back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 13

Dải Thắt Lưng Bằng Vải Lanh
1 CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy đi mua một dải thắt lưng bằng vải lanh, quấn nó ngang lưng con, nhưng đừng ngâm nó trong nước.” 2Theo lời CHÚA truyền, tôi mua một dải thắt lưng và quấn nó ngang lưng tôi.
3 CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: 4“Con hãy lấy dải thắt lưng mà con đã mua và hiện đang quấn ngang lưng con, đem đến Phơ-rát và giấu nó tại đó, trong một kẽ đá.” 5Tôi đem dãi thắt lưng giấu tại Phơ-rát, y như lời CHÚA dặn bảo tôi.
6Sau đó một thời gian khá lâu, CHÚA phán với tôi: “Con hãy đến Phơ-rát lấy dải thắt lưng Ta đã bảo con giấu tại đó.” 7Vậy tôi đi đến Phơ-rát, đào dải thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã chôn giấu nó. Nhưng dải thắt lưng đã mục nát, không dùng được nữa.
8 CHÚA phán với tôi. 9CHÚA phán như vầy: “Ta cũng sẽ phá đổ sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10Dân gian ác này từ chối không chịu vâng lời Ta, sống theo lòng cứng cỏi mình, phụng sự và thờ lạy các thần khác; chúng sẽ giống như dải thắt lưng này, không dùng vào việc chi được nữa; 11vì như dải thắt lưng thắt sát vào lưng mỗi người thể nào, Ta cũng đã đem trọn nhà Y-sơ-ra-ên và trọn nhà Giu-đa thắt sát vào Ta thể ấy, để họ trở thành dân Ta, làm vinh danh Ta, ca ngợi Ta, và mang vinh quang về cho Ta, nhưng chúng không chịu vâng lời Ta.” Đấy là lời CHÚA. 12Con hãy nói lời ấy với chúng.
Bình Rượu
CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu.” Và khi chúng nói với con: “Lẽ nào chúng tôi không biết rõ mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu?” 13Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đổ rượu đầy miệng hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các tiên tri, và tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi chúng say nhừ. 14Và Ta sẽ đập bể chúng, đập người này vào người kia, cả cha lẫn con. Ta sẽ không nương tay, không tiếc nuối, không thương xót khi Ta hủy diệt chúng.”
Dân Giu-đa Phải Đi Đày
15“Xin nghe đây, xin lắng tai,
Đừng kiêu ngạo,
Vì CHÚA đã phán!
16Xin ông bà dâng vinh quang cho CHÚA, Đức Chúa Trời mình,
Trước khi Ngài cho bóng tối phủ xuống,
Trước khi chân ông bà vấp phải
Các sườn núi vào lúc trời chạng vạng,
Trước khi Ngài biến ánh sáng ông bà trông đợi
Ra bóng tối tử vong dày đặc.
17Nhưng nếu ông bà không chịu nghe,
Trong nơi kín, tôi sẽ khóc
Về sự kiêu ngạo của ông bà,
Tôi sẽ khóc dầm dề,
Nước mắt tôi chảy ràn rụa,
Vì bầy chiên của CHÚA bị bắt đi.
18Con hãy nói với vua và thái hậu:
‘Xin bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất,
Vì vương miện vinh quang
Đã rơi khỏi đầu.
19Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín,
Không ai giải vây.
Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày,
Không sót một ai.
20Hãy ngước mắt lên nhìn
Những kẻ đến từ phương bắc!
Bầy chiên Ta giao cho ngươi,
Ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đầu rồi?
21Ngươi sẽ nói gì khi những kẻ ngươi từng dạy dỗ,
Từng là bạn tin cẩn của ngươi,
Được đặt lên thống trị ngươi?
Lẽ nào ngươi không đau đớn quặn thắt như sản phụ chuyển dạ?’
22Và khi ngươi tự hỏi:
‘Tại sao điều này xảy đến cho tôi?’
Chính vì tội ác ngươi nặng nề
Mà chúng lột váy ngươi,
Và cưỡng hiếp ngươi vằm giập.
23Người Ê-thi-ô-bi có đổi được mầu da,
Con beo có đổi được đốm nó không?
Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác,
Có thể nào làm lành được?
24Vì thế, Ta sẽ rải tung các ngươi ra như trấu
Bay trước gió sa mạc.”
25 CHÚA phán:
“Đây là số phận của ngươi,
Phần Ta lường riêng ra cho ngươi.
Vì ngươi đã quên Ta,
Và tin cậy các thần giả,
26Chính Ta sẽ lột tung váy ngươi ra, phủ lên mặt ngươi,
Và phơi trần sự lõa lồ ngươi.
27Ta đã nhìn thấy việc làm gớm ghiếc của ngươi:
Ngươi ngoại tình, sàm sỡ như ngựa hí khi động dục,
Bán dâm bừa bãi
Trên các đồi, nơi đồng nội.
Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem,
Ngươi không chịu tẩy sạch cho đến khi nào?”

microsoft unveils xbox one with live tvHe force throws to his first read, whether it open or not. On the off chance he does get past his first read, Gabbert goes straight to his cheap jerseys from china checkdown for Replica Oakleys minimal gains.. “Complexity whether in product design, decision making or any daily function is to be avoided at all costs. Complexity is the curse of the digital age. But some will then retreat to the argument that Kaepernick, who has made millions playing for the NFL, isn’t the right “messenger” to make it. (We’ll set aside the irony that many of these same people support a white billionaire who has built his presidential candidacy on criticizing the country for a later discussion.). KSCS is a country music station that bills itself as “The Texas Original.” After undergoing several name changes since it was founded in 1949, it became KSCS in 1973. KSCS hosts “The Dorsey Gang,” one of the longest running morning shows in the area. It must be said that neither the United States government nor the military officially acknowledges the existence of Delta Force. To this end, almost all of the information contained in this article is unsupported by any official reports from the United States. Japanese culture couldn’t get enough of the kaiju phenomenon; Honda made a career of it, being responsible for Rodan, the giant nuclear pterodactyl, and Mothra, the giant nuclear moth. Japan’s very specific fear of obliteration by the West lasted long enough for kaiju to become an iconic tradition in Japanese film cheap oakleys sunglasses and it clarifies why it was such a dumb idea for Hollywood to transplant the idea to 1990s New York. Also, remember that the stuff worth saving is buried among a lot of other books that are basically garbage. Though everyone realizes that extremely valuable books cheap oakleys sunglasses are going to inevitably get caught in the same net, there’s not much that can be done about it. cheap jerseys Capper repeats two things Baratas Ray Ban in various forms: he is wonderful, and he knows how to market himself. Perhaps he knows more than we thought about what people want. The Packers are 10 6 and have lost their last two games, good teams hockey jerseys don’t lose 3 straight. Pick SU and ATS GB +1.5. The Air Force’s investigation into the fireballs was hilariously named Project Twinkle, but the Air Force didn’t find anything funny about the situation: A lot of these sightings were over the Los Alamos National Laboratory, aka The Place Where We Were Working On Giant City Vaporizing Bombs (many of the sightings were from staff working there). The government decided whether it was aliens or the Russians or angels getting cast out of Heaven, they wanted to get to the bottom of that shit..

back Back to NVB Online