back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 26

Phiên Tòa Xử Tiên Tri Giê-rê-mi
1Ngay sau khi Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, vừa lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. 2CHÚA phán như vầy: “Con hãy đứng nơi sân đền thờ, loan báo cho toàn dân Giu-đa đến thờ phượng tại đền thờ tất cả những lời Ta truyền con phải nói với chúng. Con đừng cắt xén lời nào. 3Biết đâu chúng sẽ nghe theo, ai nấy từ bỏ đường ác mình, quay về với Ta. Bấy giờ Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng vì hành vi gian ác của chúng. 4Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: ‘Nếu các ngươi không vâng lời Ta, không sống theo Kinh Luật Ta ban cho các ngươi, 5không nghe lời các tôi tớ Ta, là các tiên tri Ta thường xuyên sai đến với các ngươi nhưng các ngươi vẫn không nghe 6Ta sẽ khiến đền thờ này giống như Si-lô, và thành này sẽ trở nên lời nguyền rủa cho mọi dân trên đất.’ ”
7Các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy ngay trong đền thờ. 8Khi Giê-rê-mi vừa nói xong mọi lời CHÚA truyền dạy ông nói cho toàn dân, các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều túm lấy ông, và nói: “Ngươi đáng phải chết! 9Sao ngươi dám nhân danh CHÚA nói tiên tri rằng đền thờ này sẽ giống như Si-lô, và thành này sẽ tan hoang, không người ở?” Và toàn dân xúm lại vây quanh Giê-rê-mi trong đền thờ.
10Các quan chức Giu-đa nghe tin ấy liền đi từ hoàng cung lên đền thờ, và ngồi lại mở phiên tòa nơi lối ra vào, tại cổng Mới của đền thờ. 11Các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan chức và toàn dân: “Người này đáng bị xử tử vì đã nói tiên tri chống nghịch lại thành này, như chính tai ông đã nghe.”
12Giê-rê-mi nói với toàn thể các quan chức và toàn dân: “Chính CHÚA đã sai tôi rao truyền mọi lời chống nghịch lại đền thờ này và thành này mà các ông vừa nghe. 13Vậy bây giờ các ông hãy sửa đổi lối sống và việc làm mình, vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông, rồi CHÚA sẽ đổi ý về tai họa Ngài đã báo trước cho các ông. 14Về phần tôi, tôi hiện ở trong tay các ông. Các ông hãy xử với tôi theo như các ông cho là đúng và phải. 15Tuy nhiên, xin các ông nhớ rằng nếu các ông giết tôi chết, thì các ông, thành này, và dân cư trong thành đều mắc phải tội làm đổ huyết vô tội, vì thật chính CHÚA đã sai tôi đến rao mọi lời này vào tai các ông.”
16Các quan chức và toàn dân tuyên bố với các thầy tế lễ và các tiên tri: “Không được xử tử người này, vì người đã rao báo cho chúng ta, nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.”
17Vài trưởng lão trong xứ cũng đứng lên nói với toàn thể đám đông: 18“Dưới triều Ê-xê-chia, vua Giu-đa, có Mi-ca, người làng Mô-rê-sết, đã từng nói tiên tri với toàn dân Giu-đa như vầy: ‘CHÚA Vạn Quân phán:
Si-ôn sẽ bị cầy như đồng ruộng,
Giê-ru-sa-lem sẽ đổ nát tan hoang,
Và hòn núi nơi xây đền thờ chỉ còn trơ một đỉnh cao giữa rừng.’
19‘Vua Ê-xê-chia và toàn dân Giu-đa có ra lệnh xử tử Mi-ca không? Trái lại, có phải vua đã kính sợ CHÚA, và cầu khẩn Ngài, cho nên CHÚA đổi ý, không giáng xuống họ tai họa Ngài đã báo trước, Còn chúng ta đây, chúng ta suýt chuốc họa lớn vào thân!’ ”
20Có một người khác cũng đã từng nhân danh CHÚA nói tiên tri. Người này là U-ri, con trai Sê-ma-gia, xuất thân từ thành Ki-ri-át Giê-a-rim. U-ri rao giảng về thành này và đất nước này y như mọi lời Giê-rê-mi đã nói. 21Khi vua Giê-hô-gia-kim, toàn bộ quân hộ vệ, và toàn thể các quan chức nghe những lời U-ri nói, vua tìm cách thủ tiêu U-ri. Nhưng U-ri nghe tin ấy, hoảng sợ, chạy trốn sang Ai-cập. 22Vua Giê-hô-gia-kim liền sai En-na-than, con trai Ạc-bồ, cùng vài người nữa qua Ai-cập; 23họ đem U-ri ra khỏi Ai-cập, giải về cho vua Giê-hô-gia-kim. Vua ra lệnh xử tử U-ri và quăng thây ông vào nghĩa địa thường dân.
24Tuy nhiên A-hi-cam, con trai Sa-phan, binh vực Giê-rê-mi, không để ông sa vào tay dân chúng.

mason rudolph cracks the top 5The Debate: Now in all honesty should we really compare Michael Jordan and Lebron James? It will never be settled, you could maybe compare Jordan to Bryant because they played against each other even though it was not in there primes but they played against each other none the less and they blow played there position as shooting guard. With Jordan ray bans sale and Lebron they play shooting guard and small forward respectfully and they did not play against one another while also competing in different eras. You’d think surely someone would be checking these records at some point, either at the bank before they sell it to the collection agency, or the collection agency before they hand it to the law firm, or the lawyers before they put it in their lawsuit robot. But no. More specifically, AT paid $48.5 billion using a combination of debt and stock to buy DIRECTV (press release). And this resulted in a reduction in the percent of free cash flows to be paid as dividends. Our early studies indicate an enormous psychological value of plants. Mark Watney Cheap Football Jerseys reminisced about living with his potato plants. The bottom line is you don’t want to back down from what you want. Compromise only cheap mlb jerseys if you’re still OK with the terms.. Each team has three units to divide the players: offense, defense, and special. This means that the guys throwing and catching the ball are not the same guys tackling the opponents when going the other way. I was a cheerleader all through high school (13 years ago) and I never heard this cheer, and honestly have no idea why any squad would use it? When I was in school we cheered for the football team, so our cheers usually included words like defense, offense and touchdown. I kind oakley outlet of thought wholesale football jerseys that what cheerleading was all about? As the mother of a 5 year old girl (who thankfully has no interest in cheerleading) I would be a little bit upset if she came home chanting this. Pittsburgh, averaging 93.8 rushing yards a game, must improve on the ground to help protect Roethlisberger. The run defense is struggling, too, replica oakleys while looking at shuffling the linebacker corps with cheap China Jerseys OLB James Harrison out. On the 29th move, Humpy had to give up her rook for the menacing bishop and three moves later, lost a pawn. Although materially Humpy was down, she had enough positional compensation in the form of a bishop pair with her rival’s king clearly unsafe.. Augment your experiences as an intern by reviewing scouting reports and games during your off hours. For baseball, use a scouting service, such as Perfect Game, bookmarked by MLB scouts to get the latest scoop on high school and college players about to reach the next level.

back Back to NVB Online