back Back to NVB Online

Giăng 18

Chúa Bị Bắt
(Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Lu 22:47-53)
1Sau khi cầu xin những điều này, Đức Giê-su cùng các môn đệ băng qua khe Kít-rôn, tại đó có một khu vườn, Ngài và các môn đệ vào khu vườn.
2Tên phản bội Giu-đa cũng biết chỗ này, vì Chúa thường họp với các môn đệ tại đó. 3Giu-đa dