back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 9

1Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước,
Mắt tôi là nguồn lệ!
Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm,
Khóc những người bị tàn sát trong dân tôi, con gái tôi.
Đức Chúa Trời Đau Khổ Vì Dân Ngài
2Ôi! Ước gì Ta có được
Một chỗ trọ trong sa mạc,
Để Ta có thể bỏ dân Ta
Và đi xa khỏi chúng!
Vì hết thảy chúng đều gian dâm,
Một bè lũ xảo quyệt.
3“Chúng uốn lưỡi
Như người ta giương cung,
Chúng nắm quyền trong xứ
Nhờ dối gạt chứ không vì trung tín.
Chúng làm hết gian ác này đến gian ác nọ,
Còn Ta, chúng chẳng màng nghĩ đến.”
Đấy là lời CHÚA.
4“Mỗi người hãy đề phòng bạn bè mình,
Cũng đừng tin cậy anh em mình,
Vì anh em cũng gạt gẫm như Gia-cốp,
Và bạn bè nào cũng đi rong nói xấu.
5Bạn bè lừa bịp lẫn nhau,
Chúng không nói điều chân thật.
Chúng luyện lưỡi nói điều dối gạt,
Chúng phạm tội ác đến phát mệt.
6Con đang sống giữa sự gian dối,
Cũng vì gian dối mà chúng không chịu nhận biết Ta.”
Đấy là lời CHÚA.
7Vì thế CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Này, Ta sẽ thử và luyện chúng nó,
Vì Ta có làm gì khác được với dân Ta, con gái Ta?
8Lưỡi chúng nó là mũi tên sắc lẻm,
Nói ra gian dối trong miệng chúng.
Ai nấy chúc bình an cho bạn bè mình,
Nhưng trong lòng thì bố trí phục kích.
9Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng vì những điều ấy sao?
Đối với một dân tộc như thế,
Lẽ nào Ta không thi hành
Lẽ công chính sao?”
Đấy là lời CHÚA.
10“Ta sẽ khóc lóc kêu than vì đồi núi,
Vì đồng cỏ nơi sa mạc, ta sẽ ca lời ai oán:
‘Ôi! Khắp nơi tiêu điều, không người qua lại,
Không tiếng bò rống;
Từ chim trời đến thú rừng,
Thảy đều trốn biệt, mất luôn.’
11Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành đống đổ nát,
Thành hang chó rừng,
Và các thành của Giu-đa sẽ điêu tàn,
Không người ở.”
Nguyên Do Đoán Phạt
12Người nào có đủ sự khôn ngoan để hiểu điều này? Người nào nhận được lời từ chính miệng CHÚA để giải thích việc này? Tại sao đất nước tan hoang, điêu tàn như sa mạc, không người qua lại?
13 CHÚA phán:
“Vì chúng đã bỏ luật pháp Ta ban cho, không vâng theo tiếng Ta, và cũng không sống theo luật Ta, 14nhưng lại sống theo lòng cứng cỏi mình, đi theo các thần Ba-anh như tổ phụ chúng đã dạy.” 15Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Này, Ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống nước độc. 16Ta sẽ tản mát chúng giữa các dân mà chúng và tổ phụ chúng chưa hề biết. Và Ta sẽ sai gươm giáo đuổi theo chúng cho đến khi Ta tuyệt diệt chúng.”
Khóc Phát Tang
17 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Hãy chú ý! Hãy cho gọi các bà khóc thuê,
Hãy mời các bà khéo kể lể đến!
18Hãy để các bà
Vội cất tiếng khóc than,
Cho mắt chúng tôi giọt lệ tuôn tràn,
Cho con ngươi chúng tôi đầm đìa nước mắt!
19Vì từ Si-ôn có tiếng khóc than vọng về:
‘Than ôi! Xong đời chúng tôi rồi!
Chúng tôi tủi nhục vô cùng!
Chúng tôi phải xa lìa đất nước!
Nhà cửa chúng tôi phá đổ tan hoang!’
20Hỡi các bà, hãy lắng nghe lời của CHÚA!
Hãy mở tai ra nhận lãnh lời từ miệng Ngài!
Hãy dạy cho con gái các bà bài khóc than kể lể,
Hãy dạy cho nhau bài ca ai oán!
21Thần Chết đã leo qua cửa sổ,
Đã lẻn vào các đền đài chiến lũy chúng ta,
Để giết hại con trẻ ngoài đường phố,
Thanh niên giữa quảng trường.”
22 CHÚA phán như vầy: “Hãy loan báo:
Thây người sẽ ngã xuống
Như phân ngoài đồng ruộng,
Như cọng lúa rớt lại phía sau con gặt,
Không người mót lượm!”
Vinh Hiển Thật
23 CHÚA phán như vầy:
“Người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình,
Người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình,
Người giầu có, đừng tự hào về sự giầu có mình.
24Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này:
Người ấy hiểu biết và xưng nhận Ta,
Biết Ta là CHÚA, Ta ban bố tình yêu không dời đổi,
Ta thi hành sự công bình và công chính trên đất,
Vì Ta ưa thích những điều ấy.”
Đấy là lời CHÚA.
25 CHÚA phán: “Này, sẽ có ngày Ta thăm phạt tất cả những người chỉ cắt bao quy đầu trong thân xác mà thôi, 26những người Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp, và tất cả những người sống trong sa mạc, cạo tóc màng tang, vì tất cả những dân tộc đó, cũng như toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên, đều chưa cắt bao quy đầu của lòng họ.”

