back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 37

Vua Sê-đê-kia Nhờ Giê-rê-mi Cầu Nguyện Cho Đất Nước
1Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, lập Sê-đê-kia, con Giô-si-a, làm vua nước Giu-đa thế cho Cô-nia, con Giê-hô-gia-kim. 2Nhưng cả vua Sê-đê-kia, quần thần, và dân trong nước, không một ai chú ý đến lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi.
3Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con Sê-lê-mia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con Ma-a-sê-gia, đến thưa với tiên tri Giê-rê-mi: “Xin ông vì chúng tôi cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.”
4Lúc ấy, Giê-rê-mi chưa bị giam cầm nên còn đi lại tự do giữa dân chúng. 5Quân Canh-đê đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin quân của Pha-ra-ôn đã tiến ra khỏi Ai-cập, liền rút đi khỏi thành.
6Bấy giờ CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi: 7“CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vua Giu-đa đã sai các ngươi đến cầu hỏi ý Ta. Hãy tâu lại như vầy: ‘Quân đội của Pha-ra-ôn đã tiến lên cứu giúp các ngươi sẽ quay trở về xứ mình, về Ai-cập. 8Quân Canh-đê sẽ trở lại vây đánh thành này, chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành.’ ”
9 CHÚA phán: “Các ngươi đừng tự dối mình, đừng tự nhủ: ‘Quân Canh-đê thế nào cũng rút đi khỏi chúng ta!’ vì chúng sẽ không rút khỏi đâu. 10Dù cho các ngươi có đánh tan quân Canh-đê đang hãm đánh các ngươi, đến nỗi chỉ còn lại những thương binh trong lều, chúng cũng sẽ vùng dậy, phóng hỏa đốt trụi thành này.”
Giê-rê-mi Bị Bắt Giam
11Sau khi quân Canh-đê rút khỏi thành Giê-ru-sa-lem vì quân của Pha-ra-ôn đang tiến về thành, 12Giê-rê-mi định ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đi về địa phận Bên-gia-min để nhận phần cơ nghiệp của mình giữa dân tại đấy. 13Nhưng khi tiên tri Giê-rê-mi vừa đến cổng Bên-gia-min thị bị Di-rê-gia (con Sê-lê-mia, cháu Ha-na-nia), viên đội trưởng tuần cảnh tại đấy, chặn lại, buộc tội: “Ông đào ngũ theo quân Canh-đê!”
14Giê-rê-mi đáp: “Không phải vậy! Tôi không có đào ngũ theo quân Canh-đê.” Nhưng Di-rê-gia vẫn không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi giải về cho các quan chức. 15Các quan giận Giê-rê-mi lắm, ra lệnh đánh đòn và giam trong nhà thư ký Giô-na-than, vì nhà này đã chuyển thành nhà tù.
16Vậy Giê-rê-mi bị giam trong xà lim dưới hầm, và giữ tại đó lâu ngày. 17Sau đó, vua Sê-đê-kia ra lệnh giải Giê-rê-mi về cung, vua hỏi kín Giê-rê-mi: “CHÚA có phán lời gì không?”
Giê-rê-mi đáp: “Muôn tâu bệ hạ, có.” Ông nói tiếp: “Bệ hạ sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn.”
18Và Giê-rê-mi thưa với vua Sê-đê-kia: “Tôi có phạm lỗi gì với bệ hạ, hoặc với quần thần, hay dân chúng này mà bệ hạ lại bỏ tù tôi? 19Còn các tiên tri đã từng rao báo là vua Ba-by-lôn sẽ không bao giờ tấn công bệ hạ và đất nước này, các tiên tri ấy hiện ở đâu? 20Muôn tâu bệ hạ, giờ đây xin bệ hạ nghe lời tôi khẩn nài. Xin bệ hạ đừng trả tôi về nhà của thư ký Giô-na-than, kẻo tôi chết mất tại đấy.”
21Vua Sê-đê-kia truyền lệnh giữ Giê-rê-mi tại sân vệ binh, và phát cho ông mỗi ngày một khoanh bánh mì từ phố lò bánh, cho đến khi trong thành không còn bánh nữa. Vậy Giê-rê-mi bị giam tại sân vệ binh.

But Miller is uniquely positioned to garner significant attention. He’s the reigning Super Bowl MVP and leads the league with five sacks, usually of the game changing variety. Have them do an underhand toss right to the pitcher. If an overhand throw is all they can do, then that’s what must be done, but try Wholesale Jerseys to have them do the underhand toss. In 1975, Pittsburgh’s Steel Curtain defense dominated Fran Tarkenton and the wholesale jerseys Minnesota Vikings to win Super Bowl IX by a score of 16 6. Following the Steelers win, the S 500 rallied 24.2% for the rest of the year finishing 1975 with a total Cheap Football Jerseys gain of 31.55%.. In Fallout, every insect and mammal within 100 yards will stop what it’s doing to eat you. Even gentle creatures like a radioactive two headed deer might suddenly decide you need to be headbutted to death. They used actual video when possible, such as Steve Gleason blocking a punt in the New Orleans Saints’ first game back in the Superdome after Hurricane Katrina, or William Perry spiking the ball after a touchdown, or Bo Jackson blowing past Brian Bosworth, or Terrell Owens signing a fake oakleys touchdown ball with a Sharpie he was secretly hiding in his sock. The video of John Lennon is real, too, fake oakleys and that of Wayne and Garth from World. LYDEN: This week, former Miami Dolphin’s offensive lineman Jonathan Martin found a new home with his new team, the San Francisco 49ers. Martin tweeted this week that he’s beyond blessed about being traded and can’t wait to get to work. Before then, England had created their best opportunity of the first half since their period of dominance had ended. Danny Welbeck, running at an exposed Italy defence, had exchanged passes with Rooney who set the ball nicely for his Manchester United team mate to hit a shot. MARTIN: Can I ask a question, though, Ruben? I take your point. This is not to excuse anything, but I think it’s worth mentioning I should’ve mentioned it at the outset, that one of the reasons I think you’re so disappointed, and your piece makes clear, is that John McCain has been one of the leaders on immigration reform.. As for the monster . You know, if you’re the type of person who cheap jerseys needs hard research to explain why a bunch of scientists in an experimental lab aren’t going to conjure a shambling monster, we don’t want to take the magic out of the world for you.”The North And South Poles Are Switching! We’re All Dead!”. The option I have is to bank it back into this side pocket. If you don’t see an edit, that means I got it on the first try. They . They lied about the space navy, you guys. The lower back can either be trained alone or with your glutes and hamstrings. Most lower back exercises wholesale nfl jerseys target portions of the hamstrings which is why it is best to train them on the same day.

back Back to NVB Online