back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 38

Giê-rê-mi Bị Thả Xuống Giếng
1Sê-pha-tia, con Mát-tan, Ghê-đa-lia, con Phát-hua, Giu-can, con Sê-lê-mia, và Phát-hua, con Manh-ki-gia, đều có nghe lời Giê-rê-mi giảng cho toàn dân: 2“CHÚA phán như vầy: ‘Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra đầu hàng quân Canh-đê sẽ được sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’ ” 3CHÚA phán: “Thành này chắc chắn sẽ bị nộp vào tay quân đội vua Ba-by-lôn, và vua sẽ chiếm đóng thành.” 4Các quan chức này tâu vua: “Tâu bệ hạ, tên này đáng bị xử tử, vì nó nói những lời đó làm nhụt chí các chiến sĩ còn lại trong thành, và cũng làm cho toàn dân nản lòng nữa. Tên này không tìm phúc lợi cho dân chúng, nhưng chỉ gây thiệt hại cho họ thôi.”
5Vua Sê-đê-kia đáp: “Này, Ta giao nó cho các ngươi.” Vì vua không thể làm gì ngăn chặn họ cả. 6Vậy họ bắt Giê-rê-mi thả xuống giếng trong sân vệ binh. Giếng này thuộc về Manh-ki-gia, một người trong hoàng tộc. Họ dòng dây thừng thả Giê-rê-mi xuống. Giếng không có nước, chỉ có bùn lầy, và Giê-rê-mi lún xuống bùn.
7Thái giám E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi, làm việc trong hoàng cung, nghe tin họ thả Giê-rê-mi xuống giếng. Bấy giờ vua đang ngự tại cổng Bên-gia-min. 8E-bết Mê-léc rời hoàng cung đến chầu vua: 9“Muôn tâu bệ hạ! Những người ấy đối xử với tiên tri Giê-rê-mi thật là ác độc! Họ thả tiên tri xuống giếng để ông chết đói dưới đó, vì trong thành không còn thực phẩm nữa.”
10Vua truyền lệnh cho E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi: “Hãy đem theo ba mươi người từ đây đến kéo tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi giếng trước khi ông ta chết.”
11E-bết Mê-léc đem người theo với mình về hoàng cung, xuống kho quần áo lấy giẻ rách và quần áo cũ, dùng dây thừng dòng xuống giếng cho Giê-rê-mi. 12E-bết Mê-léc, người Ê-thi-ô-bi nói với Giê-rê-mi: “Ông nhét mấy miếng giẻ rách và quần áo cũ này giữa nách và dây thừng.” Giê-rê-mi làm y như vậy. 13Họ dùng dây thừng kéo Giê-rê-mi lên khỏi giếng. Sau đó, Giê-rê-mi được giữ trong sân vệ binh.
Vua Sê-đê-kia Hỏi Ý Tiên Tri Giê-rê-mi
14Vua Sê-đê-kia sai giải tiên tri Giê-rê-mi đến lối vào đền thờ, cửa thứ ba. Vua nói với Giê-rê-mi: “Trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng giấu trẫm điều chi hết.”
15Giê-rê-mi đáp lời vua Sê-đê-kia: “Nếu tôi nói ra, bệ hạ chắc sẽ giết tôi. Nếu tôi có khuyên bệ hạ, bệ hạ cũng không nghe.”
16Vua Sê-đê-kia kín đáo thề với Giê-rê-mi: “Trẫm chỉ CHÚA hằng sống, là Đấng ban sự sống cho chúng ta, mà thề rằng trẫm sẽ không giết ngươi, cũng không nộp ngươi vào tay những người đang tìm hại mạng sống ngươi.”
17Giê-rê-mi tâu vua Sê-đê-kia: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi chỉ cần ra đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn thì ngươi sẽ được sống. Thành này cũng không bị thiêu hủy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. 18Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các tướng lãnh vua Ba-by-lôn, thành này sẽ rơi vào tay quân Canh-đê, chúng sẽ đốt thành, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng.”
19Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi: “Trẫm ngại nhóm người Do Thái đã đào ngũ theo quân Canh-đê, e quân Canh-đê nộp trẫm cho chúng hành hạ.”
20Giê-rê-mi đáp: “Quân Canh-đê sẽ không nộp bệ hạ cho chúng đâu. Tôi xin bệ hạ vâng theo lời CHÚA, lời tôi đang trình bầy với bệ hạ đây, để bệ hạ được phúc lành và được sống. 21Còn nếu bệ hạ không chịu đầu hàng, thì CHÚA cho tôi thấy điều này: 22Hết thảy những phụ nữ còn lại trong cung vua Giu-đa đều bị dẫn ra nộp cho các tướng lãnh vua Ba-by-lôn. Họ vừa đi vừa nói:
‘Bạn bè thân tín của bệ hạ
Đã dối gạt bệ hạ và thắng thế!
Khi chân bệ hạ lún xuống bùn,
Họ quay lưng bỏ đi.’
23Hết thảy các hoàng hậu, cung phi, công chúa và hoàng tử đều sẽ bị nộp cho quân Canh-đê. Chính bệ hạ cũng không thoát khỏi tay chúng. Bệ hạ sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn, và thành này sẽ bị thiêu hủy.”
24Vua Sê-đê-kia dặn Giê-rê-mi: “Đừng cho ai biết về cuộc hội kiến này, kẻo ngươi bị xử tử. 25Nếu các quan chức nghe tin trẫm có tiếp xúc với ngươi, và họ đến hạch hỏi ngươi: ‘Xin cho chúng tôi biết ông đã nói gì với vua, và vua đã nói gì với ông. Xin đừng giấu chúng tôi điều gì cả, để ông khỏi phải chết,’ 26ngươi hãy đáp lời họ: ‘Tôi khẩn xin vua đừng trả tôi về nhà ngục Giô-na-than, kẻo tôi chết tại đấy.’ ”
27Và khi hết thảy các quan chức đến hạch hỏi Giê-rê-mi, ông đáp lời họ theo như mọi điều vua dặn. Vậy họ ngừng gạn hỏi, vì không ai nghe biết gì về cuộc hội kiến giữa ông và vua.
28Giê-rê-mi bị giam giữ tại sân vệ binh cho đến ngày thành Giê-ru-sa-lem thất thủ.
Khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ…

