back Back to NVB Online

Giô-ên 1

Lời Tựa
1Lời CHÚA phán với Giô-ên, con Phê-thu-ên.
Nạn Châu Chấu
2Hỡi các bậc lão thành, xin nghe đây,
Toàn dân trong xứ, xin lắng nghe!
Tai họa dường này có bao giờ xảy ra trong thời các ông bà,
Hoặc trong thời tổ tiên các ông bà chưa?
3Các ông bà hãy kể lại cho con cái mình nghe,
Rồi chúng nó sẽ kể lại cho con cái chúng,
Rồi con cái chúng sẽ kể lại cho dòng dõi tiếp theo.
4Vật gì cào cào ăn còn thừa lại,
Châu chấu ăn,
Châu chấu ăn bỏ lại,
Hoàng trùng ăn,
Hoàng trùng ăn bỏ lại,
Thạch sành ăn.
Kêu Gọi Toàn Dân Than Khóc
5Hỡi những người say men rượu, hãy tỉnh dậy và khóc lóc!
Hỡi tất cả những người dùng rượu, hãy kêu than,
Vì nguồn rượu mới đã bị cắt đứt rồi!
6Vì một dân hùng mạnh, đông vô số,
Đã xâm chiếm nước Ta.
Răng chúng là răng sư tử,
Nanh chúng là nanh sư tử cái.
7Vườn nho Ta, chúng phá tan hoang,
Cây vả Ta, chúng cắn tan nát.
Chúng tước sạch vỏ,
Quăng đi,
Để trơ các cành cây trắng phếch.
8Hãy than khóc như trinh nữ quấn vải sô
Thương tiếc người chồng sắp cưới tuổi thanh xuân!
9Ngũ cốc và rượu đã bị cắt đi,
Không còn dâng trong nhà CHÚA nữa.
Các thầy tế lễ u sầu tang tóc,
Họ là những người phụng sự CHÚA.
10Ruộng đồng tan hoang,
Đất đai than khóc,
Vì lúa thóc điêu tàn,
Rượu khô cạn,
Dầu khan hiếm.
11Hỡi kẻ làm ruộng, hãy xấu hổ thẹn thùng!
Hỡi kẻ trồng nho, hãy kêu than!
Vì lúa mì, lúa mạch,
Mùa màng ngoài đồng bị hư hại.
12Cây nho khô héo,
Cây vả úa tàn,
Ngay cả các cây lựu, chà là, và táo,
Mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo.
Thật niềm vui của loài người
Đã cạn tắt.
13Hỡi các thầy tế lễ, hãy để tang, hãy đấm ngực than khóc!
Hỡi những người phụng sự nơi bàn thờ, hãy kêu than!
Hỡi những người phụng sự Đức Chúa Trời tôi,
Hãy đến, quấn vải sô thức thâu đêm,
Vì ngũ cốc và rượu bị giữ lại,
Không đem dâng trong nhà Đức Chúa Trời các ông bà nữa!
14Hãy rao truyền sự kiêng ăn!
Hãy loan báo buổi họp trọng thể!
Hãy triệu tập các bậc lão thành,
Và toàn dân trong xứ,
Tại nhà CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà!
Hãy cầu khẩn CHÚA!
Than Khóc “Ngày Ấy”
15Ôi, ngày ấy! Kinh khiếp thay!
Vì ngày của CHÚA gần lắm rồi,
Ngày ấy đến tựa cơn tàn phá từ Đấng Tàn Phá.
16Ngay trước mắt chúng ta,
Có phải lương thực đã bị cắt đứt
Cùng với niềm vui mừng rộn rã
Khỏi nhà của Đức Chúa Trời chúng ta sao?
17Hạt giống khô héo
Dưới các xẻng đất,
Kho vựa điêu tàn,
Lẫm thóc đổ nát,
Vì lúa thóc cạn khô.
18Ôi, đàn vật rên xiết!
Bầy bò khóc lóc,
Vì thiếu cỏ ăn.
Ngay cả đàn chiên cũng đói khổ.
Lời Cầu Thay
19Lạy CHÚA, con van xin Ngài,
Vì lửa thiêu nuốt bãi cỏ nơi đồng hoang,
Ngọn lửa đốt cháy mọi cây cối ngoài đồng.
20Ngay cả thú rừng cũng kêu xin Ngài,
Vì suối nước cạn khô,
Và lửa thiêu nuốt bãi cỏ nơi đồng hoang.

The owners have decided that players at fake oakleys all positions deserve the same protection. Philadelphia Eagles owner, Jeffrey Lurie said, “There’s no reason not to protect these players. Swim Programs Have a Team AtmosphereSwim team has both individual and team components. When competing in an individual event, your goal is to improve upon your personal best time. DUKE: You know, it didn’t sink in for a couple of days, you know, probably a couple of weeks. I knew the first thing that I wanted to do was decide what I wanted to do with wholesale jerseys china the money and where I wanted to go with this whole thing. If we are skilled communicators and mindful of what we are doing, it is possible to control our facial expressions and even our vocal quality; but it is much harder to control our body movements. The smallest “fidget” or foot tapping can blow our cover. Back in week 6 of the 2014 season, America witnessed a tie game between the Bengals and Panthers. Carolina finished the season 7 8 1 winning the NFC South while the Bengals finished 10 5 1 and got the first wild card for the playoffs, Based on how the rest of that season played out, if Cincinnati or Carolina would have won that game, there would be no change. The duration of hospital stay, time spent in the operating room, surgical approach, the type of implant used, and care needed for pre existing medical conditions, are some of the factors that may affect the cost. Many diagnostic Cheap NFL Jerseys China tests need to be conducted before the surgery. Hi, I’m Les Whitley. I’d like to talk to you right now about how to train to run the one mile race. Linebackers need the ability to accelerate quickly and change cheap nfl jerseys direction effectively without losing control of their speed and balance or losing sight of the field. This is the acceleration phase of sprinting, and linebackers need the ability to accelerate Cheap Football Jerseys anywhere from 5 to 15 yards quickly. In an obituary published in a German daily newspaper, Maria’s family wrote: ‘For 19 years Maria was a ray of sunshine for our family and it will stay that way. We are grateful for this gift of her life with us, and we are certain that she is safe now with God.’. It’s also worth pointing out that Mr. Gill is the one Minister (of the four Ministers on cheap jerseys your TV screens in the present drama) actually connected with sports in a legitimate way and not tainted by scandal. He is also the developer of the acclaimed ZoN Thrive Fitness program and the creator of Thrive Foods Direct national meal delivery service. He also just launched Thrive Forward, an online video series on wellness._For more information, visit Brendan’s website and follow him Fake Oakleys on Twitter, Facebook, Instagram and Google+._..

back Back to NVB Online