back Back to NVB Online

Hê-bơ-rơ 10

Vai Trò Của Kinh Luật Môi-se
1Kinh Luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm này sang năm khác. 2Nếu được, thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi, vì người thờ phượng tất đã được thanh tẩy một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa! 3Nhưng các tế lễ đó hằng năm nhắc nhở về tội lỗi, 4vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được.
5Vậy nên, khi vào trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố:
“Chúa không muốn sinh tế, lễ vật
Nhưng đã chuẩn bị một thân thể cho tôi,
6Chúa chẳng bằng lòng
Tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội.
7Bấy giờ, tôi nói: ‘Đây, tôi đến; trong Kinh Sách đã chép về tôi.’
Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài.”
8Trước hết, Ngài nói Chúa không muốn cũng chẳng bằng lòng sinh tế, lễ vật, tế lễ thiêu, hay sinh tế chuộc tội, là những điều phải dâng hiến theo Kinh Luật. 9Rồi Ngài tiếp: “Đây, tôi đến để thực hành ý định của Chúa.” Ngài dẹp bỏ điều trước để thiết lập điều sau. 10Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-su một lần đầy đủ tất cả.
11Một bên, các thượng tế đứng phụng vụ ngày này qua ngày khác, dâng cùng một thứ sinh tế không có khả năng cất bỏ tội lỗi. 12Bên kia, một Đấng dâng chỉ một sinh tế chuộc tội cho đến đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời. 13Từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi các kẻ thù nghịch bị làm bệ dưới chân Ngài. 14Vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa.
15Đức Thánh Linh cũng xác chứng điều này với chúng ta, vì sau khi phán:
16“Đây là giao ước Ta sẽ thiết lập với họ,
Sau thời kỳ đó, Chúa phán,
Ta sẽ đặt Kinh Luật ta trong lòng họ
Và ghi khắc vào tâm trí họ.”
17Ngài tiếp:
“Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ
Và các việc gian ác của họ nữa!”
18Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa.
Lời Kêu Gọi Tiến Bước Trên Con Đường Đức Tin
19Vậy, thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giê-su, 20qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài. 21Chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên Nhà của Đức Chúa Trời, 22nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. 23Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. 24Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. 25Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần.
26Sau khi nhận biết chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội, thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27Chỉ còn sợ sệt chờ đợi sự xét đoán và lửa hừng sắp thiêu đốt những kẻ chống nghịch. 28Ai bất chấp luật Môi-se nếu có hai hay ba người chứng thì bị xử tử không thương xót. 29Huống hồ kẻ chà đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình và xúc phạm Thánh Linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng kẻ ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao? 30Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự báo thù thuộc về Ta; chính Ta sẽ báo ứng,” lại bảo: “Chúa sẽ xét đoán dân Ngài.” 31Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng Sống là một điều khủng khiếp!
32Nhưng anh chị em hãy nhớ lại những ngày trước kia, khi mới được soi sáng, anh chị em đã kiên trì trong một cuộc chiến đấu lớn lao, nhiều đau khổ, 33khi thì công khai chịu sỉ nhục và hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm của những người gặp cảnh ngộ ấy. 34Thật thế, anh chị em đã cùng chịu đau khổ với các tù nhân, vui mừng chấp nhận khi bị tịch thu tài sản vì biết rằng mình có tài sản tốt hơn và còn mãi.
35Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn. 36Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa. 37Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi,
Thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn.
38Nhưng “người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,”
Nếu lui bước đi thì
Linh hồn ta chẳng vui về người.
39Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống.

best sports activities for kids with adhdOpening the season in Jacksonville against the Jaguars is no joke and meeting the Giants, Cowboys, Redskins, Texans, and Seahawks among others, Aaron Rodgers and Green Bay will get the job done, especially since Jordy Nelson is back and healthy and Eddie Lacy is back to looking and playing like his old self. If last year taught Cheap NFL Jerseys Green Bay anything, they learned that their defense can play similarly to some of the oakley outlet other top squads in the NFC. “I sincerely appreciate all of the support from friends, Denver Broncos fans and so many around the league today,” Fox said in a statement released by the team Saturday night. “Although I am disappointed I must take some time away from the team to attend to this pre existing health condition, I understand that it’s the right thing to do. And team manager, Henry Menezes, the former India goalkeeper, was more forthcoming. “We skipped the Durand Cup to prepare for this tournament and the NFL. It is going to be, like I say, on your second step you are going to push the ball, so first step the ball does not move. Here we go, one two three four five. Such sprains are usually cured completely within a couple of cheap nfl jerseys weeks, provided precautions such as bracing or bandaging the injured area and keeping the foot stationary and elevated are taken. In the case of severe sprains, the time required for complete healing is usually a lot more.. Since we’re talking specifically about men in baseball (as of this writing, there are no female major league baseball players, but perhaps that could all change with the new Enhanced League that accepts performance enhancing drugs?), side effects specific to Wholesale Jerseys men include testicular atrophy wholesale jerseys or the shrinking of the testicles, reduced sperm count, infertility, baldness, and the development of breasts. Attractive, wholesale jerseys right? But hey for a new set of hitting records and an estimated $11 million, why not?. Contribution income divided by fund raising expenses yields the fund raising efficiency. For example, if ABC Company receives $345,000 cheap jordans in contributed income and spent $250,000 on fund raising expenses, its fund raising efficiency ratio is 1.38 ($345,000/$250,000). You want your list of players ranked by your expectation of how they will perform this season. If you do your homework before the draft, you should be in position to take home the crown at the end of the season. Instead Favre decided on one more shot and an astounding two decade career seems destined to end in 2010 not in glory, but in a slough of on field mediocrity deepened by off field scandal. To put it bluntly, grandfathers shouldn’t “sext”..

back Back to NVB Online