back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 41

1Tuy nhiên, đến tháng bảy, Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, cũng là một trong các tướng lãnh của nhà vua, đem theo mười bộ hạ đến yết kiến tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, tại Mích-ba. Trong khi họ cùng dùng bữa tại đó, 2Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, và mười bộ hạ theo mình vụt đứng dậy, rút kiếm đâm chết Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, là người vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn trong nước. 3Ích-ma-ên cũng hạ sát luôn tất cả những người Do Thái hầu cận Ghê-đa-lia tại Mích-ba và những người lính Ba-by-lôn có mặt tại đó.
Cuộc Tàn Sát Lan Rộng
4Ngày hôm sau, khi chưa ai biết về vụ ám sát tổng trấn Ghê-đa-lia, 5có tám mươi người đến từ Si-chem, Si-lô, và Sa-ma-ri. Họ đã cạo râu, xé rách áo, và rạch da thịt. Họ mang theo tế lễ chay và nhũ hương để lên đền thờ dâng cho Chúa. 6Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, từ Mích-ba lên đón họ, vừa đi vừa khóc. Khi gặp họ, Ích-ma-ên ân cần: “Mời các ông ghé vào đây chào tổng trấn Ghê-đa-lia, con A-hi-cam.” 7Vào được giữa thành, Ích-ma-ên và bộ hạ liền tàn sát họ và quăng thây xuống giếng. 8Nhưng mười người trong nhóm nói với Ích-ma-ên: “Xin đừng giết chúng tôi, vì chúng tôi còn dự trữ lương thực giấu ngoài đồng: lúa mì, lúa mạch, dầu ô-liu và mật ong.” Vậy Ích-ma-ên tha, không giết họ chung với các bạn đồng hành. 9Ích-ma-ên quăng thây của tất cả những người anh ta tàn sát xuống một hồ to do vua A-sa đào để phòng thủ trong khi nguy cơ chiến tranh với Ba-i-sa, vua Y-sơ-ra-ên, đe dọa. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, lấy thây người lấp đầy hồ.
10Ích-ma-ên bắt tất cả những người còn lại tại Mích-ba, gồm các công chúa và hết thảy dân chúng mà tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng quân sự, chừa lại ở Mích-ba, dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia, con A-hi-cam. Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt họ, dẫn đi về hướng Am-môn.
11Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông nghe về mọi việc tàn ác Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã làm. 12Họ liền tập họp toàn thể lực lượng, đi đánh Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia. Họ đuổi kịp anh ta gần ao lớn ở Ghi-bê-ôn. 13Hết thảy đoàn dân bị Ích-ma-ên dẫn đi đều mừng rỡ khi họ nhìn thấy Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi cùng với ông. 14Tất cả những người bị Ích-ma-ên bắt dẫn đi khỏi Mích-ba đều quay lại, chạy về phía Giô-ha-nan, con Ca-rê-át. 15Nhưng Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, cùng với tám bộ hạ, thoát khỏi tay Giô-ha-nan, và trốn qua xứ Am-môn
Trốn Qua Ai-cập
16Hết thảy người còn lại bị Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, bắt đi khỏi Mích-ba sau khi anh ta ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, gồm có binh sĩ, đàn bà, trẻ con, và thái giám. Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và tất cả các sĩ quan đi theo ông dẫn hết thảy những người này ra khỏi Ghi-bê-ôn. 17Họ tiếp tục đi, và dừng lại tại Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai-cập. 18Họ sợ quân Canh-đê vì Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, đã ám sát Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, là người vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng trấn trong nước.

Currently, each Xbox One console sold is accompanied by nearly 3 games on average. [6] If the difference between software and hardware sales is indeed due to a natural lag, then we might see this figure increase. For so long the Gold Coast has been a graveyard for rugby league teams best shown by the three franchises that came and went between 1988 and 1998. But now, with the acquisition of Hayne and one of the most exciting young spines in the competition, fan support and membership numbers are all but guaranteed to rise in 2017.. Game 3, however, saw the Royals hand the ball to Cy Young winner and World Series MVP Bret Saberhagen. Saberhagen allowed only 1 run off of 6 hits in a complete game win that gave the Royals new life. Of course the dude had a piece or 16. In the early period of his leadership, his household could be accurately called an arsenal. KREMER: No, they have not withdrawn their sponsorships. And remember, even someone like Visa and even dating back to May when some of these sweeping changes at FIFA were called for, Visa’s agreement runs until ray bans sale 2022. “There’s so much different,” Dell said. “The schedule itself, and also not being with one particular team. “We’ve put an incredible amount of effort to rethink the cheap jerseys job application process from end to end to make it a one click submit for any professional,” says LinkedIn’s Jonathan Seitel. “The first step was simple: put the functionality everywhere our members need it. In America, Thanksgiving is the first holiday break since our summer vacation and, with today’s hectic lifestyles, most holidays are appreciated by all, young and old alike. So if you would like to show your hockey jerseys appreciation to loved ones, or impress a business associate, Thanksgiving is the time to send that personalized gift. Most strikingly, at the end of wholesale jerseys our discussion, Smith made an open plea to involve fans in struggle to avoid a lockout and made clear that this issue transcends sports. We will send people to speak at any union meetings or community meetings. He offered to buy Texas, California, and New Mexico, but Mexico did not accept. Polk decided to provoke a war. Edgar El cheap football jerseys china Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de M haber una causa por la que hicieron lo que hicieron, ser cosa de que la Procuradur General de la Rep y la Procuradur del Estado de M averig cu fue el motivo y el m y qui son los responsables, pero les Fake ray bans vuelvo a repetir esto no es para entrar en angustia de que toda la judicatura est amenazada, no lo est los organismos internacionales no es un tema nuevo. Cheap Jerseys from china La presidenta de la Uni Internacional de Magistrados, afirm que jueces mexicanos y latinoamericanos se han acercado para buscar garant en materia de seguridad..

back Back to NVB Online