back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 36

Ba-rúc Đọc Lời Chúa Cho Toàn Dân Tại Đền Thờ
1Năm thứ tư triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, CHÚA phán với Giê-rê-mi lời này: 2“Con hãy lấy một cuộn sách, viết xuống mọi điều Ta phán dạy về Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và tất cả các nước khác, kể từ ngày Ta khởi phán dạy con dưới triều Giô-si-a cho đến ngày nay. 3Có lẽ khi dân Giu-đa nghe về mọi tai họa Ta định giáng xuống chúng, chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và Ta sẽ tha thứ gian ác và tội lỗi chúng.”
4Giê-rê-mi gọi Ba-rúc đến, và Ba-rúc ghi chép vào cuộn sách mọi điều CHÚA phán với Giê-rê-mi, do chính miệng Giê-rê-mi thuật lại. 5Giê-rê-mi bảo Ba-rúc: “Tôi bị quản chế, không được phép vào đền thờ. 6Chính anh hãy lên đền thờ, và trong ngày lễ kiêng ăn, anh hãy đọc những lời CHÚA phán do chính miệng tôi thuật lại và anh đã ghi chép xuống cuộn sách này, cho dân chúng nghe. Anh cũng đọc cho toàn dân Giu-đa từ các thành kéo về nghe nữa. 7Có lẽ chúng sẽ ăn năn, ai nấy xây bỏ đường ác mình, và CHÚA sẽ nhậm lời chúng cầu khẩn, vì cơn giận và thịnh nộ của CHÚA thật khủng khiếp khi Ngài cảnh cáo dân này.”
8Ba-rúc, con Nê-ri-gia, làm y theo mọi điều tiên tri Giê-rê-mi dặn bảo, ông lên đền thờ, đọc lời CHÚA trong cuộn sách. 9Tháng chín, năm thứ năm, triều Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, và hết thảy những người từ các thành khác trong Giu-đa tựu về Giê-ru-sa-lem đều giữ lễ kiêng ăn trước mặt CHÚA. 10Ba-rúc lên đền thờ, vào phòng của Ghê-ma-ria, con Sa-phan, thư ký triều đình, trên sân thượng, cạnh lối ra vào Cổng Mới của đền thờ. Tại đây, Ba-rúc đọc cho toàn dân nghe lời của Giê-rê-mi trong cuộn sách.
Ba-rúc Đọc Lời Chúa Cho Các Quan Chức Triều Đình
11Khi Mi-cai-gia, con Ghê-ma-ria, cháu Sa-phan, nghe đọc mọi lời của CHÚA trong cuộn sách, 12ông liền đi xuống cung vua, vào văn phòng thư ký triều đình, gặp tất cả các quan chức đang ngồi họp: Thư ký triều đình Ê-li-sa-ma, Đê-la-gia, con Sê-ma-gia, En-na-than, con Ạc-bồ, Ghê-ma-ria, con Sa-phan, Sê-đê-kia, con Ha-na-nia, và tất cả quan chức khác. 13Mi-cai-gia thuật lại cho họ tất cả những lời ông vừa nghe Ba-rúc đọc cho dân chúng trong cuộn sách. 14Bấy giờ tất cả các quan chức đều sai Giê-hu-đi, con Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cu-si, đến thưa với Ba-rúc: “Xin ông cầm theo cuộn sách vừa đọc cho dân chúng nghe đó, và đi với tôi.” Ba-rúc, con Nê-ri-gia, cầm cuộn sách đến gặp họ. 15Họ nói: “Mời ông ngồi. Và xin ông đọc cho chúng tôi nghe.” Vậy Ba-rúc đọc cho họ nghe. 16Vừa nghe xong mọi lời ấy, họ hoảng sợ nhìn nhau, và nói với Ba-rúc: “Chúng tôi phải tâu lên vua mọi điều này.” 17Họ hỏi Ba-rúc: “Xin ông cho chúng tôi biết làm sao ông viết được mọi điều này? Có phải ông ta đọc cho ông chép không?”
18Ba-rúc đáp: “Phải. Ông ấy đọc mọi lời này, và tôi dùng mực chép vào cuộn sách.”
19Các quan chức nói với Ba-rúc: “Ông và Giê-rê-mi hãy đi ẩn mình, và đừng cho ai biết các ông ở đâu.”
20Họ cất cuộn sách trong phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma, rồi đến sân chầu tâu mọi sự lên vua.
Vua Đốt Cuộn Sách
21Vua liền sai Giê-hu-đi đem cuộn sách về. Giê-hu-đi lấy cuộn sách từ phòng thư ký triều đình Ê-li-sa-ma về đọc cho vua nghe và tất cả các quan chức đứng chầu bên vua đều nghe. 22Bấy giờ là tháng chín, Vua đang ngồi trong cung mùa đông, và lửa đang cháy trong lò sưởi trước mặt vua. 23Mỗi khi Giê-hu-đi đọc được ba hoặc bốn cột chữ, vua liền dùng dao rọc giấy rọc đứt ra, ném vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi trọn cuốn sách cháy rụi trong lò. 24Vua và tất cả quần thần nghe mọi lời ấy, nhưng không ai hoảng sợ hoặc xé áo. 25Hơn nữa, En-na-than, Đê-la-gia, và Ghê-ma-ria có nài xin vua đừng đốt cuộn sách, nhưng vua vẫn không nghe. 26Vua lại truyền lệnh cho hoàng tử Giê-ra-mên, cùng với Sê-ra-gia, con Ách-ri-ên, và Sê-lê-mia, con Áp-đê-ên, đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi. Nhưng CHÚA đã giấu hai người.
Ba-rúc Chép Cuộn Sách Khác
27Sau khi vua đốt cuộn sách do Ba-rúc ghi chép theo lời Giê-rê-mi đọc, CHÚA phán với Giê-rê-mi: 28“Con hãy lấy một cuộn sách khác, chép lại y mọi lời đã ghi trong cuộn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt rụi. 29Con hãy nói về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: ‘CHÚA phán: Ngươi đã đốt cuộn sách này và hỏi: Tại sao ngươi dám viết trong sách rằng vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ đến phá hủy đất nước này, và diệt sạch người và thú?’ 30Vì thế CHÚA phán về Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như vầy: Con cháu nó sẽ không được ngự trên ngai Đa-vít. Thây nó sẽ bị ném ra ngoài, phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm. 31Ta sẽ hình phạt nó, dòng dõi nó, và quần thần nó vì tội ác của chúng. Ta sẽ giáng xuống chúng nó, xuống dân cư thành Giê-ru-sa-lem, và dân Giu-đa tất cả những tai họa Ta đã báo trước cho chúng, nhưng chúng không chịu nghe.”
32Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác, trao cho thư ký Ba-rúc, con Nê-ri-gia. Giê-rê-mi đọc lại cho Ba-rúc chép tất cả những lời trong cuộn sách mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt. Ông cũng đọc thêm nhiều lời khác tương tự như vậy nữa.

