back Back to NVB Online

Giăng 2

Tiệc Cưới Tại Ca-na
1Ba ngày sau, có một tiệc cưới ở Ca-na, miền Ga-li-lê. Mẹ Đức Giê-su có mặt tại đó. 2Đức Giê-su và các môn-đệ cũng được mời dự tiệc. 3Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: “Người ta hết rượu rồi!”
4Đức Giê-su nói: “Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!”
5Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: “Người bảo sao hãy làm vậy!”
6Tại đó có sáu cái vại bằng đá, mỗi cái chứa khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi lít nước, dùng cho tục lệ tẩy sạch của người Do Thái.
7Đức Giê-su bảo: “Hãy đổ nước đầy các vại nầy đi!” Họ đổ đầy tới miệng vại.
8Rồi Ngài tiếp: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc.” Vậy họ mang đến cho ông ấy. 9Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, (chẳng biết rượu từ đâu đến, nhưng những người hầu tiệc đã múc nước thì biết rõ) ông gọi chú rể 10bảo: “Người ta ai cũng đãi rượu ngon trước, còn rượu dở dành cho lúc khách đã say, riêng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ!”
11Thế là tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Đức Giê-su thực hiện dấu lạ đầu tiên và bày tỏ vinh quang Ngài, nên các môn đệ tin Ngài.
12Sau đó, Chúa cùng với mẹ, các em và môn đệ xuống thành Ca-pha-na-um, nhưng chỉ ghé lại ít ngày thôi.
Dọn Sạch Đền Thờ
(Mat 21:12-13; Mác 11:15-17; Lu 19:45-46)
13Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14Ngài thấy trong sân đền thờ người thì buôn bán bò, chiên, bồ câu; kẻ lại ngồi đổi bạc. 15Ngài bện dây roi, đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ luôn với chiên bò. Ngài vứt tung tiền và lật đổ bàn ghế của người đổi bạc. 16Ngài truyền lệnh cho những người bán bồ câu: “Dẹp sạch những thứ nầy đi! Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!”
17Môn đệ Ngài nhớ lời Kinh Thánh: “Nhiệt tình về nhà Chúa thiêu đốt tôi!”
18Còn người Do Thái vặn hỏi Ngài: “Ông có dấu lạ gì để chứng tỏ ông có quyền hành động như vậy?”
19Đức Giê-su trả lời: “Phá hủy thánh điện nầy đi rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”
20Người Do Thái hỏi lại: “Người ta phải mất bốn mươi sáu năm để xây thánh điện này mà ông chỉ cần ba ngày để dựng lại sao?” 21Nhưng thánh điện Ngài nói đây là thân xác Ngài. 22Vì vậy, sau khi Ngài sống lại, các môn đệ mới nhớ ra là Ngài đã nói như vậy, nên họ tin Kinh Thánh và lời Đức Giê-su dạy.
Chúa Biết Lòng Người
23Khi Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ Vượt Qua, nhiều người tin danh Ngài vì thấy những dấu lạ Ngài đã làm, 24nhưng Đức Giê-su không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người. 25Không cần ai làm chứng về loài người vì Ngài biết rõ lòng dạ con người.

cable television bills have nearly tripled in the past 10 yearsI don’t necessarily look for a stock with a high yield because I like to see capital appreciation. Because the market may be correcting itself from all time highs I maintain that it is difficult to find good stocks these days. Our house, meant for all seasons, is a waterfront vacation cottage on the shores of the tranquil Emerald Lake. You can take in the stunning lake view from the dining area and living room through the glass sliding doors, which open to a deck with Cheap NFL Jerseys southern exposure. Lat but not least I, I have to point out that a little trick a lot of people don’t, they probably know, but they don’t remember often is wholesale nfl jerseys you can get to the start screen just by pressing the start button on the keyboard. Most keyboards have a little Windows flag, just press that, fake oakleys that takes you directly there as well.. Norway: In 1985, Norway became the first country in NATO to allow women to serve in all combat capacities, including submarines. Norwegian women are also subject to the draft in the event of a national mobilization. Plato’s cheap nfl jerseys 5 regimes are a classical Cheap Jerseys look at some forms of government that were existing back then, although none of these types were ever the exclusive and sole system of governance in any country. Even today most types of government in the world is but a variation on one of Plato’s five cheap oakleys sunglasses regimes. One of the rarest forms of a safety occurs when a team commits certain penalties in their own end zone. An example would be when a team is backed up to their own goal line and the quarterback goes back to pass from his own end zone. Work on perfecting your stance for the 40 yard dash. Get into the standard 3 point stance, crouched at the starting line. For a running play, track who ran, how many yards he gained, and if he scored. Also be sure to take note of any turnovers, including who fumbled the ball or who threw the interception. Never mind that tire piles are ugly, collect water, and become breeding grounds for mosquitoes, or that they’re essentially impossible to put out if they ever catch fire. Mere trifles like logic and wholesale china jerseys reason were not about to stand in the way of Filbin’s Great American Tire Pile. In 2011, Smith was indicted on misdemeanor charges of domestic abuse battery and public intoxication after Lafayette Police officers saw him grab his wife’s hair in an argument. Those charges were dismissed at his wife’s request after Smith went through counseling and performed community service..

back Back to NVB Online