back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 14

Hạn Hán
1Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi về nạn hạn hán.
2Giu-đa tang tóc,
Các thành phố tiêu điều,
Dân chúng mặc mầu u tối, cúi rạp xuống đất,
Tiếng kêu ai oán vang lên từ thành Giê-ru-sa-lem.
3Các nhà quyền quý sai đầy tớ đi xách nước,
Chúng ra ao hồ, nhưng không có nước,
Bình không quay về;
Các nhà quyền quý xấu hổ,
Nhục nhã,
Trùm đầu lại.
4Đất kinh hoàng vì thu hoạch hiếm hoi,
Vì trong xứ không có mưa.
Các nông dân xấu hổ
Trùm đầu lại.
5Ngay cả nai cái phải đẻ con ngoài đồng trống,
Rồi bỏ đi,
Vì thiếu cỏ cây.
6Lừa rừng đứng sững trên các gò trọc,
Thở hổn hển như chó rừng,
Mắt chúng đờ dần,
Vì thiếu cỏ cây.
Dân Chúng Cầu Khẩn
7Lạy CHÚA, dù tội ác chúng con có làm chứng nghịch lại chúng con,
Xin Ngài ra tay hành động vì danh Ngài!
Thật chúng con bội bạc quá nhiều,
Chúng con có phạm tội cùng Ngài.
8Lạy CHÚA, Nguồn Hy Vọng của Y-sơ-ra-ên,
Là Đấng giải cứu trong thời hoạn nạn,
Tại sao Ngài trở thành như ngoại kiều ở trong xứ,
Như lữ khách trọ qua đêm?
9Tại sao Ngài lại giống như một người bị tấn công đột ngột,
Một chiến sĩ dũng cảm không giải cứu được ai?
Nhưng, lạy CHÚA, Ngài vẫn ở giữa chúng con,
Chúng con mang danh Ngài,
Xin đừng lìa bỏ chúng con!
CHÚA Đáp Lời
10 CHÚA phán về dân này như vầy:
“Chúng nó ưa đi rong như thế,
Không biết kiềm chế mình,
Nên CHÚA không tiếp nhận chúng.
Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng,
Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.”
11 CHÚA phán với tôi: “Con đừng cầu phúc lành cho dân này. 12Ngay cả khi chúng kiêng ăn, Ta cũng chẳng nghe tiếng chúng kêu xin. Ngay cả khi chúng dâng tế lễ toàn thiêu và tế lễ chay, Ta cũng không đoái nhận chúng. Nhưng Ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém và ôn dịch.”
13Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, các tiên tri luôn nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ không nhìn thấy gươm đao, cũng chẳng gặp đói kém, vì Ta sẽ ban cho các ngươi bình an vững bền tại nơi này.’ ”
14Nhưng CHÚA phán với tôi: “Các tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói lời dối gạt. Ta chẳng từng sai chúng, chẳng truyền lệnh, cũng chẳng phán với chúng. Chúng đã nói cho các ngươi một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hão huyền, những lời dối gạt tự chúng suy ra.” 15Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần các tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri dù Ta chẳng hề sai chúng, và chúng đã nói: ‘Gươm đao và đói kém sẽ không xảy ra trong đất này,’ chính các tiên tri ấy sẽ chết vì gươm đao và đói kém. 16Còn những người đã nghe chúng nói tiên tri cũng sẽ cùng vợ, con trai, và con gái mình chết vì đói kém và gươm đao. Xác chúng nó sẽ bị ném la liệt ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, không ai chôn cất. Ta sẽ khiến tội ác chúng đổ lại trên đầu chúng.”
Giê-rê-mi Than Khóc
17Con hãy nói lời ấy với chúng.
Xin cho mắt tôi trào lệ
Đêm ngày không ngưng,
Vì dân tôi, trinh nữ của tôi,
Phải đổ nát tan hoang,
Nàng bị thương tích trầm trọng,
Không thể chữa lành.
18Nếu tôi ra ngoài đồng trống,
Kìa là thây người ngã vì gươm đao!
Nếu tôi vào trong thành phố,
Kìa là nạn nhân của đói kém!
Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ tiếp tục hành nghề dạo
Đến vùng đất họ chưa hề biết.
Dân Chúng Cầu Khẩn
19Lẽ nào Ngài từ bỏ hẳn Giu-đa?
Lẽ nào lòng Ngài gớm ghét Si-ôn?
Sao Ngài lại đánh chúng con
Đến nỗi không thể chữa lành?
Chúng con trông được an ninh, thịnh vượng,
Nhưng chẳng gặp điều lành.
Chúng con trông được chữa lành,
Nhưng lại bị khủng bố!
20Lạy CHÚA, chúng con xin nhận tội, tội gian ác của chúng con,
Tội ác của tổ phụ chúng con.
Thật chúng con có phạm tội với Ngài.
21Vì danh Ngài, xin đừng coi thường,
Xin đừng khinh rẻ ngai vinh quang của Ngài.
Xin Ngài nhớ lại, xin đừng hủy bỏ giao ước
Ngài đã lập với chúng con.
22Trong các thần rỗng tuếch của các dân, có thần nào làm cho mưa rơi được không?
Bầu trời có thể nào tự nó cho mưa sa xuống không?
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, chỉ có Ngài thôi!
Chúng con trông mong vào Ngài,
Vì chính Ngài làm nên mọi điều ấy.

