back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 42

Dân Chúng Xin Giê-rê-mi Cầu Hỏi Ý Chúa
1Tất cả các sĩ quan chỉ huy, kể cả Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và Giê-xa-nia, con Hô-sa-gia, và toàn thể dân chúng, thượng lưu hay thấp hèn, 2đều đến nài nỉ tiên tri Giê-rê-mi: “Chúng tôi van ông! Xin ông nhậm lời chúng tôi. Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, cho chúng tôi, cho tất cả những người còn sót lại này. Như chính mắt ông thấy, chúng tôi xưa vốn đông đảo, nhưng bây giờ chỉ còn lại một số ít thôi. 3Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, dạy chúng tôi biết phải đi đường nào và phải làm điều gì.”
4Tiên tri Giê-rê-mi đáp: “Được rồi! Tôi sẽ cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà để biết mọi điều CHÚA phán dạy. Tôi sẽ không giữ lại một điều nào cả.”
5Họ liền thề: “Cầu xin CHÚA chân thật và thành tín làm chứng rằng Ngài sẽ trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi không làm y theo mọi điều CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, sai ông truyền lại cho chúng tôi. 6Chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn Ngài. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, để được phúc lành. Phải, chúng tôi sẽ vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi.”
CHÚA Đáp Lời Giê-rê-mi Cầu Xin
7Mười ngày sau, CHÚA phán với Giê-rê-mi. 8Ông triệu tập Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, tất cả các sĩ quan chỉ huy, và toàn thể dân chúng, từ cao sang đến thấp hèn. 9Ông nói: “Các ông bà có nhờ tôi trình dâng lên CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lời cầu xin của các ông bà. Đây là lời Ngài phán: 10‘Nếu các ngươi bằng lòng sống trong đất nước này, Ta sẽ không phá đổ, nhưng Ta sẽ xây dựng các ngươi; Ta sẽ không bứng gốc, nhưng Ta sẽ vun trồng các ngươi. Ta đau lòng vì tai họa Ta đã giáng xuống các ngươi. 11Đừng sợ vua Ba-by-lôn mà các ngươi hiện đang sợ. Đừng sợ nữa.’ ” CHÚA phán: “Vì Ta ở với các ngươi. Ta sẽ cứu giúp các ngươi, Ta sẽ giải cứu các ngươi ra khỏi tay vua. 12Ta sẽ thương xót các ngươi, khiến cho vua cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi ở lại trong đất nước mình.
13Còn nếu các ngươi không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, nếu các ngươi tiếp tục nói: ‘Chúng tôi không muốn sống trong xứ này; 14không đâu! nhưng chúng tôi sẽ đi xuống Ai-cập, nơi đó chúng tôi sẽ không thấy chiến tranh, không nghe tù và thổi, cũng không đói khát thức ăn; chúng tôi muốn sống tại đó,’ 15thì các ngươi là những người còn sống sót trong xứ Giu-đa, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Nếu các ngươi quyết định đi xuống Ai-cập, trú ngụ tại đó, 16thì gươm đao mà các ngươi sợ sẽ bắt kịp các ngươi trong xứ Ai-cập, và đói kém mà các ngươi lo ngại cũng sẽ bám sát các ngươi tại Ai-cập, và các ngươi sẽ chết tại đó. 17Tất cả những người nào quyết định đi xuống Ai-cập trú ngụ tại đó, sẽ chết vì gươm dao, đói kém và bệnh dịch. Không một người nào sống sót, không một người nào thoát khỏi tai họa Ta sẽ giáng xuống chúng.’ ” 18CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Như Ta đã trút cơn giận và cơn thịnh nộ Ta xuống dân cư thành Giê-ru-sa-lem thể nào, Ta cũng sẽ trút cơn thịnh nộ Ta xuống các ngươi khi các ngươi đi xuống Ai-cập. Người ta sẽ chửi rủa, kinh tởm các ngươi, dùng các ngươi làm câu rủa độc, lời nhục mạ. Các ngươi sẽ không bao giờ được nhìn lại chốn này nữa.
19Các ông bà là những người còn sống sót trong xứ Giu-đa, CHÚA đã phán dạy các ông bà: ‘Đừng đi xuống Ai-cập.’ Các ông bà biết rõ ngày nay tôi đã cảnh cáo các ông bà. 20Các ông bà đã liều mạng tự dối mình khi các ông bà sai tôi đến với CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà: ‘Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta giùm chúng tôi, rồi truyền cho chúng tôi biết mọi điều CHÚA phán dạy chúng tôi. Chúng tôi sẽ vâng theo.’ 21Ngày nay tôi đã trình bầy cho các ông bà, nhưng các ông bà không chịu vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà, không chịu làm theo mọi điều Ngài đã sai tôi nói lại với các ông bà. 22Vậy bây giờ, các ông bà hãy biết chắc rằng các ông bà sẽ chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch tại chính nơi mà các ông bà ước ao đi đến để trú ngụ.”

It took a cheap jerseys wholesale group of men with a long piece of rope, and several hours to drag him out. This lead to Mustafa’s first official decree of his second reign: Everyone involved in his expulsion from the cage was to be executed.. Top of pageIntroductionApproximately 1% of the population of developed countries experiences traumatic brain injury (TBI) each year.1 The pathological consequences of TBI2 have received increasing media attention following reports of progressive neurological dysfunction in athletes who have been exposed to repetitive concussions in high impact sports (initially boxing and, in the past 8 years, American football), and the increasing number of war veterans presenting with TBI caused by explosive blasts. Improved battlefield emergency care and, consequently, improved survival means that soldiers who might previously have died from polytrauma now survive and can go on to develop substantial cognitive deficits. With the injured Tim Howard, 37, likely to miss the spring qualifiers, his probable replacement is Brad Guzan, 32. After that, there a big dropoff in experience, with Ethan Horvath and William Yarbrough, Guzan backups in Costa Rica, combining for just four caps between cheap oakleys them. Slice then became one of the most well known MMA fighters in the world and he quickly compiled a 3 1 record before gaining a spot on The Ultimate Fighter season 10: The Heavyweights. Despite losing to eventual series winner Roy Nelson in the first round, Slice got a fight at the finale and took full advantage, defeating Houston Alexander by decision. Let’s also not wholesale jerseys china forget how exciting the new NBA playoffs have become. The NBA playoffs provide some of the most improbable, stunning and exciting games of the year in sports. It serves the wonderful purpose of experiencing the rotation of shots that your experience during the round, yet more importantly, it will decrease anxiety because your body is becoming familiar with playing strategy. The same process can be done on the putting green. But wait, not all is lost! Enter the potato, that most manly of vegetables. It can be grown nearly anywhere in large quantities, is full of energy and nutrients and is pretty freakin’ tasty baked with a nice cheese sauce, bacon bits and chives. Sooner or later, we all will begin to notice some form of these unwanted symptoms of aging. Everyone from Hollywood A Cheap NFL Jerseys China list stars to the housewife next door is looking for a way to cheap football jerseys keep their youthful appearance. He was able to do that intuitively, I think. It was just a God gift for him. Seattle blows out Arizona in record fashion 58 0 Richard Sherman (25) of the Seattle Seahawks scores a touchdown on a interception return against the Arizona Cardinals at CenturyLink Field on December 9, 2012 in Seattle, Washington. In a 58 0 rout of the inept Cardinals.

back Back to NVB Online