back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 23

Hy Vọng Cho Tương Lai
1 CHÚA phán: “Khốn cho những kẻ chăn hủy diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ Ta.” 2Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về những người chăn có trách nhiệm chăn giữ dân Ta: “Chính các ngươi đã làm bầy chiên Ta tan tác và xua đuổi chúng đi, không thăm nom chúng.” CHÚA phán: “Này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì những hành động gian ác của các ngươi. 3Chính Ta sẽ tập họp những chiên Ta còn sống sót từ khắp mọi nước, nơi Ta đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng, và chúng sẽ sinh sôi, nảy nở.” 4CHÚA phán: “Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn giữ chúng, chúng sẽ không còn sợ hãi hoặc kinh hoàng nữa, và sẽ không thiếu mất một con chiên nào.”
5 CHÚA phán:
“Trong những ngày đến,
Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít nảy ra một nhánh chính trực
Một vua trị vì cách khôn ngoan,
Thi hành sự công bình chính trực trong nước.
6Trong đời vua ấy, Giu-đa sẽ được giải cứu,
Và Y-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn.
Và đây là tên của vua:
‘CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ”
7 CHÚA phán: “Vì thế, trong những ngày đến, người ta sẽ không thề như vầy nữa: ‘Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập,’ 8nhưng là thề: ‘Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem con cháu nhà Y-sơ-ra-ên về từ vùng đất phương bắc, và từ mọi đất nước nơi Ngài đã đuổi chúng đến.’ Và chúng sẽ sống trong đất nước mình.
9Về các tiên tri:
Tâm trí tôi bấn loạn,
Xương cốt tôi rã rời,
Tôi giống như một người say,
Người bị rượu chế ngự,
Vì CHÚA,
Vì các lời thánh của Ngài:
10‘Đất nước đầy bọn gian dâm,
Đất khô cằn vì lời rủa sả,
Đồng cỏ nơi sa mạc úa tàn.
Chúng chạy theo đường ác,
Lạm dụng uy quyền.’ ”
11 CHÚA phán:
“Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ đều phạm tội phạm thượng,
Ta bắt gặp chúng làm điều gian ác ngay trong nhà Ta,”
12 CHÚA phán:
“Vì thế, đường chúng đi trơn trợt,
Chúng sẽ bị đuổi vào bóng tối,
Và ngã nằm dài tại đấy,
Vì đến năm Ta
Thăm phạt chúng.”
13“Ta thấy điều sai quấy
Nơi các tiên tri Sa-ma-ri:
Chúng nhân danh Ba-anh nói tiên tri,
Và dẫn dân Y-sơ-ra-ên Ta đi lạc.
14Nhưng Ta lại thấy một điều rùng rợn
Nơi các tiên tri Giê-ru-sa-lem:
Chúng phạm tội gian dâm, bước đi trong sự dối trá,
Khuyến khích kẻ làm ác,
Cho nên không ai xây bỏ đường ác mình.
Ta coi hết thảy bọn chúng như thành Sô-đôm,
Và dân cư Giê-ru-sa-lem như thành Gô-mô-rơ.”
15Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán về các tiên tri như vầy:
“Này, Ta sẽ cho chúng ăn ngải cứu,
Và uống nước độc,
Vì từ các tiên tri Giê-ru-sa-lem,
Tội phạm thượng đã lan tràn khắp đất nước.”
16 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Đừng nghe lời các tiên tri ấy nói với các ngươi,
Chúng cho các ngươi nghe toàn chuyện phù phiếm,
Chúng nói lên cảnh tượng tâm trí chúng suy ra,
Chứ không do miệng CHÚA phán dạy.
17Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh lờn Ta:
‘CHÚA phán: Các ngươi sẽ sống bình an.’
Chúng nói với mọi người sống theo lòng cứng cỏi mình:
‘Các ngươi sẽ chẳng gặp tai họa đâu.’
18Vì ai đã đứng chầu trong hội đồng của CHÚA
Để nghe thấy lời Ngài?
Ai đã chú ý nghe để công bố lời Ngài?
19Kìa, trận cuồng phong của CHÚA,
Cơn giận Ngài đã bừng lên,
Cuồng phong xoáy dữ dội,
Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác.
20 CHÚA sẽ không nguôi giận
Cho đến khi nào Ngài thực hiện
Hoàn toàn ý định Ngài.
Trong những ngày đến,
Các ngươi sẽ hiểu tận tường.
21Ta không sai phái các tiên tri ấy,
Thế nhưng chúng vẫn chạy!
Ta không phán bảo chúng,
Thế mà chúng vẫn nói tiên tri!
22Nếu chúng có đứng trong hội đồng của Ta,
Ắt chúng đã rao truyền lời Ta cho dân Ta,
Khiến cho dân Ta xây bỏ đường ác,
Và việc làm gian trá.”
23 CHÚA phán:
“Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần,
Mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?”
24 CHÚA phán:
“Có ai ẩn mình nơi kín đáo
Đến nỗi Ta không thấy được sao?”
CHÚA phán:
“Có phải Ta hiện diện khắp nơi,
Đầy dẫy các tầng trời và đất không?
25Ta có nghe các tiên tri nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt: ‘Tôi chiêm bao! Tôi chiêm bao!’ 26Điều này tiếp tục trong lòng các tiên tri dối gạt, nói lên sự giả dối của lòng chúng, cho đến khi nào? 27Chúng chủ mưu làm cho dân Ta quên danh Ta qua những chiêm bao chúng kể cho nhau nghe, y như tổ phụ chúng đã quên danh Ta, theo thần Ba-anh. 28Tiên tri nào có chiêm bao, hãy kể chiêm bao! Tiên tri nào có lời Ta, hãy rao truyền lời Ta cách trung thực!” CHÚA phán: “Rơm có thể nào ví với thóc được không? 29CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? như búa đập tan đá tảng sao?”
30 CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri ăn cắp lẫn nhau những lời chúng tự xưng là lời Ta.” 31CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri dùng lưỡi mình tuyên bố: ‘CHÚA phán.’ ” 32CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri thuật chiêm bao dối gạt, dẫn dân Ta đi lạc với những lời giả dối khinh xuất, trong khi Ta chẳng sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng.” CHÚA phán: “Thật chúng chẳng giúp ích chi cho dân này.
33Khi dân này, hoặc tiên tri, hoặc thầy tế lễ, hỏi con: ‘Gánh nặng từ CHÚA là gì?’, con hãy đáp: ‘CHÚA phán: chính các ngươi là gánh nặng. Và Ta sẽ ném các ngươi đi.’ 34Còn tiên tri, thầy tế lễ, hoặc người dân nào nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ Ta sẽ phạt người ấy cùng với cả gia đình. 35Đây là điều các ngươi phải hỏi nhau, người này hỏi người kia: ‘CHÚA giải đáp thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ 36Nhưng các ngươi không được nhắc đến ‘gánh nặng từ CHÚA nữa’ vì ‘gánh nặng’ ấy chỉ là lời riêng của mỗi các ngươi, và như vậy, các ngươi bóp méo lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. 37Đây là điều các ngươi phải hỏi tiên tri: ‘CHÚA trả lời ông thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ 38Còn nếu như các ngươi tiếp tục nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ thì CHÚA phán như vầy: ‘Vì các ngươi nói lời này: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ trong khi Ta đã sai người đến dạy các ngươi: ‘Đừng nói: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ 39vì thế, này, chắc chắn Ta sẽ nhấc các ngươi lên, và Ta sẽ ném các ngươi luôn với thành Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi mặt Ta. 40Và Ta sẽ khiến cho các ngươi chuốc lấy xấu hổ đời đời, nhục nhã mãi mãi, không sao quên được.”

