back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 7

Mên-chi-xê-đéc
1Mên-chi-xê-đéc này là vua của Sa-lem, vị thượng tế của Đức Chúa Trời chí cao, đã đi đón và chúc phước cho Áp-ra-ham khi người chiến thắng các vua trở về. 2Áp-ra-ham dâng cho vua một phần mười mọi vật. Trước hết, tên Mên-chi-xê-đéc có nghĩa là vua công chính, cũng là vua của Sa-lem nghĩa là vua hòa bình. 3Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ngày tử; như Con Đức Chúa Trời, làm thượng tế đời đời.
4Thử nghĩ xem tổ Áp-ra-ham đã dâng phần mười chiến lợi phẩm cho vua thì vua vĩ đại biết bao! 5Một mặt Kinh Luật quy định cho các vị tế lễ con cháu Lê-vi được thu phần mười của dân chúng, tức là anh chị em mình dù họ cũng là hậu tự Áp-ra-ham. 6Mặt khác, Mên-chi-xê-đéc dù không phải dòng họ Lê-vi nhưng được thu phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. 7Người nhỏ được người lớn hơn chúc phước là việc dĩ nhiên. 8Trong trường hợp này, những người thu nhận phần mười cũng đều là người phàm phải chết cả. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là vẫn còn sống. 9Vậy, có thể nói Lê-vi, người được thu phần mười sau này đã dâng phần mười qua Áp-ra-ham, 10vì khi Mên-chi-xê-đéc gặp Áp-ra-ham, Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ.
11Nếu có thể nhờ chức vị tế lễ của Lê-vi mà được toàn hảo, vì trên căn bản tế lễ ấy Kinh Luật đã được ban hành cho dân chúng, thì tại sao còn cần một vị tế lễ khác dấy lên theo dòng Mên-chi-xê-đéc chứ không theo dòng A-rôn? 12Vì đã thay đổi chức vị tế lễ thì cũng buộc phải thay đổi Kinh Luật. 13Đấng được những lời trên nói đến lại thuộc về một chi tộc khác, trong chi tộc ấy không có ai dự phần tế lễ nơi bàn thờ. 14Rõ ràng Chúa chúng ta xuất thân từ chi tộc Giu-đa, một chi tộc không được Môi-se nói gì về chức tế lễ. 15Vấn đề càng thêm hiển nhiên nếu có một vị tế lễ giống như Mên-chi-xê-đéc xuất hiện, 16được lập làm vị tế lễ không căn cứ theo luật lệ, điều răn của thể xác nhưng theo quyền năng sự sống bất diệt.
17Vì có lời xác chứng:
“Con làm vị tế lễ đời đời
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”
18Luật lệ cũ bị phế bỏ vì yếu kém, vô hiệu. 19Vì Kinh Luật không làm cho điều gì toàn hảo được cả nên một niềm hy vọng tốt hơn được giới thiệu, nhờ đó chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời.
20Hơn nữa, còn có lời thề. Các vị tế lễ khác nhậm chức chẳng có lời thề, 21nhưng Ngài được lập làm vị tế lễ với lời thề khi Đức Chúa Trời bảo Ngài:
“Chúa đã thề
Và không bao giờ đổi ý
Con làm vị tế lễ đời đời…”
22Vì lời thề đó, Đức Giê-su trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn.
23Mặt khác, số vị tế lễ thật nhiều, vì phải chết nên không thể nào tiếp tục nhiệm vụ. 24Còn Đức Giê-su tồn tại đời đời nên giữ chức vị tế lễ mãi mãi. 25Do đó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.
26Phải là vị thượng tế như thế mới thích hợp với chúng ta, một đấng thánh khiết, toàn thiện, không ô uế, tách biệt với những người tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời; 27không giống các thượng tế khác cần phải hằng ngày dâng các sinh tế trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc này một lần đủ cả, dâng hiến chính bản thân làm sinh tế. 28Vì Kinh Luật cứ lập những người yếu kém làm thượng tế, nhưng lời thề đến sau Kinh Luật thì lập Con Ngài làm thượng tế, là Đấng được toàn hảo đời đời.

We congratulate all those involved with Frozen and success speaks volumes, about the future of animation at our company. We are obviously proud of our performance this quarter and it’s very satisfying to see long term strategies come to fruition delivering results and driving greater value for our company and shareholders.. Vision problems such as nearsightedness, farsightedness, and astigmatism can be treated by a surgical procedure known as LASIK, or laser eye surgery. According to the American Fake ray bans Academy of Opthalmology, laser eye surgery involves the use of a laser to reshape the cornea in the front of the eye. They looked confident and in control, forcing Dallas to a three and out on their next possession. The resulting punt, however, was dropped by Jaguars returner Ace Sanders on the 14 yard line with the Cowboys quick to recover the loose ball. Locate the serial number for the gun you want to check. If you are purchasing a gun or checking one that is already in your possession, you can check the documentation that came with the gun. At a time when concussion dangers are at the forefront, thanks to a nearly $1 billion settlement field by the players. The league seemingly making light authentic nfl jerseys of the situation is not sitting well. Many describe your heroic efforts on behalf of the mothers delivering these babies. They speak of the terrible hours at which you Wholesale NFL Jerseys must leave your homes to care for these women. Ours is a strictly non commercial website which aims at realizing the age old dream of great leaders and thinkers of the world: A beautiful borderless world. KEYWORDS: Kundalini Yoga Gayatri e books ultra cheap authentic jerseys sound telepathy parapsychology metaphysics nirvikalpa Samadhi pollution yoga tantra movies internet hypnotism ecology astrology ayurveda kalki bioelectricity surgery lasers ozone radar stress creativity archeology Indus Valley Civilization fuel crisis food scarcity tsunamis biography Guru world peace mind psyche god nerve subtle consciousness soul divine replica oakleys trance endocrine glands ESP Chakras plexus meditation concentration intellect prophecy thought thinking Cheiro Nostradamus Aurobindo bliss brain Vedas solar sun energy sacred pure sense organs Prana Avatar Upanishad light cell Replica ray bans hypothalamus pituitary transformation futurist prediction serpent power life human ethics integrity character vagus Tantra Mooladhar atom neutron proton. Head coach Chip Kelly has developed an almost mythical reputation as one of the great offensive geniuses of the game, a reputation that was needed after trading Nick Foles for injury prone former No cheap ray bans 1 pick Sam Bradford. Yet after two weeks, there is seemingly nothing special about this Eagles team.

back Back to NVB Online