back Back to NVB Online

Giăng 20

Chúa Cứu Thế Sống Lại
(Mat 28:1-10, 16-20; Mác 16:1-11, 14-18; Lu 24:1-12, 36-49)
1Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ mờ tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá chận cửa đã dời đi. 2Nàng vội chạy đi gặp Si-môn Phê-rơ và môn đệ Chúa yêu quý mà báo: “Họ dời thi hài Chúa ra khỏi mộ rồi, không biết họ để Ngài ở đâu.”
3Vậy Phê-rơ và môn đệ kia liền ra xem mộ. 4Cả hai đều chạy, nhưng môn đệ kia nhanh hơn, đến mộ trước, 5cúi nhìn vào mộ, thấy mấy cuộn vải dưới đất, nhưng không bước vào. 6Si-môn Phê-rơ đến sau, bước vào mộ, thấy mấy cuộn vải nằm đó, 7còn khăn liệm quấn đầu Chúa không để cùng với mấy cuộn vải nhưng cuốn lại để riêng một chỗ. 8Lúc ấy, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin như thế. 9Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-su phải từ kẻ chết sống lại.
10Hai môn đệ đi về. 11Nhưng Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Vừa khóc, vừa cúi nhìn vào mộ, 12nàng thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Đức Giê-su, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân.
13Hai thiên sứ hỏi: “Chị ơi, sao chị khóc?” Nàng đáp: “Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu?” 14Nói xong, nàng quay người lại, thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài.
15Chúa hỏi: “Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?” Tưởng đây là người làm vườn, nàng khẩn khoản: “Thưa ông, nếu ông dời Ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến đem về.”
16Đức Giê-su gọi: “Ma-ri!” Ma-ri quay lại, reo lên bằng tiếng Do Thái: “Ra-bu-ni!” (nghĩa là: Thưa Thầy)
17Đức Giê-su bảo: “Con đừng cầm giữ Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.”
18Ma-ri Ma-đơ-len đi loan báo cho các môn đệ Ngài: “Tôi đã thấy Chúa” và thuật cho họ nghe những điều Ngài đã bảo nàng.
19Buổi chiều ngày đầu tuần lễ đó, khi các môn đệ đang họp, các cửa ra vào đều đóng chặt vì sợ người Do Thái, Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: “Bình an cho các con!” 20Nói xong, Chúa đưa tay và hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa.
21Đức Giê-su lại bảo: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai phái Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!” 22Vừa nói Chúa vừa hà hơi trên các môn đệ, truyền bảo: “Hãy nhận lãnh Thánh Linh! 23Các con tha tội ai thì họ được tha. Các con buộc tội ai thì họ bị buộc tội.”
24Lúc ấy, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), một trong mười hai sứ đồ, không có mặt với các môn đệ khi Đức Giê-su đến. 25Nghe các môn đệ kia bảo họ đã thấy Chúa, ông nhất quyết: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở bàn tay Ngài, không đặt ngón tay tôi vào dấu đinh đó và không đặt tay tôi vào hông Ngài, thì tôi không tin!”
26Tám ngày sau, các môn đệ Chúa lại họp nhau, Thô-ma cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt, nhưng Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: “Bình an cho các con!” 27Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!”
28Thô-ma thưa: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con.”
29Đức Giê-su bảo Thô-ma: “Có phải con tin vì thấy Ta không? Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin Ta.”
30Vậy Đức Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong sách nầy. 31Nhưng những điều nầy được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài.

I’ve been watching and playing American Football for most of my life and have seen many a cheap football jerseys quarterback play the game. Why don’t y’all just annex yourselves and become your own damn country for crying out loud? If this happens, we may even prevent another “Bush type” from entering the oval office! OOoooooooo. In the state of Tennessee you’re going to be required to become a peace officer. This is going to require you to go to their Police Academy and be certified as a Peace Officer. Do not lift the soaked cloth. Remember, constant pressure must be applied. Secreted by the pituitary gland, testosterone binds to skeletal fiber cells and stimulates the growth of proteins, the building blocks of meaty muscles [source: Roundy]. wholesale football jerseys At the same time, however, testosterone also may shave off men’s strength for the long haul.. In Detroit’s last two wins, he moved the team down the field to set up winning kicks late in each game.Here are some things to watch when the Redskins (4 2) aim to extend their winning streak to five games against the Lions:COUSINS COMES HOMERedskins quarterback Kirk Cousins, a Michigan native and former Michigan State star, will make his first NFL start in Detroit, a place that held special meaning to him growing up because it is the site of the state’s high school championship games.”We always talked as high school football players and as kids, playing at Ford Field,” Cousins said. “Never even considered being able to do it as a professional player.”Cousins has thrown eight touchdowns and three interceptions during Washington’s streak.NOT TOO TIGHTThe Lions have struggled all season to cover tight ends and they will be challenged to reverse the trend regardless of who plays the position for the Redskins. At the tender age of 16, his parents shipped him off across the pond to custom jerseys Las Vegas to train properly and learn the ropes cheap football jerseys of life. In this time, he dropped by Floyd Mayweather’s gym to gain knowledge from the “the best ever”. Top of pageResultsClinical presentationA 39 year old retired professional football player sustained 22 concussions, four of which resulted jordan sale in loss of consciousness, during an Cheap NFL Jerseys China 11 year career as an NFL player (Figure 1). He presented with complaints of irritability, emotional lability and cognitive decline. Good night that this isn’t and then like they Thanks for guys gotta be that kind of and I got out. Work work we’re up now. She’d actually testified earlier in the trial. Prosecutors said she had gotten rid of the murder weapon at Hernandez’s ray bans sale request.

back Back to NVB Online