back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 29

Thư Gửi Những Kẻ Bị Đày
1Đây là lời lẽ bức thư tiên tri Giê-rê-mi gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các vị trưởng lão bị lưu đày còn sống sót, các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đã bị Nê-bu-cát-nết-sa đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn. 2Thư viết sau khi vua Giê-cô-nia, bà thái hậu, các thái giám, các quan chức trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các thợ thủ công và kim loại đã bị đày đi khỏi Giê-ru-sa-lem. 3Thư do Ê-la-sa, con trai Sa-phan, và Ghê-ma-ria, con trai Hinh-kia, chuyển đạt, khi hai ông này được Sê-đê-kia, vua Giu-đa, cử đi qua Ba-by-lôn yết kiến vua Nê-bu-cát-nết-sa. Thư lời lẽ như sau:
4 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Gửi cho tất cả những người Ta đã đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn. 5Hãy xây nhà mà ở. Hãy trồng vườn cây mà ăn trái. 6Hãy cưới vợ, sinh con cái. Hãy dựng vợ, gả chồng cho con cái các ngươi, để chúng cũng sinh con cái. Hãy sinh sôi nẩy nở tại đấy, đừng giảm dân số. 7Hãy tìm cầu sự bình an thịnh vượng cho thành phố, nơi Ta đày các ngươi đến. Hãy vì thành ấy cầu khẩn CHÚA, vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng của thành ấy.” 8Thật vậy, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Đừng để các tiên tri, các thầy bói, ở giữa các ngươi lừa gạt các ngươi. Cũng đừng chú ý đến các điềm chiêm bao chúng nằm mộng thấy, 9vì chúng nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt. Ta không hề sai phái chúng.” CHÚA phán vậy.
10 CHÚA phán như vầy: “Khi thời hạn trọn bảy mươi năm dành cho Ba-by-lôn kết thúc, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và thực hiện lời hứa tốt lành Ta ban cho các ngươi: Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi này.” 11CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. 12Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. 13Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” 14CHÚA phán: “Ta sẽ cho các ngươi gặp được Ta, Ta sẽ phục hồi các ngươi, Ta sẽ tập họp các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi nào Ta đã đuổi các ngươi đi.” CHÚA phán: “Ta sẽ đem các ngươi trở về nơi mà Ta đã đày các ngươi ra đi.”
15Vì các ngươi nói: “CHÚA có ban tiên tri cho chúng tôi tại Ba-by-lôn.” 16CHÚA phán như vầy về vua đang ngự trên ngai Đa-vít, và về toàn dân đang sống trong thành này, tức thân bằng quyến thuộc các ngươi không phải đi đày cùng với các ngươi. 17CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ khiến chúng nên giống như những trái vả hư thối đến nỗi không ăn được. 18Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, và bệnh dịch hành hại chúng, Ta sẽ làm cho mọi nước trên thế giới kinh tởm chúng, coi chúng như một lời nguyền rủa, một vật khủng khiếp, bị xuýt xoa, khinh chê, ở khắp nơi nào Ta đuổi chúng đến.” 19CHÚA phán: “Vì chúng không vâng lời Ta. Ta đã tiếp tục bền lòng sai các tiên tri, là đầy tớ Ta, đến với chúng, nhưng chúng vẫn không nghe.
20Nhưng các ngươi là tất cả những người Ta đã đày từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn, hãy lắng nghe lời của CHÚA.” 21CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về A-háp, con trai Cô-la-gia, và Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh Ta nói với các ngươi lời tiên tri dối gạt: “Này, Ta sẽ phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và chúng sẽ bị hành hình ngay trước mắt các ngươi. 22Hết thảy những người Giu-đa bị đày đang sống ở Ba-by-lôn sẽ dùng chúng làm lời nguyền rủa: ‘CHÚA phạt ngươi như Sê-đê-kia và A-háp, bị vua Ba-by-lôn quay chín trong lửa.’ 23Vì chúng đã phạm tội đồi bại giữa cộng đồng dân Y-sơ-ra-ên, chúng đã thông dâm với vợ người lân cận, và nhân danh Ta nói lời dối gạt mà Ta không phán dạy chúng. Chính Ta đã biết và làm chứng về điều ấy.” CHÚA phán vậy.
Thông Điệp Gửi Sê-ma-gia
24Con hãy bảo Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: 25“CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi đã nhân danh mình viết thư cho toàn dân tại Giê-ru-sa-lem, cho thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, và cho tất cả các thầy tế lễ như sau: 26CHÚA đã lập ông làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa, để quản đốc đền thờ. Ông có trách nhiệm ra lệnh cùm tay chân và tra gông vào cổ bất cứ người nào điên dại dở trò nói tiên tri. 27Thế tại sao ông không khiển trách Giê-rê-mi ở A-na-tốt là người đang giở trò nói tiên tri giữa vòng các ông? 28Hắn dám viết thư cho chúng tôi tại Ba-by-lôn bảo rằng: ‘Thời gian lưu đày còn dài. Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái.’ ”
29Khi thầy tế lễ Sô-phô-ni đọc thư này cho tiên tri Giê-rê-mi, 30CHÚA phán với Giê-rê-mi: 31“Con hãy viết thư gửi toàn dân lưu đày như vầy: CHÚA phán như vầy về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam: ‘Vì Sê-ma-gia nói tiên tri với các ngươi, làm cho các ngươi tin lời giả dối, dù Ta không hề sai phái nó,’ 32vì thế CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ phạt Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam và dòng dõi nó. Nó sẽ không còn ai sống sót giữa vòng dân này, và nó sẽ không thấy được phúc lành Ta ban cho dân Ta, vì nó đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA.’ ” CHÚA phán vậy.

