back Back to NVB Online

Ha-gai 1

Mạng Lệnh Tái Thiết Đền Thờ
1Vào ngày mồng một tháng sáu, năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, Lời của CHÚA cậy tiên tri Ha-gai phán cùng Xô-rô-ba-bên, con trai của Sê-anh-thi-ên, thống đốc Giu-đa và Giô-suê, con trai của Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế: 2“CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Dân này nói: ‘Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta xây lại đền thờ của CHÚA.’ ”
3Nhưng lời của CHÚA cậy tiên tri Ha-gai phán rằng: 4“Bây giờ có phải là lúc các ngươi sống trong nhà lót ván, còn nhà này thì lại hoang tàn không? 5Vậy, giờ đây CHÚA Vạn Quân phán như vầy: Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi. 6Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít; ăn mà không no; uống nhưng không đã khát. Các ngươi mặc quần áo, nhưng không đủ ấm; các ngươi làm việc lãnh lương, nhưng bỏ vào túi lủng.”
7Đây là điều CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy suy xét kỹ đường lối của các ngươi.” 8CHÚA phán: “Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này để Ta vui lòng và được tôn vinh. 9Các ngươi mong nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu, khi các ngươi đem về nhà, Ta thổi bay đi hết. Tại sao vậy? CHÚA Vạn Quân phán: Vì nhà của Ta vẫn còn hoang tàn trong khi đó các ngươi mỗi người lại bận bịu với nhà riêng mình. 10Vậy nên, vì cớ các ngươi, trời giữ lại sương móc và đất giữ lại hoa màu. 11Ta đã đem hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên hạt giống, trên rượu mới, trên dầu, trên hoa màu đồng ruộng, trên người, trên súc vật và trên mọi công việc tay các ngươi làm.”
12Bấy giờ Xô-rô-ba-bên con Si-anh-thi-ên, Giô-suê con của Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế và toàn dân còn lại vâng lệnh CHÚA, Đức Chúa Trời của họ, và những lời của tiên tri Ha-gai mà CHÚA, Đức Chúa Trời của họ đã phái đến; và dân chúng kính sợ CHÚA. 13Ha-gai, sứ giả của CHÚA đem sứ điệp của CHÚA đến cho dân chúng. CHÚA phán: “Ta ở với các ngươi.”
14 CHÚA thúc đẩy tinh thần của Xô-rô-ba-bên con trai của Si-anh-thi-ên, thống đốc Giu-đa, tinh thần của Giô-suê, con trai Giê-hô-gia-đát, thầy thượng tế và tinh thần của dân còn lại; họ đến làm việc xây cất đền thờ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của họ 15vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm ấy. Vào năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út.

FILE In this March 8, 2015, file photo, Lena Dunham arrives at the 32nd Annual Paleyfest : “Girls” held at The Dolby Theatre in Los Angeles. Dunham is apologizing to New York Giants football player Odell Beckham Jr. Football specific wristbands are made cheap football jerseys cheap football jerseys for all weather conditions. A play card slides smoothly into the plastic sleeve. Pete Prisco CBS Sports: Patriots 27, Seahawks 17. “The Seahawks face a bad combination this week. They leave piles of droppings and urine that breed bacteria that is harmful to humans. The mess left by bats, called guano, can grow a fungus that breeds spores. In February 2001, NASCAR fans lost their most legendary Cheap Jerseys driver at their most legendary event when Dale Earnhardt was tragically killed during the last lap of the Daytona 500. In June of that same year, NASCAR returned to Daytona and what transpired resembled a Hollywood ending, only without slow motion and melodramatic music.. Or at least, that’s what we tell ourselves. As it turns out, a gut twistingly large cheap nfl jerseys percentage of them have happened to real people. Once she hung hockey jerseys up, I told my supervisor what had happened and then went outside to scream for several minutes. I started taking Paxil in April 2011. Volleyball also gave me more than just money it gave me a support group. When I arrived at college my oakleys outlet freshman year, I had 15 other best friends, a coaching staff that wanted me to succeed, trainers who cared about me and an academic support team that wanted me to strive for excellence.. Delicious, highly recommend. Full of flavor. TWTR is still a free service, although we could easily see a transition over toward a premium model. Is there a subscription opportunity or recurring revenue model out there for TWTR? That’s an interesting and worthwhile question. Nobody else, however, agreed with them, and oakley oil rigs the subject was allowed to drop. When the second course nike free 70 v2 was done with, the dessert followed, consisting of a plate nike outlet vacaville of cherries. Coach Rudy, Big Ten Alumni. Let’s talk about how to choose a football. This NFL jacket also features elongated knit cuffs that extend from the sleeves to fit snugly around their wearer’s wrists. These knit cuffs are the secret to preventing body heat from escaping from your sleeves as you move and stand. But you can’t count on your employees to report such misdeeds when you’ve allowed them to happen right in front of you (see examples 1 3). cheap oakleys Megatron may want to consider waking the fuck up and recognizing that Starscream is a cancer who tries to poison relationships.

back Back to NVB Online