back Back to NVB Online

Giăng 9

Người Mù Được Chữa Lành
1Dọc đường đi, Đức Giê-su thấy một người mù từ thuở sinh ra. 2Các môn đệ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù lòa?”
3Đức Giê-su trả lời: “Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh. 4Khi còn ban ngày, chúng ta phải làm những công tác của Đấng đã sai Ta đến, kẻo khi đêm xuống, không ai làm việc được nữa! 5Đang khi còn ở trần thế, Ta là ánh sáng cho nhân loại.”
6Nói xong, Ngài nhổ nước bọt xuống đất hòa bùn, rồi bôi vào mắt người mù 7và bảo: “Hãy đến rửa ở ao Si-lô-am”, Si-lô-am có nghĩa là “được sai đi”. Vì vậy người ấy đi ra ao, rửa, rồi trở lại thì được thấy rõ.
8Hàng xóm láng giềng và những người vẫn thường thấy anh ta ăn xin trước kia hỏi nhau: “Có phải anh nầy là người hay ngồi ăn xin không?” 9Một số thì bảo đúng là anh ta, số khác lại nói: “Không phải, một người nào đó giống hắn!” Anh ta lên tiếng: “Chính tôi đây mà!”
10Họ liền hỏi anh: “Vậy thì làm sao mắt anh sáng được?”
11Anh ta trả lời: “Một người tên là Giê-su hòa bùn bôi lên mắt tôi và bảo tôi đi đến ao Si-lô-am rửa cho sạch. Tôi đi rửa thì mắt được sáng.”
12Họ hỏi tiếp: “Người ấy ở đâu?” Anh ta trả lời: “Tôi không biết!”
13Họ dẫn người vốn bị mù đến các người Pha-ri-si. 14Hôm Đức Giê-su hòa bùn chữa cho người nầy sáng mắt là ngày Sa-bát. 15Người Pha-ri-si lại chất vấn: “Sao anh thấy được?” Anh ta trả lời: “Ông ấy bôi bùn lên mắt tôi, tôi đi rửa sạch thì thấy được!”
16Một vài người trong nhóm Pha-ri-si liền nói: “Người nầy không thể nào đến từ Đức Chúa Trời vì đã không kiêng giữ ngày Sa-bát.” Nhưng một số người khác lại lý luận: “Làm sao một người có tội có thể làm dấu lạ như vậy được?” Thế là họ chia phe chống nhau.
17Vậy nên những người Pha-ri-si vặn hỏi người mù một lần nữa: “Theo anh thì người đã chữa lành mắt anh là ai?” Anh ta đáp: “Người ấy phải là một vị tiên tri của Chúa.”
18Nhưng các người Do Thái không chịu tin rằng anh ta vốn mù lòa mà nay lại thấy được, cho đến khi họ đòi cha mẹ người có mắt vừa được sáng đến. 19Họ tra hỏi: “Đây có phải là con của ông bà đã bị mù lòa từ khi sinh ra không? Làm sao bây giờ nó thấy được?”
20Cha mẹ anh ta thưa: “Chúng tôi nhận đây chính là con chúng tôi mù lòa từ lúc mới sinh, 21nhưng làm sao nó thấy được thì chúng tôi không biết, hay ai mở mắt nó, chúng tôi cũng không hay. Các ông cứ hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, việc nó để nó khai!” 22Cha mẹ anh ta nói như vậy, vì sợ người Do Thái. Những người Do Thái đã quyết định khai trừ khỏi hội đường người nào xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế. 23Cho nên cha mẹ anh ta mới nói: “Nó đã khôn lớn rồi, cứ hỏi nó.”
24Họ lại đòi người vốn bị mù ra một lần nữa và bảo: “Có Trời chứng giám, chúng ta biết rõ hắn là một người tội lỗi!”
25Anh ta thưa lại: “Người nầy tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước tôi mù mà nay thấy được!”
26Họ hỏi tiếp: “Người đó đã làm gì cho anh? Làm thế nào mắt anh sáng được?”
27Anh ta thưa: “Tôi đã nói rồi mà các ông không chịu nghe. Sao các ông còn muốn nghe nữa? Chẳng lẽ chính các ông cũng muốn thành môn đệ của người sao?”
28Họ mắng anh ta: “Mầy mới là môn đệ của hắn, còn chúng ta là môn đệ của Môi-se! 29Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, còn người nầy chúng ta không biết gốc gác từ đâu.”
30Anh ta nói: “Chuyện lạ thật! Người đã làm cho mắt tôi sáng mà các ông lại không biết gốc gác từ đâu. 31Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời chẳng nghe người có tội mà chỉ đoái nghe những người thờ kính Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài. 32Xưa nay, đời nào có chuyện một người mở mắt cho kẻ sinh ra mù lòa. 33Nếu người nầy không phải đến từ Đức Chúa Trời thì thế nào làm nổi chuyện nầy?”
34Họ đáp: “Mầy sinh ra tội lỗi đầy mình mà còn đòi dạy khôn chúng ta sao?” Rồi họ đuổi anh đi.
35Đức Giê-su nghe họ đuổi anh đi, nên tìm anh hỏi: “Anh có tin Con Người không?”
36Anh ta đáp: “Thưa ông, Con Người là ai để tôi tin?”
37Đức Giê-su bảo: “Anh đã thấy Con Người tận mắt và Người đang nói với anh đây chính là Đấng ấy!”
38Người ấy nói: “Lạy Chúa, con tin!” rồi thờ lạy Ngài.
39Đức Giê-su phán: “Ta đến để xét đoán thế gian: Khiến người mù sáng mắt, còn kẻ mắt sáng hóa nên mù lòa!”
40Mấy người Pha-ri-si có mặt ở đó nghe vậy liền hỏi: “Ông bảo chúng tôi mù cả sao?”
41Đức Giê-su đáp: “Nếu các người mù lòa thì chẳng có tội gì, nhưng vì các người cho mình sáng mắt nên tội vẫn còn!”

