back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 21

Cảnh Cáo Vua Và Dân Giu-đa
1 CHÚA có phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Phát-hua, con trai Manh-ki-gia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, đến nhờ Giê-rê-mi: 2“Xin ông cầu hỏi ý CHÚA giúp chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đang hãm đánh chúng ta. Biết đâu CHÚA sẽ vì chúng ta làm một phép mầu như Ngài đã từng làm và khiến Nê-bu-cát-nết-sa rút quân đi.”
3Giê-rê-mi đáp: “Xin các ông tâu lại với nhà vua: 4CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, Ta sẽ đảo ngược binh khí các ngươi cầm trong tay để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi ngoài tường thành, và Ta sẽ thâu chúng lại, chất thành đống ngay giữa thành này. 5Chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi với bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ, trong cơn giận lôi đình và phẫn nộ mãnh liệt. 6Ta sẽ giết hại dân cư thành này, người và cả thú vật đều sẽ chết về bệnh dịch kinh khiếp.’ ” 7CHÚA phán: “Sau đó, Ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các triều thần, và dân chúng, những người còn sống sót trong thành này, chưa chết vì bệnh dịch, gươm dao, hoặc đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay kẻ địch, vào tay những người tìm hại mạng sống chúng. Vua sẽ dùng gươm giết chúng, không tiếc nuối, không nương tay, cũng không thương xót.”
8“Con hãy nói với dân này: CHÚA phán như vầy: ‘Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống, và con đường dẫn đến sự chết. 9Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra khỏi thành, đầu hàng quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi, sẽ sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’ ” 10CHÚA phán: “Ta đã quyết tâm giáng họa thay vì ban phúc lành xuống thành này. Thành sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn, và vua sẽ phóng hỏa đốt thành.”
11Con hãy nói với hoàng triều Giu-đa: “Hãy lắng nghe lời của CHÚA!” 12CHÚA phán như vầy: “Hỡi nhà Đa-vít!
Sáng ngày hãy phân xử công minh,
Giải thoát người bị bóc lột
Khỏi tay kẻ hà hiếp,
Kẻo cơn giận Ta bừng lên như lửa, thiêu cháy
Mà không ai dập tắt nổi,
Vì điều ác các ngươi đã làm.”
13 CHÚA phán:
“Này, Ta chống lại ngươi,
Thành ngự chễm chệ trên cao, nhìn xuống thung lũng,
Hòn đá giữa vùng cao nguyên!
Dân ngươi nói: ‘Ai có thể xuống đây đánh chúng ta?
Ai có thể tiến vào nơi trú ẩn của chúng ta?’ ”
14 CHÚA phán:
“Ta sẽ trừng phạt các ngươi tùy theo kết quả việc làm các ngươi.
Ta sẽ phóng hỏa đốt cung điện ngươi,
Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh.”

england prop believes he can achieve ‘worldAdvertisingAgricultureBranding IdeasCareer DevelopmentCase StudiesConsultingCorporate FinanceCrowdfundingDirect MarketingE EntrepreneurshipERPEthicsFinancial ManagementFranchisingFund RaisingFurnishings and SuppliesHome Human ResourceIndustrial MechanicalInternational LicensingManagementManufacturingMarketingNetworkingNon ProfitOnline Organizational BehaviorOutsourcingPresentationPress ReleaseProductivityProfessional ServicesProject ManagementPromotionRetailSalesSales ManagementSales oakleys outlet TrainingShippingSmall Storage ServicesStrategic ManagementSupply ChainTeam BuildingVenture CapitalWorkplace SafetyWhat was once a luxury material only to be found in expensive sofa shops has now become a more affordable choice available on the high street the modern leather sofa. New technologies in the dyeing process mean that a wide variety of colours, which used to be difficult to find, Baratas Ray Ban can now be seen in their abundance. The rules put in place after the 2005 season made it clear that a player is not allowed to use any sort of prop as a part of his celebration. This ruling followed celebrations that season that included cell phones, Sharpies and the use of the pylon marker as a golf club. It has caused friction and has torn at the fabric of the team. Least some of the 49er players are on Kaepernick side. wholesale football jerseys The Indians do it mostly with slick infield defense from Lindor, Ramirez and second baseman Jason Kipnis. Beyond perennial Gold Glove candidate Josh Donaldson at third, the Blue Jays feature one of the best and most exciting defensive outfielders in the game in center fielder Kevin Pillar.. The life you lead is the ultimate legacy you leave. With the potential to be an all star in every area of life, will you be one of the broke, divorced and jailed or will cheap nfl jerseys you cheap ray bans be worthy, wealthy and wise beyond the Cheap Football Jerseys game beyond your athletic career? Will your positive impact upon those you love and the world be a short lived or life long? The choice is yours.. These dogs represent the best of both the terrier and the chihuahua breed. They are hardy, bold and high spirited like the terriers, and intelligent, companionable and lively like the chihuahuas. The decrease in production service costs during the three months ended September 09 as compared to the same period in ’08 was primarily due to decreased production cost for the Teenage Mutant Ninja Turtles and Chaotic television series. Production service costs decreased for the nine months ended September 30th as cheap football jerseys compared to the same period in ’08 primarily due to decreased costs of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Viva Piata, and Chaotic television series..

back Back to NVB Online