how to start a high school debate teamPonder’s success there prompted ESPN to hire her as a sideline reporter for its “Thursday Night College Football” program, and then, hosting its “College GameDay” show. Proving you can handle more difficult assignments is how you get ESPN’s attention, Ponder advises in an interview for its FrontRow website.. If they follow Kaepernick’s lead it will leave the field clear to those who mean them ill. It will tighten the grip of the forces that led to Trump, to Brexit, to the rise of the ugly, race baiting populist right in Europe that is just waiting to take its turn on the world stage.. Then, I’ll take up the serving from the jig. Now, I’m ready to Cheap NFL Jerseys China start serving. Since the mid 1970s, the Jets have been in the shadow of the more corporate savvy and multiple title winning New York Giants. The Jets even appointed former Giants coach Bill Parcells, who, for a fleeting period in the late 1990s made them relevant, interesting and competitive, until they returned to their struggling ways.. Now, although it is really important to incorporate weight training into your workout, you want to make sure that once 5 pounds become very easy for you to do, you increase your weight. Go up higher, because building muscle is gonna be what helps you burn fat more effectively. (b1 Fundus photographs of the right eye of dog X235 immediately after performing the subretinal injection (b1) oakley sunglasses and at termination (day 56; b2). (c1 Fundus photographs of the left eye of dog X235 immediately after performing the subretinal injection (c1) and at termination (day 56; c2). The movie was based on a real story: That of the German sub U 110, which was indeed captured . By British sailors. Or, retailers are known to cheap nfl jerseys tell arriving consumers that they just sold the last one but they’d be glad to sell you something else at a higher price. This is illegal and honest low sale items advertised will have disclaimers (even if you can’t read them without a magnifying glass) to ensure they have enough, or a limited amount of the low cost product for sale. The payment is made up of $44,250 for 18 months’ salary, $15,000 in lost wages and $12,000 as compensation for hurt feelings, humiliation and distress.Runanga chief executive Alison Thom said the iwi had yet to decide whether to appeal the decision, but said a similar situation would not happen now.NFL said this amounted to her being absent without notice, but Mr Dumbleton said she had obtained a medical cheap nfl jerseys certificate for the absence.”Further, I cheap football jerseys am satisfied that (Dick) Dargaville, the managing director of NFL with whom Ms Taurua was living, must have known perfectly well what her situation was, as the evidence indicates that he was more than a spectator to the way she injured her wrist,” he said.”I wholesale nfl jerseys find that the employer’s actions in suspending Ms Taurua disadvantaged her in her employment.”Ms Taurua was first dismissed by NFL on May 5, 2000, saying it had made her position redundant.”However, the tribunal is not satisfied that this was a genuine redundancy situation rather than a misguided response to concerns the employer had about Ms Taurua personally in relation to her capacity or performance,” Mr Dumbleton said.He said there was disquiet about the way NFL was being managed and was trading.Ms Taurua was then offered re employment by NFL in July, 2000, but the company withdrew this offer after she had signed a letter accepting the role.Mr Dumbleton found that NFL acted on a mistaken belief that the contract had not been entered into with Ms Taurua and he upheld her grievance case.”I can find no significant aspect to her conduct that would meet the test of contributory behaviour. There was nothing blameworthy done by Ms Taurua and which was causally linked to either her suspension or to either of her dismissals,” he said.”It seems to me likely that the absence from work of Ms Taurua and the circumstances in which the need for that arose, might well have provided an opportunity NFL was looking for to step in and make some changes with regard to the office position (she held) and that of the managing director (Mr Dargaville).”Mr Dumbleton was cheap jerseys satisfied that Ms Taurua experienced significant suffering as a result of some inept handling of employment matters by NFL, although he did not think there was anything malicious about the way NFL acted.Ms Thom said a staff member would not be treated in this way now.”The company is a remarkably different company than it was then and nothing like this would happen now,” she said.”There’s no way something like this would arise at NFL or any other Te Runanga A Iwi O Ngapuhi business.”NFL has produced a $1.5 million after tax profit on average over the last three years.

back Back to NVB Online