back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 43

Giê-rê-mi Bị Cưỡng Bức Đi Xuống Ai-cập Với Đoàn Dân
1Giê-rê-mi vừa công bố xong cho toàn dân mọi lời ấy, mọi lời của CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, truyền ông nói lại với chúng, 2A-xa-ria, con Hô-sa-gia, và Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và hết thảy những người ngạo mạn liền nói: “Ông nói dối! Đức Chúa Trời của chúng tôi không có sai ông bảo chúng tôi: ‘Các ngươi đừng bao giờ xuống Ai-cập trú ngụ.’ 3Chính Ba-rúc, con Nê-ri-gia, đã xúi ông chống lại chúng tôi, để nộp chúng tôi vào tay quân Ba-by-lôn: chúng sẽ giết chúng tôi, hoặc đầy chúng tôi qua Ba-by-lôn.”
4Vậy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan chỉ huy, cùng toàn dân nhất quyết không vâng lời CHÚA dạy phải ở lại sinh sống trong xứ Giu-đa. 5Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan chỉ huy bắt tất cả những người còn lại trong xứ Giu-đa, gồm có những người tản lạc khắp mọi nước đã trở về sinh sống trong xứ Giu-đa, 6và tất cả những người mà tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng quân sự, đặt dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, nào đàn ông, đàn bà, trẻ con, và các công chúa, luôn cả tiên tri Giê-rê-mi và Ba-rúc, con Nê-ri-gia, 7và dẫn đi xuống Ai-cập, vì họ không vâng lời CHÚA. Họ đi đến thành Tác-pha-nết.
Lời Tiên Tri Về Việc Nê-bu-cát-nết-sa Xâm Chiếm Ai-cập
8Tại Tác-pha-nết, CHÚA phán bảo Giê-rê-mi: 9“Con hãy khuân vài tảng đá lớn, đem chôn dưới xi-măng, dưới sân gạch, nơi lối vào cơ quan chính quyền tại Tác-pha-nết, ngay trước mắt người Do Thái, cho họ thấy. 10Rồi con hãy nói với chúng: CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, Ta sẽ sai gọi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ta sẽ đặt ngai nó trên tảng đá này mà Ta đã chôn giấu, và nó sẽ căng tán ra che trên đó. 11Nó sẽ đến và đánh bại Ai-cập, giết chết những kẻ bị định phải chết, bắt tù đày những kẻ bị định cho tù đày, và dùng gươm đao đâm chém những kẻ bị định cho gươm đao. 12Nó sẽ phóng hỏa đốt các miếu đền của các thần Ai-cập. Nó sẽ thiêu hủy các thần tượng hoặc đem chúng đi lưu đày. Nó sẽ cướp sạch xứ Ai-cập như người chăn bắt rận sạch áo mình. Nó sẽ ra về bình an. 13Nó sẽ đập phá các cột trụ hình tháp ở Bết Sê-mết trong xứ Ai-cập, và nó sẽ thiêu rụi các miếu đền của các thần Ai-cập.’ ”

jeff sessions for attorney generalMSNBC’s ratings were up 95%, we also announced an exclusive deal in which all eight of the Harry Potter films will begin airing on USA and Syfy beginning in 2018. Plus, we have rights to air the films across our other television properties cheap oakleys too. “It’s certainly true that the show is booming in popularity,” he says. “It’s at that point in zeitgeist where it seems as though everyone is talking about it.”. hockey jerseys Thursday Flashback: We are still laughing at the shot Patriots owner Robert Kraft took at the Colts during the halftime ceremony to honor Willie McGinest: “There’s nothing more satisfying than saddling the Indianapolis Colts with a loss, something the Patriots cheap jerseys did 16 times in Willie McGinest’s career.”12. In the “No Fun Leaque,” Kraft took a very public shot at a rival. While on the whole falling prices are a negative, refining provides a bit of a partial hedge against prices. Chevron also produces a significant amount of natural gas, which has not taken quite the beating crude oil has. “Listen, we could have 100 athletes today if we wanted them. That’s not what the goal here is.”Jay Z’s 40/40 Club opened in New York City in 2003 and quickly became a popular destination for athletes visiting town. PESCA: The fact remains that New York only made the playoffs last year after beating opponents in the final two weeks who had no incentive to win. The Jets broke into a bank that was unguarded, then flashed the cash all over cheap authentic jerseys town. Peppers returned an interception 49 yards for a touchdown, Aaron Rodgers threw for three scores, and Green Bay routed its NFC North. Draft would have been a quintessential drum roll for a team’s return, timing so brilliant it would have been a hello that rivaled Derek Jeter’s cheap nfl jerseys goodbye. It is reverse spin about reverse swing. In Perth, Australia even kept the ball out of the hands of spinner Nathan Lyon because whatever he was doing or not doing, it was reversing the reverse. The second, and far more important, hockey jerseys is to educate. “How much fun is it, if you’ve never played tennis, to pick up two rackets and a can of balls, and just hit? Not much, right? But you’re with a pro, you’ll hit more balls in 10 minutes than you would with an hour and a half without. All the reagents were provided in each kit. The control samples were reconstituted in diluent according to the manufacturer instructions. It was he who provided the game’s single most outrageous andarchetypallyBrazilian act when he tried to flip the ball from behind his back over his head and the defender’s. It would have won bronze at the artistic replica oakleys gymnastics if it had worked.

back Back to NVB Online