back Back to NVB Online

Giăng 8

Người Phụ Nữ Phạm Tội
1Trong khi đó Đức Giê-su lên núi Ô-liu. 2Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. 3Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giải đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. 4Họ nói với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, 5nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào?” 6Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài.
Nhưng Đức Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. 7Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: “Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!” 8Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất.
9Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. 10Đức Giê-su đứng lên hỏi: “Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?”
11Người đàn bà trả lời: “Thưa ông, không ai cả!” Đức Giê-su bảo: “Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!”
12Đức Giê-su lại phán: “Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”
13Những người Pha-ri-si bắt bẻ: “Chính ông tự chứng thực cho mình, nên lời chứng đó không hợp lệ.”
14Đức Giê-su đáp lại: “Cho dù ta tự chứng thực cho mình, lời chứng của Ta vẫn hợp lệ vì Ta biết mình từ đâu đến và đang về đâu; còn các người không biết Ta từ đâu đến hay đang về đâu. 15Chính các người xét đoán theo cách người phàm, còn Ta chẳng xét đoán ai. 16Nhưng dù Ta có xét đoán đi nữa thì sự xét đoán của Ta vẫn hợp lệ, vì không phải của một mình Ta, nhưng cũng của Cha là Đấng đã sai Ta đến. 17Và như trong Kinh Luật của các người có chép lời chứng của hai người là hợp lệ. 18Chính Ta tự chứng thực cho Ta và Cha là Đấng đã sai Ta cũng chứng thực cho Ta nữa!”
19Họ hỏi lại Ngài: “Cha của ông đâu?” Đức Giê-su đáp: “Các người không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các người biết Ta, các người hẳn đã biết Cha Ta rồi!” 20Đức Giê-su tuyên bố những lời nầy đang khi dạy trong đền thờ, gần nơi để các thùng tiền dâng; và không một ai bắt Ngài vì giờ của Ngài chưa đến.
21Đức Giê-su lại bảo họ: “Chính Ta sẽ ra đi còn các người sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các người sẽ chết trong tội lỗi mình. Các người không thể đến được nơi Ta sắp đi!”
22Thế là người Do Thái bảo nhau: “Liệu ông ấy sắp tự vận hay sao mà nói: Nơi Ta đi, các người sẽ không thể nào đến được?”
23Ngài giải thích: “Các người xuất thân từ trần thế, còn Ta từ thượng giới; các người từ thế gian nầy mà ra, còn Ta thì không phải từ thế gian nầy. 24Vậy Ta bảo các người rằng các người sẽ chết mất trong tội lỗi mình, vì nếu các người không chịu tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các người sẽ chết mất trong tội lỗi mình!”
25Họ thắc mắc: “Ông là ai?” Đức Giê-su trả lời: “Ta đã chẳng từng bảo các người từ lúc ban đầu sao? 26Ta có thể nói và phán xét nhiều điều về các người, nhưng vì Đấng đã sai Ta là chân thật, nên Ta chỉ cần thuật lại cho thế gian những gì Ta đã nghe nơi Ngài!”
27Họ không hiểu Đức Giê-su đã nói về Chúa Cha cho họ. 28Đức Giê-su tiếp lời: “Khi nào các người treo Con Người lên, lúc ấy các người mới biết rõ Ta chính là Đấng Hằng Hữu. Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta. 29Và Đấng sai Ta lúc nào cũng ở với Ta; Ngài chẳng bao giờ bỏ Ta một mình, vì Ta luôn làm đẹp lòng Ngài.” 30Khi Ngài nói những lời nầy, nhiều người tin theo Ngài.
31Đức Giê-su liền bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: “Nếu các người kiên trì trong đạo Ta dạy thì các người mới thật là môn đệ của Ta. 32Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các người!”
33Họ gạn hỏi Ngài: “Chúng tôi là dòng giống Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại bảo chúng tôi sẽ được giải phóng?”
34Đức Giê-su đáp lại: “Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35Làm thân nô lệ thì không ở đời trong nhà, làm con mới được ở luôn! 36Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do. 37Ta biết rõ các người là dòng giống Áp-ra-ham, vậy mà các người lại tìm cách giết Ta, chỉ vì lòng các người không dành một chỗ nào cho đạo Ta cả! 38Ta truyền lại những gì Ta thấy nơi Cha, còn các người thì làm những gì nghe được nơi cha mình.”
39Họ đáp: “Cha chúng tôi chính là Áp-ra-ham!” Đức Giê-su nói: “Nếu thật là con cháu Áp-ra-ham, các người hẳn đã hành động như Áp-ra-ham rồi! 40Đàng nầy các người lại tìm cách giết Ta, người đã nói cho các người sự thật nghe được từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham chẳng làm chuyện đó bao giờ! 41Các người thường làm những việc cha mình chuyên làm!” Họ cãi: “Chúng tôi đây sinh ra đâu phải là thứ con hoang. Cha duy nhất của chúng tôi là Đức Chúa Trời.”
42Đức Giê-su tiếp: “Nếu Đức Chúa Trời thật là Cha của các người, hẳn các người đã yêu thương Ta vì chính Ta đã xuất thân từ Đức Chúa Trời và đang ở đây. Ta không tự mình đến đây nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43Tại sao Ta nói mà các người không hiểu? Chỉ tại các người không hiểu nổi đạo Ta! 44Chính các người xuất thân từ cha mình là quỷ vương và các người làm theo dục vọng của cha mình. Từ ban đầu đến nay, hắn vẫn là tay giết người. Hắn không chịu đứng về phía sự thật, vì trong người hắn làm gì có sự thật! Khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của nói dối! 45Còn Ta đây nói lên sự thật, thế mà các người lại không chịu tin Ta. 46Có ai trong vòng các người vạch tội Ta được không? Ta nói sự thật mà các người vẫn không tin Ta? 47Người nào thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe theo lời của Đức Chúa Trời. Sở dĩ các người không nghe chỉ vì các người không thuộc về Đức Chúa Trời.”
48Mấy người Do Thái gạn hỏi: “Chúng tôi bảo ông chính là hạng người Sa-ma-ri và đang bị quỷ ám, không đúng sao?”
49Đức Giê-su trả lời: “Ta đây chẳng có quỷ ma nào ám cả mà chỉ đang suy tôn Cha Ta, còn các người cứ nhục mạ Ta. 50Chính Ta không tìm vinh quang cho riêng mình, đã có Đấng lo tìm và định liệu cho Ta. 51Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào vâng giữ đạo Ta sẽ không bao giờ chết!”
52Người Do Thái liền tiếp: “Bây giờ chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám thật rồi! Áp-ra-ham đã chết, các tiên tri của Chúa cũng không còn, vậy mà ông lại nói người nào vâng giữ đạo Ta sẽ không bao giờ chết. 53Chẳng lẽ ông hơn cả tổ Áp-ra-ham của chúng ta và các tiên tri đã qua đời rồi sao? Ông tự cho mình là ai?”
54Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh ta thì chẳng vinh quang gì! Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Ngài là Đấng các người vẫn xưng tụng là Đức Chúa Trời của mình, 55nhưng các người có biết Ngài đâu, còn chính Ta mới thật biết Ngài! Nếu Ta bảo Ta không biết Ngài, thì Ta cũng dối trá như các người. Nhưng Ta biết Ngài và vâng giữ đạo Ngài. 56Áp-ra-ham, tổ phụ các người từng hớn hở trông mong được thấy ngày của Ta, người đã thấy và mừng rỡ!”
57Mấy người Do Thái nói với Ngài: “Ông chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham rồi sao?”
58Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo các người: Trước khi có Áp-ra-ham, Ta hằng hữu!”
59Họ liền lượm đá để ném chết Ngài. Nhưng Đức Giê-su lánh mặt, rời khỏi đền thờ.

