back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 27

Ách Vua Ba-by-lôn
1Sau khi Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. 2CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy chuẩn bị dây bằng da và thanh gỗ ngang làm ách, quàng vào cổ. 3Con hãy gởi thông điệp này cho các vua Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, và Si-đôn, qua các đại sứ đến thành Giê-ru-sa-lem yết kiến Sê-đê-kia, vua Giu-đa. 4Con hãy bảo các đại sứ tâu lại với chúa của họ như sau: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi hãy tâu lại với chúa các ngươi thế này: 5Chính Ta đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay mạnh mẽ làm nên đất cùng loài người và thú vật trên mặt đất. Ta có quyền ban đất cho ai tùy ý. 6Nay Ta giao tất cả các đất nước này vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ Ta. Ngay cả các thú rừng Ta cũng ban cho người để phục dịch người. 7Mọi dân tộc sẽ phục dịch người và con cháu người cho đến khi chính đất nước người phải phục dịch các quốc gia hùng cường và các vua vĩ đại.’ ”
8 CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào, hoặc quốc gia nào không chịu phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không chịu quàng ách của vua Ba-by-lôn vào cổ mình, Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém, và bệnh dịch phạt dân tộc ấy cho đến khi Ta phó chúng cho Nê-bu-cát-nết-sa tận diệt. 9Về phần các ngươi, đừng nghe lời các tiên tri, thầy bói toán, thầy đoán mộng, thầy chiêm tinh, hoặc thầy phù thủy của các ngươi. Họ luôn nói các ngươi sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu. 10Họ rao truyền cho các ngươi lời tiên tri giả dối, hậu quả là các ngươi sẽ bị diệt vong.” 11CHÚA phán: “Nhưng dân tộc nào quàng ách vua Ba-by-lôn vào cổ mình, và phục dịch người, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trong đất nước mình. Chúng sẽ canh tác và cư trú tại đó.”
12Tôi cũng nói những lời ấy với Sê-đê-kia, vua Giu-đa: “Xin vua và quần thần quàng vào cổ mình ách của vua Ba-by-lôn, phục dịch người và dân tộc người, để vua và quần thần được sống. 13Tại sao vua và quần thần phải chết vì gươm đao, đói kém, và bệnh dịch, như CHÚA đã phán dân tộc nào không chịu phục dịch vua Ba-by-lôn phải bị hình phạt thể ấy? 14Xin vua và quần thần đừng nghe lời các tiên tri tuyên bố rằng vua và quần thần sẽ không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu, vì họ nói tiên tri giả dối.” 15CHÚA phán: “Ta không sai phái chúng. Chúng nhân danh Ta nói tiên tri giả dối, hậu quả là Ta sẽ đuổi các ngươi đi, và các ngươi cùng với các tiên tri ấy sẽ bị diệt vong.”
16Tôi cũng nói với các thầy tế lễ và toàn dân này: “CHÚA phán như vầy: ‘Đừng nghe lời các tiên tri nói với các ngươi rằng các dụng cụ trong đền thờ sẽ sớm được Ba-by-lôn’ trả về, vì chúng nói tiên tri giả dối. 17Đừng nghe lời chúng. Hãy phục dịch vua Ba-by-lôn để các ngươi được sống. Tại sao thành này phải đổ nát? 18Nếu thật sự chúng là tiên tri, và có lời của CHÚA, hãy để chúng cầu xin CHÚA Vạn Quân cho các dụng cụ còn lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem khỏi bị đem qua Ba-by-lôn. 19Vì CHÚA Vạn Quân phán như vầy về các cột trụ bằng đồng, chậu chứa nước to gọi là bể đồng, và các giá đồng có bánh xe đẩy để kê các chậu nước nhỏ hơn, và các dụng cụ khác còn lại trong thành này, 20mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, không mang theo khi vua đày Giê-cô-nia, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đi khỏi Giê-ru-sa-lem, qua Ba-by-lôn, cùng với mọi nhà quý tộc trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 21CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về các dụng cụ còn sót lại trong đền thờ, trong cung điện vua Giu-đa, và tại Giê-ru-sa-lem: 22‘Chúng sẽ bị đem về Ba-by-lôn và giữ tại đó cho đến khi Ta ra lệnh mang chúng trả lại chốn này.’ ”

Researchers came to the diagnosis after using a PET scan imaging test that uses a radioactive tracer dye that binds to abnormal tau proteins in order to pinpoint the regions these buildups were occurring. They found such buildups in regions of the brain that control for learning, memory, behavior and emotions when comparing the scans to those of healthy men.. You can also find recipes online for making homemade paint with food coloring. Avoid markers even the washable kind can stain your skin for days afterward and nontoxic cheap nfl jerseys hobby paints, as allergic reactions are common. Guard had a solid season and is a free agent. They’ll likely look for another offensive lineman high in the draft.. On the contrary, if a football player does any such thing, he is sure to get a lot of footage in the media. Football is all about ‘coaches’ going around in a military like conduct, compelling the players to slog. Denver is plus cheap jerseys three in turnover ratio and will need to protect the football against a Falcons defense that has caused five turnovers. Four of those turnovers have been interceptions. “Hats fly all over during codes, too,” Sean continues. “Usually, if there is one code going on, no problem. There is also a goal post in each hockey jerseys end zone which is 30 ft tall Wholesale Jerseys and 18 ft 6in apart. It is when the offense gets the ball into the opponent’s end zone that they will score points.. Although it’s not a requirement, bilingual skills can enhance your marketability for an employer like ESPN, which serves a large Latin American viewing audience. One example is ESPN sideline reporter and presentation host Pedro Gomez, who began his career covering baseball for an English language newspaper, “VOXXI” reported in July 2013. Seaming line is very strategic for bowlers, they use it for grip and spin. The color of ball is generally red but in the flood lights this ball seems brown and batsman can’t clearly distinguish it from the pitch, so instead of hockey jerseys red white balls are used in flood lights.(weigh 163 gm and circumference 9 inch). For let the truth be spoken. The action of Germany, however cruel, sanguinary, and fake oakleys faithless, was nothing in the nature of a stab in the dark. But Replica Oakleys the carmine terror doesn’t end there. Food manufacturers are well aware that word has gotten out about exactly what carmine is and that people are less than impressed about it. That ghost, not content with making its ancestral halls uncomfortable for Louis vuitton outlet the thieves, haunted also the Cabinets of Europe, waved indecently its bloodstained robes in the solemn atmosphere of Council rooms, where congresses and conferences sit with closed windows. It would not be exorcised by the brutal jeers of Bismarck and the fine railleries of Gorchakov..

back Back to NVB Online