Operating , naturally, is the common answer. And, it ought to be.. Simulators allow users to virtually experience scenarios in various aircraft.Programs can simulate flight routes, landings and takeoffs from actual airports, but pilots say they cannot replace the experience gained from real flying.Shah is married and has oakley outlet three children, the youngest of whom is in her 20s and lives with her parents. He and his wife have one grandchild.First Officer Fariq Ab Hamid, 27, joined Malaysia Airlines in 2007. In January, FOX entered into an agreement to acquire an additional 31% interest in the YES Network for about $680M and to fund roughly $160M of additional upfront costs on behalf of YES Network. As FOX will have an 80% controlling interest, YES Network will be consolidated into the results of operations. We went to multiple ultrasounds and a kidney specialist and other doctors who all reassured me that he will be fine. They advised me to keep an eye out for good urine output cheap nfl jerseys and try to keep an eye out for urinary tract infections. Also In N Out Burger in San Francisco at the complete other end of the scale. I also lived in Tokyo for six months and the food everywhere was great from street food to restaurants.What’s the best thing you’ve brought back from a trip?Favourite airport to land at?Something about landing at Heathrow or even JFK and having the two greatest cities nearby gives me a sense of excitement.. As the face of the league champions, he could cheap authentic jerseys follow Peyton Manning as the Broncos’ second MVP in four seasons. Last week: 23. “Nuke’s” major league debut year was impressive. Finishing third behind Tom Glavine and John Smoltz with 9 wins and Cheap NFL Jerseys 10 losses for a .473 W L record. For example, write “This morning I had a soda, and I almost threw away the can. But then I thought I should recycle.” Then write what you will be talking about, Fake Oakleys specifically “Everyone should recycle and today I’m going to tell you why.” Use a highlighter to stress your main point, “everyone should recycle.”. Last week Sprint (NYSE:S) attempted to declare war on the wireless industry (“AT Sprint Declares (A Price) War”). Fortunately, for AT (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ) and T Mobile (NASDAQ:TMUS), S either Cheap Jerseys did not have the ammunition or the backing to engage in a full fledged price war. The people are left in poverty conditions and enslaved. Even Mass Murder and the destruction of cheap nfl jerseys the Population becomes a standard operating procedure for these kinds of Governments. “They can also increase generalized itching even in people who do not have eczema,” she says. For healthier skin, Dr.

back Back to NVB Online