back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 34

Giê-rê-mi Cảnh Cáo Vua Sê-đê-kia
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và toàn quân đội người, cùng với mọi vương quốc trên đất, và mọi dân tộc dưới quyền người đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành phụ cận. 2CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Con hãy đi nói với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta sắp nộp thành này vào tay vua Ba-by-lôn, người sẽ phóng hỏa đốt thành. 3Còn ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi tay người, nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị bắt và nộp vào tay người. Ngươi sẽ nhìn thấy vua Ba-by-lôn tận mắt, và sẽ đối đáp với người, mặt đối mặt. Và ngươi sẽ bị giải về Ba-by-lôn.
4Tuy nhiên, hỡi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, hãy lắng nghe lời của CHÚA. CHÚA phán về ngươi như vầy: Ngươi sẽ không tử trận. 5Ngươi sẽ qua đời bình an. Như dân chúng đã đốt hương an táng các tổ phụ ngươi, tức các vua trị vì trước ngươi, họ cũng sẽ đốt hương an táng ngươi và than khóc: Than ôi, chúa tôi! Chính Ta đã phán lời hứa này.’ Đấy là lời của CHÚA.”
6Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại với Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tất cả những lời ấy tại trong thành Giê-ru-sa-lem, 7trong khi đội quân vua Ba-by-lôn vây đánh thành Giê-ru-sa-lem và tất cả những thành còn đang kháng cự trong Giu-đa, tức La-ki và A-xê-ka. Đó là những thành trì kiên cố duy nhất còn sót lại trong Giu-đa.
Dân Chúng Bội Giao Ước Trả Tự Do Cho Người Nô Lệ
8 CHÚA phán với Giê-rê-mi sau khi vua Sê-đê-kia lập giao ước với toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, công bố trả tự do cho nô lệ. 9Mỗi người phải trả tự do cho các nô lệ người Hy-bá, nam hoặc nữ, của mình; không ai được quyền bắt anh chị em người Do Thái mình làm nô lệ. 10Tất cả các quan chức và toàn dân vâng theo, ký giao ước trả tự do cho nô lệ nam hoặc nữ, không bắt giữ ai làm nô lệ nữa. Chúng vâng theo và trả tự do cho nô lệ mình. 11Nhưng sau đó chúng đổi ý, bắt những người nô lệ nam và nữ được trả tự do trở về làm nô lệ như cũ.
12Bấy giờ CHÚA phán với Giê-rê-mi: 13“CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Khi Ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi nhà nô lệ, Ta đã lập giao ước với chúng, dạy rằng: 14Đến năm thứ bảy, mỗi người trong các ngươi phải trả tự do cho anh chị em người Hy-bá bán thân làm tôi cho mình. Sau khi người ấy giúp việc ngươi được sáu năm, ngươi phải trả tự do cho người. Nhưng tổ phụ các ngươi không vâng lời Ta, cũng không lắng tai nghe. 15Gần đây các ngươi đã ăn năn và làm điều phải trước mắt Ta. Các ngươi công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em mình. Và các ngươi đã lập giao ước trước mặt Ta, ngay trong đền thờ mang danh Ta. 16Nhưng rồi các ngươi lại đổi ý và làm nhục danh Ta. Mỗi người trong các ngươi bắt các nô lệ nam và nữ được các ngươi trả tự do theo ý muốn trở về làm nô lệ như cũ.”
17Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Chính các ngươi không vâng lời Ta, các ngươi không công bố mỗi người trả tự do cho anh chị em, bạn bè mình. CHÚA phán: Này Ta công bố cho các ngươi tự do sa vào gươm đao, bệnh dịch, và đói kém. Ta sẽ làm cho mọi vương quốc trên đất kinh tởm các ngươi. 18Những người vi phạm giao ước Ta, không thi hành các điều kiện trong giao ước chúng đã lập trước mặt Ta, Ta sẽ làm cho chúng giống như con bê bị chúng xẻ đôi để đi ngang qua giữa hai phần. 19Các quan chức Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các quan thái giám, các thầy tế lễ, và toàn dân trong nước, hết thảy những người nào đi ngang qua giữa hai phần của con bê 20đều sẽ bị nộp vào tay quân thù chúng, vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng.
21Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, và các quan chức người vào tay quân Ba-by-lôn đang rút đi khỏi các ngươi.” 22CHÚA phán: “Này Ta sẽ truyền lệnh kéo quân ấy về đánh thành này. Chúng sẽ chiếm được và phóng hỏa đốt thành. Ta sẽ làm cho các thành phố Giu-đa điêu tàn, không người ở.”

green bay and hockey jerseys de pere photosATP and SNAP induced comparable relaxation response in all three href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys groups. ATP, adenosine triphosphate; conc., concentration; PPHN, persistent pulmonary hypertension of the newborn.Persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) occurs when the pulmonary vascular resistance fails to decrease at birth (1), resulting in a failure to establish oxygenation by the lung. The TUNEL assay gave comparable results to cheap nfl jerseys that obtained with Hoechst 33 (Figure 1b), and in all subsequent analysis, the assessment of nuclear morphology using Hoechst has been presented as the readout of damage. Dying cells were also characterized by the externalization of phosphatidylserine (Figure 1c). Blake Bortles, quarterback out cheap nfl jerseys of UCF was listed at No. 4, while Clemson wide receiver Sammy Watkins came in at No. Enter Ray to provide the edge presence new defensive minded coach Dan Quinn so badly needs.Never miss a moment! Download the new USA TODAY Sports app9. New York Giants Stanford OT Andrus Peat: Powerful drive blocker could be Day 1 starter at right tackle while allowing Justin Pugh to slide over to one of the guard spots. Consequently, Cheap NFL Jerseys the success of Star Wars: Battlefront is critical, given that no other major properties are coming anytime soon for EA. The company’s next major release announced so far will be Mass Effect 4, presently slated for holiday season 2016. Ian Ayres writes, “When I looked into the claim a bit more, I was slightly annoyed to learn that the ‘nearly 2:1’ claim is based on a study of just 1,000 participants. To be sure, I’ve often Replica Oakleys published studies with similarly small data sets, but it’s a little cheeky for Microsoft to base what might be a multi million dollar advertising campaign on what I’m guessing is a low six figure study. Representative images for pH 6.5 incubations are shown of cross sectioned oakleys outlet optic nerves immunostained for (d) total neurofilament (SMI 31 and SMI 32 antibodies) and for (e) nonphosphorylated neurofilament (SMI 32, which is a marker of injured axons); scale bar, 5 m. A histogram representing a quantification of 4 mice for each group is also shown.. And the look of the cue can vary from plain wood, to printed graphics, to custom inlays of ebony, mother of pearl, and other items. You can go as simple or fancy as you like.. A football player performs the same basic movements and creates the same basic kinetic chain of events, starting with a push off the ground with the feet, core rotation, opening of the hip and forward arm movement, ending with forearm pronation. Passing requires accuracy because the player to whom you are throwing might have opposing players near him trying to block or intercept the ball.

back Back to NVB Online