is google not sharing them cheap jerseys anymoreThe Wall Street Journal Thursday added fuel to the fire by questioning a comparison of the audience size of the TV show “Pretty Little Liars” and the YouTube show “How to Survive High School”. At the Newfronts Fullscreen said that the online show, “How to Survive High School” has amassed 36 million views since it launched last year, while in comparison “Pretty Little Liars” had 2 million viewers. The national story is going to be all about Cheap NFL Jerseys how Philadelphia Eagles QB Carson Wentz led his team to another victory on Monday Night Football in Chicago. cheap jerseys I mean, ESPN’s Jon Gruden was getting embarrassing with his man crush on Wentz during the telecast. And on top of that, Gov. Bobby Jindal, from the state of Louisiana, he refused stimulus funds from the Obama cheap nfl jerseys administration while also cutting over $200 million in funds Cheap NFL Jerseys from higher education, in the state of Louisiana. Robertson also opened up about the show’s casting and audition process. She said that during the 12 hour final audition, she was asked to fill out a 150 question survey and was asked if she took birth control pills. Some people experience very positive results, while several others experience certain side effects. To avoid the side effects of this therapy, an individual must discuss all health related concerns with an expert and only then, he or she should go for this treatment procedure.. That’s resilient optimism. My optimism is resilient, so when I’m faced with life’s challenges, I use my inner force, I use my mind power, I use my motto of the world that I developed, not the one that was programed into me by me by my parents or society, the one that I developed through the martial arts to help me get up 8 times. “I only knew that there was a surprise coming. I had no idea what it was,” says 60 Minutes producer Draggan Mihailovich. There’s been breaking news from oakley outlet Europe this morning, as we said earlier. Greece has asked that an “EU/IMF aid package” be activated in the hope that will help pull it out of its debt crisis.Also this morning, we’ve passed along word that “senior staffers at the Securities and Exchange Commission spent hours surfing pornographic websites on government issued computers while they were being paid to police the financial system,” according to the SEC’s inspector general.There’s cheap jerseys from china also news just coming in from Baghdad of another bomb attack in the Iraqi capital. ET Nov. 28, 2016San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick (7) looks on before the game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium.(Photo: Jasen Vinlove, USA TODAY Sports)San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick attempted to clear the air over remarks he made about Fidel Castro.Kaepernick had been questioned by the Miami Herald’s Armando Salguero a little more than week ago on why he wore a shirt with Castro’s image on it during a news conference in August.In the postgame press conference following the 49ers’ 31 24 loss to the Miami Dolphins, Kaepernick was asked about his remarks, which were interpreted by some as a sign of support for the longtime leader of Cuba.”What I said was I agree with the investment in education,” Kaepernick said.

back Back to NVB Online