back Back to NVB Online

Giăng 6

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn
1Sau những việc nầy, Đức Giê-su qua bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Ti-bê-ri-át. 2Một đoàn người đông đảo đi theo Ngài vì được chứng kiến những dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. 3Đức Giê-su lên núi cùng ngồi với các môn đệ. 4Hôm ấy gần đến lễ Vượt Qua, kỳ hội lớn của người Do Thái.
5Vậy, Đức Giê-su ngước mắt lên, nhìn đoàn người đông đảo đến với Ngài rồi hỏi Phi-líp: “Ta tìm đâu ra bánh để mua cho họ ăn đây?” 6Ngài hỏi vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết mình sắp làm gì rồi.
7Phi-líp thưa: “Lấy hai trăm đồng đê-na-ri mua bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ.”
8Một môn đệ khác của Ngài là An-rê, em Si-môn Phê-rơ, thưa với Ngài: 9“Đây có một cậu bé mang theo năm cái bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông thế nầy thì thấm vào đâu!”
10Đức Giê-su nói: “Hãy bảo người ta ngồi xuống!” Chỗ ấy có nhiều cỏ, nên họ ngồi lại, kể riêng đàn ông có đến năm ngàn. 11Vậy, Đức Giê-su cầm bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời rồi phân phát cho những người ngồi đó, xong bánh lại đến cá, ai muốn bao nhiêu tùy ý.
12Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đệ: “Hãy thu lượm bánh thừa để khỏi phí phạm.” 13Vậy họ thu lượm những mảnh vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta đã ăn, được mười hai giỏ đầy.
14Khi đã thấy phép lạ Ngài làm, người ta bảo nhau: “Người nầy chính là vị tiên tri, Đấng phải đến thế gian.” 15Rồi vì biết rằng họ sắp đến ép Ngài lên làm vua, Đức Giê-su lại lánh lên núi một mình.
16Đến chiều, các môn đệ của Ngài trở xuống biển, 17lên thuyền sang bờ bên kia về hướng Ca-pha-na-um. Trời đã tối mà Đức Giê-su vẫn chưa đến với họ. 18Gió chợt thổi mạnh và biển nổi sóng lớn. 19Họ chèo chống được khoảng năm hay sáu cây số, thì thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển đến gần thuyền. Họ kinh hoàng, 20nhưng Ngài bảo họ: “Chính Ta đây, đừng sợ nữa!” 21Họ muốn rước Ngài vào thuyền, thì lập tức thuyền đã cập vào bến mà họ định đi đến.
22Ngày hôm sau, đoàn dân còn ở lại bên kia biển hồ thấy ở đó chỉ có một chiếc thuyền mà Đức Giê-su thì không xuống thuyền với các môn đệ, chỉ có các môn đệ của Ngài chèo đi thôi. 23Những thuyền khác từ Ti-bê-ri-át cập bến gần chỗ đoàn dân đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn. 24Vì vậy, khi đoàn dân không thấy Đức Giê-su và các môn đệ Ngài ở đó thì lên thuyền đến Ca-pha-na-um tìm Đức Giê-su.
25Khi gặp được Ngài bên kia bờ biển, họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đến đây lúc nào vậy?”
26Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo các người: Các người tìm Ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ nhưng chỉ vì được bánh ăn no nê! 27Đừng khổ vì miếng ăn hay hư nát nhưng vì thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc mà Con Người sẽ ban cho các người. Đức Chúa Trời là Cha đã ấn chứng cho Người!”
28Họ thưa: “Chúng tôi phải làm gì để được làm việc của Đức Chúa Trời?”
29Đức Giê-su đáp: “Làm việc của Đức Chúa Trời là tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”
30Họ nói với Ngài: “Vậy Thầy tự làm dấu lạ gì cho chúng tôi thấy để tin Thầy? Thầy sắp thi thố việc gì đây? 31Tổ phụ chúng ta ăn bánh ma-na trong đồng hoang, đúng như Kinh Thánh chép: ‘Họ ăn bánh từ trời ban xuống.’ ”
32Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo các người: Không phải Môi-se cho các người bánh từ trời đâu, nhưng chính Cha Ta mới thật ban cho các người bánh từ trời! 33Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, cung ứng sự sống cho loài người.”
34Họ nói: “Thưa Thầy, xin cứ luôn luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy!”
35Đức Giê-su đáp: “Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát! 36Nhưng Ta đã nói với các người, dù thấy Ta nhưng các người vẫn không chịu tin. 37Tất cả những gì Cha cho Ta sẽ quy về Ta, người nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ! 38Vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý Đấng đã sai Ta. 39Và đây là ý Đấng đã sai Ta, ấy là tất cả những người Cha đã cho Ta, Ta sẽ không để cho hư mất, nhưng Ta sẽ làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40Vì đây là ý Cha Ta, ấy là người nào nhận ra Con và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống vĩnh phúc, và chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng!”
41Thế là người Do Thái bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau vì câu Ngài nói: Ta là bánh từ trời xuống. 42Họ bảo: “Người nầy không phải là Giê-su con Giô-sép sao? Cha mẹ anh ấy chúng ta đều biết cả, sao bây giờ lại dám nói: Ta từ trời xuống?”
43Đức Giê-su đáp: “Đừng xầm xì với nhau nữa! 44Không một ai có thể đến với Ta nếu không được Cha là Đấng đã sai Ta đem đến và Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng! 45Kinh Tiên Tri chép: ‘Mọi người sẽ được Đức Chúa Trời chỉ dạy.’ Người nào lắng nghe Cha và học theo thì đến với Ta. 46Không ai thấy được Cha, ngoài Đấng ở cùng Đức Chúa Trời, chính Đấng ấy đã thấy Cha. 47Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào tin thì được sự sống vĩnh phúc. 48Chính Ta là bánh hằng sống. 49Tổ phụ các người đã ăn bánh ma-na trong đồng hoang rồi cũng chết. 50Còn đây là bánh từ trời xuống để người nào ăn khỏi phải chết. 51Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ ban để loài người được sống chính là thân xác Ta.”
52Người Do Thái liền cãi vã với nhau rằng: “Làm sao người nầy có thể lấy thân xác mình cho chúng ta ăn được?”
53Đức Giê-su nói: “Thật vậy, Ta bảo các người: Các người sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng các người ăn thịt của Con Người và uống huyết của Người. 54Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì được sự sống vĩnh phúc, còn chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 55Vì thân xác Ta thật là thức ăn và huyết Ta thật là thức uống. 56Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta và chính Ta ở trong người. 57Vì như Cha hằng sống đã sai Ta và Ta nhờ Cha mà sống, thì người nào ăn lấy Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống như vậy. 58Đây là bánh từ trời xuống, nào phải như thứ bánh tổ phụ đã ăn rồi cũng chết. Người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”
59Đức Giê-su dạy những điều nầy tại hội đường ở Ca-pha-na-um.
60Nhiều môn đệ của Ngài nghe vậy thì nói: “Lời nầy sao khó nghe quá, ai chấp nhận nổi?”
61Nhưng Đức Giê-su tự biết các môn đệ đang càu nhàu về việc đó, liền bảo họ: “Điều nầy làm các con bất mãn sao? 62Nếu các con được thấy Con Người thăng thiên về nơi Ngài ở trước kia thì thế nào? 63Thần linh mới tạo nên sự sống, còn thể xác chẳng ích gì cả! Những lời Ta truyền cho các con là thần linh và sự sống. 64Dầu vậy giữa vòng các con vẫn có người không tin.” Vì ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những ai không tin và người nào sẽ phản bội Ngài, 65Chúa lại phán: “Vì vậy Ta đã bảo các con rằng nếu Cha không cho thì không một ai có thể đến với Ta được!”
66Từ đó, nhiều môn đệ của Ngài rút lui, không theo Ngài nữa.
67Đức Giê-su mới hỏi mười hai sứ đồ: “Còn các con cũng muốn bỏ đi sao?”
68Si-môn Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa, chúng con còn theo ai nữa? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc! 69Chúng con đã tin và biết chắc chính Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”
70Đức Giê-su đáp: “Chính Ta đã chẳng chọn các con là mười hai người sao? Thế mà một người trong các con lại là quỷ!” 71Đây Ngài nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, vì hắn ta sắp phản bội Ngài (dù là một người trong mười hai sứ đồ).