“I think his future on our team will be addressed here pretty soon,” Browns head coach Hue Jackson had said on February 24 at the NFL Combine in Indianapolis. “But let me say this. Cam Newton threw for 192 yards and a touchdown in the game marred by injuries to former NFL defensive player of the year Luke Kuechly (concussion), center Ryan Kalil (shoulder), defensive end Mario Addison (foot) and cornerback Leonard Johnson (chest). The Saints lost running back Mark Ingram to a concussion in the third quarter.. The film was Allen’s second biggest box office hit (right behind Annie Hall), garnered two Academy Award nominations, and in an achievement that actually means something to our readers holds Cheap NFL Jerseys a whopping 98 percent on Rotten Tomatoes. It’s landed on pretty much every “Top 100 Movies” Cheap mlb Jerseys list ever compiled, and it even inspired a song by ’80s pop sensation and sentient hairstyle Richard Marx.. More and more often, as of late, devices are supporting “Miracast.” Making custom jerseys its way into the mainstream, Miracast is a magnificent feature that could possibly wipe out other video streaming standards in a very fragmented Android market. Miracast acts like a wireless HDMI cable in order to mirror your Android device onto your TV screen in high def with audio. There is a lot on the line today at a hearing in the case of former Baltimore Ravens running back Ray Rice, a lot on the line for Rice and also for the National Football League. Let’s remember Rice was banned by the NFL after a video was released showing him knocking out his then fiancee in an elevator in February. Scholarships and nearly every other aspect of how future players are evaluated and courted by college and NFL programs will be based upon a comparison of each individual’s performance data and biometric statistics to that of league leading players. Parents will soon be buying RFID readers as part Fake Oakleys of their kids yearly football equipment.. You being such an integral part of the game, beyond just the familiar face, you are, to a cheap jerseys great degree, a great ambassador for this sport. custom jerseys You certainly realize that. Because of the lack of replication studies, further confirmation of the opposing changes in the HPC is needed. Nevertheless, the results are consistent with reported miRNA changes in PFC and wholesale jerseys HPC identified through transcriptomic profiling, as nearly twice the number of miRNAs were found to be decreased in the PFC (59 miRNAs) than in the HPC (30 miRNAs).5. Amazing, isn’t it? The fact is many people around the world are recommending and referring and getting paid for it. They are recommending various products and service such as soap, air filters, water filters, nutritional products, cosmetics, computers, telecommunication services such as long distance, pagers, cell phones, Internet, web pages, shopping malls, and the list goes on.

back Back to NVB Online