back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 28

Giê-rê-mi Đối Đầu Với Ha-na-nia
1Ngay trong năm ấy, tức năm thứ tư triều Sê-đê-kia, vua Giu-đa, vào tháng năm, tiên tri Ha-na-nia ở Ghi-bê-ôn, con trai A-xua, nói với tôi tại đền thờ, trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân: 2CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. 3Trong vòng hai năm tới, Ta sẽ hoàn lại chốn này mọi dụng cụ trong đền thờ mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đã tước đoạt khỏi chốn này, đem về Ba-by-lôn.” 4CHÚA phán: “Ta cũng sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và tất cả những người Giu-đa bị đầy qua Ba-by-lôn trở về chốn này, vì Ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn.”
5Tiên tri Giê-rê-mi đáp lại tiên tri Ha-na-nia trước mặt các thầy tế lễ và toàn dân đang đứng trong đền thờ: 6“Tốt lắm! Ước gì CHÚA thực hiện điều ấy! Ước gì CHÚA làm ứng nghiệm lời ông nói, đem các dụng cụ trong đền thờ và tất cả những người bị lưu đày trở về nơi này từ Ba-by-lôn. 7Tuy nhiên, xin ông lắng nghe lời tôi sắp nói với ông và với toàn dân đây: 8Các đấng tiên tri từ thời xa xưa, trước đời tôi và ông, đã báo trước nạn chiến tranh, thảm họa, và bệnh dịch cho nhiều nước và quốc gia vĩ đại. 9Còn vị tiên tri nào rao truyền về bình an, thịnh vượng, người ta sẽ biết vị tiên tri ấy thật sự do CHÚA sai phái khi lời ông ta được ứng nghiệm.”
10Tiên tri Ha-na-nia giật ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, bẻ gẫy, 11và tuyên bố trước mặt toàn dân: “CHÚA phán như vầy: Trong vòng hai năm tới, Ta cũng sẽ cất ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi dân tộc, và bẻ gẫy y như vậy.” Tiên tri Giê-rê-mi ra về.
12Sau khi tiên tri Ha-na-nia bẻ gẫy ách ra khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, CHÚA phán với Giê-rê-mi: 13“Con hãy đi nói với Ha-na-nia: CHÚA phán như vầy: Ngươi đã bẻ gẫy ách bằng gỗ, nhưng ngươi sẽ làm ách bằng sắt thế vào đó. 14Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta sẽ đặt ách sắt trên cổ mọi dân tộc này, để chúng phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Chúng sẽ phục dịch người. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người.” 15Bấy giờ, tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Ha-na-nia: “Ông Ha-na-nia, xin ông nghe đây. CHÚA không hề sai phái ông. Chính ông đã làm cho dân này tin cậy những lời giả dối. 16Vì thế, CHÚA phán như vầy: Này, Ta sẽ đem ngươi đi khỏi dương gian. Ngươi sẽ chết nội trong năm nay, vì ngươi đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại CHÚA.”
17Tiên tri Ha-na-nia qua đời ngay chính năm ấy, vào tháng bảy.

Genomic and BAC Southern analyses cheap jerseys indicated that there is only one copy of PFL in the papaya genome. In situ hybridization experiments demonstrated that PFL is expressed at a relatively low level in leaf primordia, but it is expressed at a high level in the floral meristem. Choose one embroidery thread color for your leaf outline and repeat the thread color within the pattern mixing it with accent embroidery threads. For an Easter or festive holiday motif, mix pre set animal motifs such as bunnies with your design of a cheap China Jerseys soft bow. If you’ve got the ball, nobody is stopping you. Thanks for watching this clip.. Open. “You can do great things regardless of your age if you just believe and, you know, go for it,” she told ESPN at the time. And especially when you see a hit to the head like that of that magnitude, it comes from a guy like Vontaze Burfict, where you know he makes those vicious hits to begin with. He has knocked out several players. The liquid cellophane usually fades off once your lungs develop NFL Jerseys China and you lose most of your duck like properties. That’s why preterm babies are apparently drenched with the stuff, but full term babies only have patches of it left. So, it not like I that disciplined, so right ray bans sale now, my strategy is dressing in a way that will not get me pregnant Nothing too cute. I trying to wear nothing too revealing.. Rights of woman are sacred. See that women maintained rights granted to them. This call also may include certain forward looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of wholesale nfl jersyes 1995 regarding Liberty Broadband. These forward looking statements involve many risks and uncertainties that could cause actual results to differ cheap nfl jerseys Fake Oakleys materially from those expressed or implied by such statements. When evaluating the size of kids, you need to think about what kind of position they might best fit into. Size is a key factor most when evaluating linemen. Cite your source in the text by mentioning the debater’s name in the sentence and placing the year that the debate occurred in parenthesis at the end of the sentence. Here’s an example, using the sample information given for Jim Anton in the previous section: “Anton argues that students have a constitutional right to free lunch (2011).” If you don’t mention the name, place the debater’s last name and the year, separated by a comma, in parenthesis at the end of the sentence. Look at the children. If they can do it, he can do it. Wow, what a utopia! For those of you who can’t get a job building so much as a sandwich with your Master’s in Engineering, it might sound like a dictatorship is worth it if it keeps the paychecks rolling. But don’t sprint down to your local Belarusian embassy just yet.

back Back to NVB Online