USA Track Field, which has a deal Fake ray bans with Nike worth a reported $500 million, left star runner Nick Symmonds off its roster for this month 2015 World Championships in Beijing after he denied to approve to cheap oakleys wear Nike gear at team gatherings. The NFL and NBA have experienced similar disputes, but the problem is dire in minor leagues, where athletes lack the substantial paychecks, public dishonour and joint negotiating power to repel corporate pressure.. Between your corner and your linebackers, have them fly in, have them have deep corners, sometimes blitz. Have the linebackers cover. In the first round versus the St. Louis Cardinals, the Cubs hit six homeruns in one game. Here, we observe that coexisting, static Fermi liquid (FL) and non Fermi liquid (NFL) states are a key cheap football jerseys feature of the QCPT in YbRh2Si2. By means of nuclear magnetic resonance (NMR) spin relaxation time (T1) measurements on a single crystalline sample, we find that the FL and NFL states are invariant, whereas their ratio in a crossover is field dependent near the QCPT. It was the danger of silence. Never was the fact of Polish vitality more embarrassing to European diplomacy than on the eve of Poland s resurrection.. We’ve been oversaturated with football bad football and we’ve started to tune out. Which is exactly what Dallas Mavericks owner Mark Cuban said would happen Wholesale Jerseys back Cheap china Jerseys in 2014.”I think the NFL is 10 years away from an implosion,” Cuban said two years after the NFL announced an expanded TV package. A wheel lets you play a horse in one position in combination with all the other horses in the field to finish in the remaining two positions. For example, if there are 8 horses, a $1 wheel of 6 All All, meaning horse replica oakleys 6 finishes first with the other 7 horses to finish second or third, resulting in 42 combinations at a cost of $42. 6. Boston Red Sox (39 29) The Rusney Castillo era in Boston is over. Until recently, the best medical definition for concussion was a jarring blow to the head that temporarily stunned the senses, wholesale jerseys occasionally leading to unconsciousness. It has been considered an invisible injury, impossible to test no MRI, no CT scan can detect it. Marks has held court with the kings of the game. Ask him for fond career memories and he pushes ‘play’.. Plato said that all learning has some emotional basis, and he may be right. The way we interact with and regulate our emotions has repercussions in nearly every aspect of our lives. The most important part of their 56 years of marriage was providing opportunities to their children. They were incredible parents and Grandparents and my family and I will miss them both. Likewise, when you walk into an office, you will notice the hot receptionist, but you won’t notice what her phone looks like, what color her chair is, or the fact that she has twenty glass cat figurines displayed on her desk. You saw all of that, in the sense that the light reflecting off all of those objects hit your eye, but without focusing on it you won’t actually remember any of it.

back Back to NVB Online