Claudia, thanks for dropping by to comment. Some people write for fun, for a hobby, because it makes them happy, or because they want to make money. Whether a threshold for the amount of brain injury and/or individual vulnerability might contribute to the development of these long term consequences is unknown. Furthermore, reliable diagnostic methods that can establish whether a blow to the head has affected the brain (and in what way) are lacking. Similar staining was seen in undamaged retinas (not shown). Consistent with the lack of Kv1.5 staining in RGCs, RGC survival (Figure 6b) was not improved by either Kv1.5 specific siRNA. Every year brings “tort reform” battles over what’s usually thought to be the nation’s longest running corporate tort lawsuit arena. This year will be different because of new pressures for transparency and harsh words from judges in cases like those involving BASF and Garlock Sealing. 1 pick and the right to choosebetween Jameis Winston and Marcus Mariota. But the first was an awful team playing out the string without its Hall cheap nfl jerseys of Fame quarterback and the other involved a new coaching staff benching hockey jerseys key players and calling poor plays in Week 17. Finkelman argues that the majority of the tickets go to the nfl teams and other third parties like online ticket sites which then drive up the prices. The league generates about $10 billion a year through its loyal fan base and cheap nfl jerseys at the biggest Baratas Replicas Ray Ban event of the year they lock them out. Wow wholesale nfl jerseys I see a lot of people are bad mouthing london. Great! go away, we don want you here. A recap of Fan Duel guidelines before we go into Week 2 tips and observations from Week I. At Fan Duel you have a salary cap of $60,000 to assemble a team of one QB, two RBs, three WRs, one TE, one K and one Defense. Your quadriceps or quad muscles are located on the front of your thigh and help you extend and straighten your leg. A quadriceps tear is a serious injury that prohibits you from moving the lower leg and requires surgery. And attending practices is one of the most important things a kid can do when learning the game of football. So drafting kids with parents with which you are familiar will make your life as a coach go a little smoother.. “Restoration of rights to citizens who have committed a crime, served their time, and returned to society is a top priority of this administration,” said Jeff Caldwell, a spokesman for McDonnell, in a statement sent to The Huffington Post. Replica Oakleys “It is a goal of this administration to restore as many rights Cheap NFL Jerseys as possible to those who have paid their debt to society and returned to be productive citizens.”.

back Back to NVB Online