”The biggest challenges Jai faces are the judges, his power against the [fully] grown men he’ll be competing with and the experienced fighters he’ll be up against,” he said. ”We sparred on one replica oakleys occasion. Taking advantage of internship and networking opportunities will enhance a candidate’s attractiveness to employers. Students can access internship opportunities and placements through sports management programs or through events such as the Sports Industry Networking and Career Conference. Chest is up. Shoulders back and back is flat. Up until the shocking ending, the Cloverfield monster wants everyone within a two mile radius to know how terrifying it is. It rips the head off the statue of Liberty and bowls it up Park Avenue to announce its arrival. There are some differences in the left versus right frontal lobes in this area. Left frontal damage usually manifests as pseudodepression and right frontal damage as pseudopsychopathic (Blumer and Benson, 1975).. In their report, using EphA2 specific siRNA, Duxbury et al. Found that EphA2 expression was inhibited at the post transcriptional level and the invasiveness of pancreatic cancer cell lines was significantly reduced. While the protests attracted nationwide attention, many in the law enforcement community have voiced grievances over how they cheap ray bans have cheap football jerseys china been portrayed, notably in New York City. The Black Panther Party is credited with launching Cheap mlb Jerseys this kind of “policing of the police” activity back in the late 1960s. Some literally don’t even know how to play their instruments because they don’t have to. When I ask my friends why they like this or that band, they talk about custom jerseys how cute the bassist is, etc.”Plucking at guitar strings is fake ray ban sunglasses optional, but tugging at heart strings is mandatory.. There were also restrictions. Could you get pain pills? Could you get it if you were injured? Certainly. Driven and always looking for an edge, David has dedicated his career to the research and development of superior training techniques and nutritional programs designed to correct muscular imbalances, rehabilitate minor injuries, stimulate your fat burning metabolism, dramatically improve strength, power, core stability, balance, endurance, mental function and flexibility at an accelerated pace. His programs successfully produce long term behavioral modifications that vastly improve physical appearance, overall health and quality of Cheap Jerseys from china life.. He’s due. Eagles kicker Caleb Sturgis has turned into a reliable kicker, who hit a 55 yarder. Cracked cannot overstate the importance of destroying the horrifying bee menace. As a potent combination of “deadly” and “too small to shoot,” the Africanized Honey Bee is quite possibly mankind’s most dangerous enemy.

back Back to NVB Online