back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 17

Tội Lỗi Giu-đa
1Tội lỗi dân Giu-đa được ghi bằng bút sắt,
Khắc bằng ngòi kim cương trên bia lòng họ,
Và trên các sừng nơi góc bàn thờ
Dâng sinh tế,
2Cũng như con cái chúng nhớ lại
Các bàn thờ dâng sinh tế và các trụ thờ nữ thần A-sê-ra
Bên các cây rậm lá,
Trên các đồi cao,
3Trên núi giữa đồng.
Ta sẽ cho quân thù cướp sạch
Mọi của cải kho báu các ngươi,
Vì tội lỗi các ngươi phạm tại các miếu
Trong khắp bờ cõi các ngươi.
4Các ngươi đành phải
Buông mất cơ nghiệp Ta ban cho các ngươi.
Và Ta sẽ khiến các ngươi phục vụ kẻ thù mình
Trong một xứ các ngươi chưa hề biết,
Vì các ngươi đã nhen lửa cơn giận của Ta,
Lửa sẽ cháy phừng mãi mãi.
Lời Vàng Ngọc
5 CHÚA phán như vầy:
“Khốn cho kẻ tin cậy loài người,
Dựa vào người phàm làm sức mạnh,
Và trở lòng lìa bỏ CHÚA.
6Kẻ ấy giống như cây bách xù trong đồng hoang,
Mọc nơi sỏi đá trong sa mạc,
Nơi đất mặn, không người ở.
Người ấy không hề nhận thấy phúc lành.
7Phước cho người tin cậy CHÚA,
Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình.
8Người ấy giống như cây trồng gần nước,
Đâm rễ bên dòng sông,
Không sợ nắng hạ đến,
Lá vẫn xanh tươi,
Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo,
Không ngừng ra trái.
9Lòng người xảo quyệt hơn cả,
Và bại hoại, không thể chữa lành.
Ai dò được lòng người?
10Ta là CHÚA, Ta dò xét lòng dạ,
Thử nghiệm tâm can,
Để báo trả mọi người tùy theo nếp sống họ,
Tùy theo kết quả việc họ làm.
11Kẻ làm giầu phi nghĩa
Giống như gà gô ấp trứng nó không đẻ.
Giữa đời người, của cải bỏ đi,
Và cuối đời, người bị chê là ngu dại.
12Ngai vinh quang ở trên cao,
Đền thánh của chúng tôi có từ ban đầu.
13Lạy CHÚA, Ngài là Nguồn Hy Vọng của dân Y-sơ-ra-ên!
Mọi người lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ nhục.
Những người quay khỏi Ngài sẽ bị ghi tên trong sổ Âm Phủ,
Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA,
Là Nguồn nước sống trào tuôn.”
Giê-rê-mi Cầu Nguyện
14“Lạy CHÚA, xin Ngài chữa lành con, cho con được chữa lành!
Xin Ngài giải cứu con, cho con được giải cứu!
Vì Ngài là Đấng con ca ngợi.
15Kìa, chúng nó tiếp tục nhạo báng con:
‘Lời CHÚA phán đâu rồi?
Sao không thấy ứng nghiệm?’
16Con không nài nỉ Ngài giáng tai họa,
Con không mong đợi ngày tang thương.
Ngài biết lời môi miệng con nói ra,
Lời con hằng ở trước mặt Ngài.
17Xin Ngài đừng làm con khiếp sợ,
Ngài là nơi con trú ẩn trong ngày tai ương.
18Cầu xin những kẻ khủng bố con bị hổ nhục,
Nhưng xin Ngài đừng để con bị hổ nhục.
Cầu xin chúng phải khiếp sợ,
Nhưng xin Ngài đừng để con khiếp sợ.
Xin giáng xuống chúng ngày tai họa,
Xin đập chúng tan tành.”
Ngày Sa-bát
19 CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy ra đứng tại cổng Dân, nơi các vua Giu-đa ra vào, và lần lượt tại mọi cổng thành Giê-ru-sa-lem, 20nói với chúng: ‘Hỡi các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, và toàn thể dân cư thành Giê-ru-sa-lem, là những người vào thành qua các cổng này, xin hãy lắng nghe lời CHÚA.’ ” 21CHÚA phán như vầy: “Nếu các ngươi muốn bảo toàn mạng sống mình, hãy cẩn thận, đừng khiêng, cũng đừng mang vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát. 22Cũng đừng khiêng vật gì ra khỏi nhà các ngươi trong ngày Sa-bát. Đừng làm bất cứ công việc gì, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, y như Ta đã truyền dạy tổ phụ các ngươi. 23Nhưng chúng không nghe, không lắng tai, lại cứng cổ để khỏi vâng theo hoặc chịu sửa dạy.” 24CHÚA phán: “Bây giờ, nếu các ngươi thật lòng vâng lời Ta, không mang vật gì vào thành qua các cổng này trong ngày Sa-bát, nhưng biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, không làm bất cứ việc gì trong ngày ấy, 25thì các vua nối ngôi Đa-vít sẽ đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa vào thành qua các cổng này, có quan tướng theo hầu. Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cũng sẽ vào thành; và thành này sẽ mãi mãi đông đúc dân cư. 26Từ các thành xứ Giu-đa, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, xứ Bên-gia-min, vùng Sơ-phê-la, vùng đồi núi, vùng Nê-ghép, dân chúng sẽ mang đến dâng tại đền thờ CHÚA tế lễ toàn thiêu, sinh tế, tế lễ chay, và nhũ hương, cùng với tế lễ cảm tạ. 27Nhưng nếu các ngươi không vâng theo lời Ta truyền dạy là phải biệt riêng ngày Sa-bát làm ngày thánh, và đừng khiêng vật gì vào thành Giê-ru-sa-lem qua các cổng này trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ nhen lửa tại cổng thành, và lửa sẽ thiêu hủy các đền đài chiến lũy thành Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được.”

