back Back to NVB Online

Giăng 3

Chúa Và Ni-cô-đem
1Trong giới lãnh đạo Do Thái có một người tên là Ni-cô-đem, thuộc phái Pha-ri-si. 2Ban đêm, người nầy đến gặp Đức Giê-su và thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những dấu lạ Thầy làm nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì không ai làm được.”
3Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!”
4Ni-cô-đem thưa: “Người đã già làm sao được sinh ra một lần nữa? Không lẽ lại trở vào lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai sao?”
5Đức Giê-su đáp: “Thật, Ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, không một người nào được vào Nước Đức Chúa Trời! 6Thể xác sinh ra phần xác, Thánh Linh sinh hạ phần linh. 7Đừng ngạc nhiên khi Ta bảo ông cần phải được sinh lại từ thiên thượng. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu và lại đi đâu. Người được Thánh Linh sinh ra cũng giống như vậy.”
9Ni-cô-đem thưa: “Việc đó làm sao được?”
10Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy của Y-sơ-ra-ên mà không biết những điều đó sao? 11Thật, Ta bảo ông: Điều gì chúng ta biết mới nói, thấy mới làm chứng; thế mà các ông vẫn không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12Ta nói những việc dưới đất, các ông còn chưa tin, huống chi những việc trên trời thì làm sao tin được? 13Chưa có ai từng lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con Người. 14Như Môi-se treo con rắn lên cao trong nơi đồng hoang thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, 15để tất cả những ai tin Ngài đều được sự sống vĩnh phúc.
16Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. 17Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. 18Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời. 19Án lý buộc tội là thế nầy: Ánh sáng đã chiếu vào thế gian nhưng người đời yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì hành vi của họ là gian ác. 20Vì người làm ác thì ghét ánh sáng và không chịu đến cùng ánh sáng, sợ rằng hành vi của mình sẽ bị phơi bày ra. 21Còn người hành động theo chân lý thì đến cùng ánh sáng để cho thấy rằng những công việc mình đã làm là hiệp với Đức Chúa Trời.”
Chúa Và Giăng Báp-tít
22Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến vùng đất Giu-đê. Ngài cùng họ ở lại đó và làm phép báp-tem. 23Giăng cũng đang làm phép báp-tem tại Ê-nôn, gần Xa-lim, vì ở đó có nhiều nước. Người ta kéo nhau đến chịu phép báp-tem. 24Bấy giờ Giăng chưa bị bắt giam.
25Một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của Giăng với một người Do Thái về nghi lễ tinh sạch. 26Họ đến thưa với Giăng: “Thưa thầy, Người đã đến với thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đề cao, hiện đang làm phép báp-tem và thiên hạ kéo nhau đến với Người.”
27Giăng đáp: “Trời không cho thì chẳng ai lãnh được gì cả! 28Ta đã nói, có các anh làm chứng, ta không phải là Chúa Cứu Thế nhưng chỉ là người được phái đến trước Ngài. 29Ai cưới vợ mới là chàng rể. Bạn của chàng rể chỉ đứng nghe ngóng và khi nghe được tiếng chàng rể thì hớn hở vui mừng. Chính vì thế mà ta mãn nguyện. 30Ngài phải được tôn cao, còn ta phải hạ xuống.
Đấng Đến Từ Thiên Đàng
31Đấng đến từ trên cao trổi hơn mọi người, còn kẻ từ đất mà ra thuộc về đất và chỉ nói được chuyện trần gian. Đấng từ trời xuống cao trọng hơn mọi người. 32Thấy gì, nghe gì Ngài đều làm chứng, mà không ai chịu nhận lời chứng của Ngài. 33Nhưng hễ ai tiếp nhận lời chứng của Ngài, thì người ấy đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. 34Vì Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thì truyền rao lời của Đức Chúa Trời và được Ngài ban Thánh Linh vô hạn. 35Cha yêu Con và đã trao mọi sự vào tay Con. 36Ai tin Con thì được sự sống vĩnh phúc; ai không chịu vâng phục Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó!”

We expect to begin selling our sports beverage on our branded website and in specialty retailers in Boston, Boulder, and LA, in the next few weeks. We’ve been successful attracting top talents ray bans sale from both the biotech and consumer industries. Last month, The Verge reported that Amazon warehouse workers have been required to sign noncompete agreements dramatically limiting their future employment opportunities. The online retailer quickly said it would scrap the agreements.. Citizens, and nearly half of those were minors just like I was. It’s estimated that right now 300,000 kids are in this situation or are at risk. Let’s consider what sets endurance sports apart. The American Medical Association published a study in 2001, looking at VO2 max, the maximum amount of oxygen a particular body can take in during exercise. Thank you, operator, and thanks to everyone for joining us for our second quarter 2012 financial results and outlook conference call. With me today on the call are: Mike White, President and cheap nfl jerseys CEO; Pat Doyle, our CFO; Bruce Churchill, President of DIRECTV Latin America; and Larry Hunter, our General Counsel. Money Mail has seen circumstances the place prospects have been refused a payout cheap jerseys because they have admitted to giving their identify and a few critical account details to an individual they thought was an official figure. This could be performed by pretending to be from the police, your bank or a pc software program company. On this year ratings, people have gotten sick of it. Of course, people will still watch their favorite team play every week, no matter how bad those games are, but the primetime games which draw the big advertisers on a national audience oakleys outlet that won tune in to a bad game between teams they don care about.. Specialist coaches should be brought in to work with individuals, not the team. Eddie has so much credit in the bank that he can cheap ray bans demand anything he wants from the RFU; whoever he wants from any sporting discipline in the world. That is Fake Oakleys what I’m taking out of all this at least. Anyway, in case the weather fooled you or you simply love baseball as much as I do, you are here and (hopefully) jonesing for some power rankings. I thought it was really creepy,” she said of the costume. “It gave me the shudders to see something like that produced so lightly and in such a trivial way.”New Zealand politician Marama Fox, the co leader of the indigenous Maori Party, said most Disney heroes cheap football jerseys tended to look far more muscular than Maui.”I still don’t think that’s an accurate depiction of what Maui would look like or should look like,” she said.

back Back to NVB Online