melbourne storm’s craig bellamy questions gold coast titans’ penaltyWhich I feel is a fair point. No tobacco or alcohol company in its right mind would ever air the ill effect of the products they are producing. That’s like asking you to drain a large aquarium by drinking all of its water through a straw. You have one minute. This next shot is pretty impressive but it’s also pretty easy. Now, I’ve marked we where we have to aim. Thank you. Welcome to the Allegiant Travel Company’s first quarter 2016 earnings call. Players also must be fully clear on the rules and what substances are banned. The NCAA has an easily accessible list of what substances fake oakleys are banned, how Replica ray bans they are tested for and why they are banned on its website. Of course, this is traditionally a soft sales period cheap oakleys sunglasses for the industry. In pay TV, we lost 44,000 customers, which was 34,000 less than we lost in the second quarter of 2013.. We were told it’s a rulebook they published in 1910, but none of us read Mi’kmaq. There is, however, a diagram of a ball field in it, so we’re pretty sure that’s what it is.. Sheldon Silver would often stay in cheap hotels in order to maximize the amount of his per diem he could pocket when traveling for work. He would also make his flights to where they would detour to Washington, DC and Philadelphia when flying regularly between New York City and Albany in order Cheap Football Jerseys to rack up frequent flier miles on the taxpayers’ dime.. This example shows how easy it is for investors to make big analytical mistakes when it comes to evaluating the real risks of a biotech investment. Sarepta shares are also a good example since many investors probably viewed the stock to have the most risk when it was just about $3.50 per cheap jerseys share. Ground wires are either left bare or covered with green insulation. When there is an extra hot wire, it is red. “Watch, share and vote for your favorite Super Bowl ads during the big game. As soon as one team takes home the title of Super Bowl champion on Sunday, Feb. Former test captain Richie Barnett has slammed the Kiwis in the wake of their humiliating defeat to Australia in the Four Nations final, voicing numerous concerns over the direction the side has taken under new coach David Kidwell.The Kiwis 34 8 loss to the Kangaroos fake oakleys at Anfield capped what Barnett described as the worst performance from a New Zealand side in a Four Nations campaign while he also questioned the side’s tactics and playing style throughout Kidwell’s first campaign in charge.”This is quite staggering, the direction that we’re heading in,” Barnett told Radio Sport.”Unfortunately, this is probably, I’ve got to say, the worst performance from a Kiwis side in a Four Nations series.”It was really disappointing because the players on paper just look so good and I got my hopes so high.”It just looked like pretty average football all round. It was really disappointing wholesale jerseys and disheartening.”The Kiwis look stunned during last week’s 18 18 draw with Scotland.

back Back to NVB Online