and browns fans might not want to read this”When he gets his oakley outlet hands on you, you’re not going anywhere. That’s what guys said toward the end of last year. Use short and medium range passes in windy conditions. Of all the weather problems that a quarterback will face, wind is the worst. Both events outline the enormous potential of the service and highlight the issues with those generally in charge of the company. The recent shift of Anthony Noto to COO finally places somebody in an operations position that appears to understand the benefit of livestreaming. “That probably threw the timing off a little bit,” Butler said. “But me and Cat (Catanzaro) have a job to do and I’ll definitely take some blame on that one. The problem with testosterone for body building is that moderate amount is not enough. So, body builders tend to use it excessively, which nfl jerseys cheap can lead to the aforementioned problems. “I’m committed to getting to the postseason and winning,” Green told reporters. “At the same time, I’m committed to my religion and what I’ve stood for in the past. This is a pilates inspired move. Hands are down by your sides, chest is open and we are going to lift up into a bridge so the back is lifted up off the floor about a foot and a half to two feet, chest is open. PESCA: Yeah, I had the Packers minus four in that one. So, this is only the second time they’ve ever played. And it’s not just one person does, you know, some skill work and somebody does the grunt work. Everybody’s kind of has to do it together.. Why would Mako cheap jerseys china investors agree cheap oakleys to such an unfavorable investment structure? With OMEX as both the controlling shareholder AND senior security holder, they could potentially demand payment on their $10mm payable and wipe out the by definition wholesale nfl jersyes insolvent equity position (as Oceanica appears never to have directly raised equity itself). Given the enormous capital requirements to test and prove a mine (still waiting for the NI43 101 report?), why would Mako be OK with their $27.5mm instead of being directly injected into Oceanica, going to OMEX to pay for compensation and other unrelated expenses? Didn’t Neptune/Dorado’s original investors get impaired in 2012 exactly because of this structure?. Replica Oakleys Until last year, the World Series of spellers hadn’t seen a tied win in more than five decades.Now, it’s happened for the second year in a row.Why? There weren’t enough words left on the competition’s list for them to keep facing off until only one was left.Vanya correctly spelled the word “scherenschnitte” and Gokul correctly spelled the word “nunatak.”Even though it was Gokul and Vanya who each took home a gigantic trophy and $35,000 in cash prizes, the night was a goldmine of memorable moments.Here are the five best ones:1. Name dropping DrakeJacques Bailly is the contest’s official Replica Oakleys pronouncer, a comforting presence who calmly reads out each word, its origin and uses it in a sentence for the contestants.

back Back to NVB Online