Triple Properties, which arranged Fernegel’s ride with Red Bull, has said it plans to redevelop the stadium site but has not released details. A competition was held earlier this year to solicit design ideas, though winners have yet to be announced. The catch? Each letter must be handwritten and sent along with a self addressed, stamped envelope. So, even though you technically can play the game for free, it’s going to take a toll both on your time and your wallet.”We always talk about how the cheapest way to play is to mail in letters,” Duncombe told The Huffington Post in an interview. These are cat like animals although, are not related to cats. Genet have pointed nose, banded tails, spotted coat, large ears and a small head. Others, like Ben Afeaki who retired at 27 because of concussion, are concluding their health has to come first.Ngatai’s Chiefs team mate, Sam Cane, was concussed twice earlier this year. He passed a sideline test during the Super Rugby semifinal against the Hurricanes and played on but spent the next three days with headaches and nausea.”It was worrying me when I was feeling crook and you don’t know when you are going to get better,” he said. fake oakleys For YNP (black squares), the Yb wholesale nfl jerseys valence increases slightly from +2.94 at ambient pressure to +2.96 at Cheap NFL Jerseys China 30GPa, and therefore gradually approaches +3 at high pressure. In contrast, there is a significant increase of the Yb valence in YNA (red circles) upon applying pressure, from +2.66 when the pressure cell is Wholesale China Jerseys in ambient conditions to +2.85 at around 15GPa. “What I try to portray in ‘Chaos Monkeys’ is Fake Oakleys the truth of Silicon Valley, obviously without any judgment whatsoever,” Martinez explained. “That is a part of Silicon Valley, for better or worse.” He notes that he was making a comparison to a woman in the book “who is now the mother of my children, who is very much not that.”. Heat 2 cast iron skillets large enough to hold the steaks. Add 2 tablespoons of the oil to each pan. It wasn’t unheard of for a visitor to sit on a chair, only to be warned at the last second they were about to place their ass on a couple of guns. After his house was bombed in 1956, King even tried to get a concealed carry permit, though this went cheap oakleys about as well as you’d expect. Marvin Lewis, Cincinnati Bengals: His team has failed to win in cheap nhl jerseys four of its last five outings, unable to solve any of the NFC East teams on its schedule thus far. Lewis’ team now ranks 13th in the conference, and somehow winning a weak AFC North is probably the only avenue for reaching postseason for a sixth consecutive year.

back Back to NVB Online