back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 40

Giê-rê-mi Ở Lại Trong Xứ Giu-đa
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi tướng Nê-bu A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, trả tự do cho ông tại Ra-ma, đang khi ông bị xiềng và cùng với cả đoàn dân từ thành Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa trên đường lưu đày qua Ba-by-lôn.
2Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ dẫn Giê-rê-mi đi riêng ra và nói: “CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, đã cảnh cáo trước, Ngài sẽ giáng tai họa xuống chốn này. 3Và bây giờ Ngài đã giáng họa xuống. CHÚA đã thực hiện điều Ngài phán, vì dân chúng phạm tội với CHÚA, không chịu vâng lời Ngài. Vì thế mà việc này đã xảy ra. 4Bây giờ tôi tháo xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-lôn với tôi, mời ông đi, tôi sẽ lo liệu cho ông chu đáo. Còn nếu ông không muốn, thì đừng đi. Kìa, toàn cõi đất nước này ở trước mặt ông. Ông muốn đi nơi nào tùy ý.” 5Giê-rê-mi chưa đáp lời, Nê-bu A-đan lại nói tiếp: “Hay là ông về với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan. Hoàng thượng vừa bổ nhiệm người làm tổng trấn các thành xứ Giu-đa. Ông có thể ở với Ghê-đa-lia và sống giữa dân mình. Hoặc ông thấy cần đi nơi nào khác thì cứ tùy nghi mà đi.”
Viên chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cấp thực phẩm và vật dụng cho Giê-rê-mi rồi thả ông đi. 6Giê-rê-mi đi về Mích-ba, ở với Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, và sống giữa dân chúng còn lại trong xứ.
Tổng Trấn Ghê-đa-lia Khởi Sự Gây Dựng Cộng Đồng Giu-đa
7Tất cả các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng quê, cấp chỉ huy và quân lực của họ, đều nghe tin vua Ba-by-lôn đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, làm tổng trấn trong nước, để cai trị những người gồm cả đàn ông, đàn bà, và trẻ con, thuộc thành phần nghèo khổ nhất trong xứ không bị đày qua Ba-by-lôn. 8Các sĩ quan chỉ huy này gồm có Ích-ma-ên (con Nê-tha-nia), Giô-ha-nan và Giô-na-than (con Ca-rê-át), Sê-ra-gia (con Tan-hu-mết), các con trai của Ê-phai ở Nê-tô-pha, và Giê-xa-nia (con một người Ma-a-ca). Họ đem quân theo đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba. 9Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, dùng lời thề trấn an họ: “Anh em đừng ngại phục vụ người Ba-by-lôn. Anh em cứ ở trong nước, phục vụ vua Ba-by-lôn, rồi sẽ được an cư lạc nghiệp. 10Tôi phải ở lại Mích-ba để đại diện cho anh em tiếp xúc với người Ba-by-lôn mỗi khi họ đến. Nhưng anh em được quyền thu hoạch rượu, các loại trái cây mùa hạ, dầu, và trữ trong lọ, bình. Hãy định cư trong các thành anh em đã chiếm đóng.”
11Hết thảy những người Do Thái ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, và ở khắp các nước khác cũng nghe tin vua Ba-by-lôn đã chừa lại một số dân trong xứ Giu-đa, và đã lập Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, cháu Sa-phan, cai trị họ. 12Hết thảy những người Do Thái này tản mát khắp nơi đều trở về Giu-đa, đến yết kiến Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và thu hoạch được một số lượng dồi dào rượu và trái cây mùa hạ.
Ghê-đa-lia Bị Ám Sát
13Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và hết thảy các sĩ quan chỉ huy các lực lượng ở vùng thôn quê đến gặp Ghê-đa-lia tại Mích-ba, 14và báo tin: “Chắc hẳn tổng trấn biết tin Ba-a-lít, vua Am-môn, đã sai Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, về ám sát tổng trấn?” Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, không tin lời họ.
15Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, cũng gặp kín Ghê-đa-lia tại Mích-ba và đề nghị: “Xin cho tôi thủ tiêu Ích-ma-ên, con Nê-tha-nia, mà không ai biết hết. Sao lại để cho nó ám sát tổng trấn, để rồi toàn dân Do Thái tụ họp chung quanh tổng trấn phải tản lạc, và dân còn sót lại trong xứ Giu-đa cũng chết mất?”
16Nhưng Ghê-đa-lia, con A-hi-cam, can ngăn Giô-ha-nan, con Ca-rê-át: “Đừng làm vậy! Điều anh nói về Ích-ma-ên không đúng đâu!”

judge dismisses patriots fans’ lawsuit against nflIt’s the Gospel. So, finally, I’M ENCOURAGED because the Gospel gives mankind hope.. Others did see the appeal, though. Judy Balaban, the daughter of longtime Paramount president Barney Balaban, became hooked on the drug after Grant showed her how rad it was. What’s happening in the locker room at Grambling State reflects what’s happening the classroom, what’s happening in the quad, what’s happening in the student cheap oakleys outlet hockey jerseys center. And this is happening at all HBCUs. Replica ray bans So, what you want to first do is shrug your shoulders up, rotate them all the way down and feel your shoulder blades pushing against your rib cheap oakleys cage, so they’re going down and back. Once you’ve reached to that down and back position, hold that for 10 seconds and then release. For Cheap NFL Jerseys China instance, perform straddle stretches, knee to chest stretches and bridge stretches. As time progresses over the two week period, you notice you be able to go deeper into the stretches.. Push up, extending as high as possible and back down. Repeat 10 times and perform three sets with a 30 second break in between each repetition.. Joe has apologized for his actions and the university hopes that it is an indication that he has learned from his mistakes. We are an educational institution where we hope young people will learn from their mistakes and chart a better future course.. FELDMAN: Well, I would characterize that as hyperbole and still a little bit of posturing and rhetoric. I don’t think this has to be the nuclear winter. The biggest thing that you’ll want to gain when you kick the football is field position. The longer you can kick the football. The Rams have slightly more than $4.25 million of cap room. The three cheap oakleys sunglasses best options to free up cap space are Sam Bradford ($17.61 million), Chris Long ($14.9 million) and Laurinaitis. The phone also cheap oakleys reportedly contains a larger battery. With the 4″ iPhone SE having delivered major battery life improvements over the 5S and 6S, there’s a good chance the 7’s battery life will also outperform the 6S’. It didn’t take too long to detect who was not comfortable in his skin, hours after Sam’s interview went public, Sports Illustrated’s Peter King spoke to one unnamed NFL general manager who thinks there’s a chance that Sam coming out as a gay man could actually cause the All American to go un drafted. That same anonymous general manager also feels that Sam is an overrated player.. Dial Global, as does Premiere, as does Cumulus Media Networks, receives commercial airtime from radio stations. This is not a cash basis, very similar to television syndication, this is a barter transaction where the syndicator receives inventory from the radio stations, that we then take to the marketplace.

back Back to NVB Online