back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 9

Đền Tạm Và Đền Thờ Thiên Thượng
1Giao ước thứ nhất có các luật lệ phụng vụ và một nơi thánh dưới đất. 2Một đền tạm đã được dựng lên: Phần thứ nhất có chân đèn, bàn và bánh trưng bày trên bàn thờ, gọi là nơi thánh. 3Đàng sau bức màn thứ nhì có một phần gọi là nơi chí thánh, có bàn thờ dâng hương bằng vàng và rương giao ước bọc toàn vàng, 4chứa một bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn và các bảng đá giao ước. 5Bên trên rương có các Chê-ru-bim vinh quang che phủ nắp thi ân; nhưng đây không phải là lúc nói từng chi tiết về các vật đó.
6Khi mọi thứ này đã xếp đặt xong như thế, một mặt các thầy tế lễ thường xuyên được vào phần thứ nhất của đền tạm để hành lễ phụng vụ. 7Mặt khác, một mình vị trưởng tế mỗi năm một lần được vào phần thứ nhì, mang huyết theo để dâng tế lễ đền tội cho mình và cho dân chúng ngộ phạm. 8Đức Thánh Linh dùng điều này để chứng tỏ rằng một khi đền tạm trước vẫn còn thì đường vào nơi chí thánh chưa khai thông. 9Đây là ví dụ về thời hiện tại, theo đó các lễ vật và sinh tế dâng hiến không đủ khả năng làm lương tâm của người phụng vụ toàn hảo. 10Đó chỉ là các món ăn, thức uống và các lễ tẩy rửa khác nhau, là các luật lệ xác thịt, áp dụng cho đến thời kỳ cải cách.
Chức Tế Lễ Của Chúa Cứu Thế Và Của Dòng Họ Lê-vi
11Khi Chúa Cứu Thế xuất hiện làm vị thượng tế của những sự thiện hảo hiện có, Ngài đi suốt qua đền thờ vĩ đại hơn và toàn hảo không do bàn tay người xây dựng, tức là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12Ngài không dùng huyết của dê đực hay bò con nhưng dùng chính huyết Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự chuộc tội đời đời. 13Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng tro bò cái tơ đem rảy trên người ô uế còn thánh hóa họ cho được thanh sạch về thân xác, 14thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống.
15Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.
16Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, 17vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết, nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không hiệu lực. 18Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. 19Sau khi công bố mọi điều răn của Kinh Luật cho toàn dân, Môi-se lấy huyết của bò con và dê đực với nước, rồi dùng dây len đỏ và cành bài hương rảy lên cả cuốn sách lẫn dân chúng, 20mà nói: “Đây là huyết giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi tuân giữ!” 21Cả đền tạm cũng như tất cả khí dụng phụng vụ đều được ông rảy huyết như thế. 22Theo Kinh Luật, hầu hết mọi vật đều được tẩy thanh bằng huyết, vì không đổ huyết thì không có sự tha tội.
23Vậy, nếu các bản sao của các vật trên trời đều cần được thanh tẩy bằng các sinh tế thì các vật trên trời cần phải có sinh tế tốt hơn. 24Vì Chúa Cứu Thế không ngự vào một nơi thánh do bàn tay người xây dựng, mô phỏng theo nơi thánh thật, nhưng Ngài ngự vào chính thiên đàng, để bây giờ xuất hiện đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. 25Ngài cũng không vào đó để dâng chính mình hết lần này đến lần khác như các vị trưởng tế phải vào nơi chí thánh hằng năm, dâng huyết không phải của họ. 26Nếu thế, từ khi sáng tạo vũ trụ, Ngài đã phải chịu thống khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài xuất hiện chỉ một lần vào thời kỳ cuối cùng, hy sinh chính mình để tiêu trừ tội lỗi. 27Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán. 28Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài.

However, things have changed. Because of improperly taken prescriptions, as well as the presence of antibiotics in our food and water, this staph bug mutated and evolved into the superbug. There, the water can reach temperatures over 200 degrees Fahrenheit, allowing it to become cheap authentic jerseys supersaturated with minerals like calcium. When the water reaches the cooler surface, however, the cheap jerseys cheap mlb jerseys calcium flies out of it, and over time those calcium deposits solidified into perfectly terraced mineral spas on the cliff. The game tipped off at 6pm Fake Oakleys with the Cavaliers gaining the first possession. Kendra Ross, a 6′ 3″ sophomore won the tip easily for the visitors, and then ran immediately to the corner behind the 3 point line. When you think of tag teams, teams like the aforementioned Dudley’s, Hardy Boyz, and the Road Warriors come to mind. However, there are more than a few good teams who never received the recognition or title reigns they deserved. Our digital reach remains strong as Pulpo continues to be the number one digital platform to reach Latinos. In the United States according to [indiscernible] including 8.2 million monthly unique Spanish dominant Latino advertisers and 16.8 million unique bi cultural Latino monthly visitors and our owned and operated station websites deliver an average of 2 million monthly unique visitors as cheap nfl jerseys well.. Balance is something we all need, no matter the age. We may look for it, and not find it. Everything happens for a reason. I always wanted to go back to Parra. Jim Harbaugh has been successful at every level in football. In college at the University of Michigan, he was an All American quarterback. Dimitroff and Smith made a conscious decision to release right tackle Tyson Clabo and to not try to talk Cheap Jerseys center Todd McClure out of retirement, the way they did tight end Tony Gonzalez. McClure suggested this week that he would have come back for a 15th season, but that he was nudged toward retirement, as the team opted to go with younger players on the line.. For a nutritious knockout, stir a cup of fresh strawberries in a nonstick pan (on a low flame), coupled with two tablespoons of brown sugar until semi mushy. Instead of using regular jam, your homemade filling will be much tastier and contain lesser calories. Dr. Robert Guida, a plastic surgeon based on New York’s Park Avenue, who counts dozens of celebrities among his clients, said that she’s had “too many injections in the wrong spots. As wholesale Jerseys for the offense, it might take a full year or two to grasp Bill O’Brien’s style of offense. With Arian Foster coming back, the offense should be more productive.

back Back to NVB Online