back Back to NVB Online

Giô-suê 12

Danh Sách Các Vua Thất Trận
1Đây là danh sách các vua trong xứ mà dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng và chiếm đóng đất đai của họ phía đông sông Giô-đanh, từ suối Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn với cả đồng bằng về phía đông A-ra-rat.
2Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở Hết-bôn, vốn cai trị từ A-rô-e bên bờ suối Ạt-nôn và từ giữa dòng suối cho đến suối Gia-bốc, là biên giới Am-môn; là một nửa Ga-la-át, 3với cả miền đồng bằng cho đến biển Ki-nê-rết phía đông đến tận biển đồng bằng tức là Biển Mặn phía đông hướng Bết Giê-si-mốt; cùng cả miền nam dưới chân núi Phích-ga.
4Óc, vua Ba-san là người cuối cùng của dân Rê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ếch-rê-i. 5Lãnh thổ vua này gồm núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san đến tận biên giới dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến nửa xứ Ga-la-át là biên giới của Hết-bôn, do vua Si-hôn cai trị.
6Môi-se, đầy tớ của CHÚA, và dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng họ; rồi Môi-se, đầy tớ của CHÚA, chia cấp lãnh thổ họ cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se làm cơ nghiệp.
7Đây là danh sách các vua trong xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng phía tây sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban đến tận núi Ha-lát lên cao về hướng Sê-i-rơ (Giô-suê cấp lãnh thổ họ làm sản nghiệp cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên theo từng họ hàng, 8miền đồi núi, miền chân núi phía tây, miền A-ra-ba, các triền núi, miền đồng hoang và miền nam bộ, tức là lãnh thổ của dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít):
9Vua Giê-ri-cô
Vua A-hi (gần Bê-tên)
10Vua Giê-ru-sa-lem
Vua Hếp-rôn
11Vua Giạt-mút
Vua La-ki
12Vua Éc-lôn
Vua Ghê-xe
13Vua Đê-bia
Vua Ghê-đe
14Vua Họt-ma
Vua A-rát
15Vua Líp-na
Vua A-đu-lam
16Vua Ma-kê-đa
Vua Bê-tên
17Vua Tháp-bu-ách
Vua Hê-phê
18Vua A-phéc
Vua Sa-rôn
19Vua Ma-đôn
Vua Hát-so
20Vua Sim-rôn Mê-rôn
Vua Ạc-sáp
21Vua Tha-a-nác
Vua Mê-ghi-đô
22Vua Kê-đe
Vua Giốc-kê-am ở núi Cạt-mên
23Vua Đô-rơ ở cao nguyên Đô-rơ
Vua Gô-im ở Ghinh-ganh
24Và Vua Thiệt-sa
Tổng Cộng tất cả là ba mươi mốt vua.

back Back to NVB Online