as fast as they can encourage them to get their knees up as high as they can. Furthermore, he has a spider’s . Precognitive abilities? We must have missed that day of science class.. Some offer things others done. SportsTap definitely fits into that category, the depth of the sports you can view is great, but the lack of a favorites cheap oakleys hurts it.

back Back to NVB Online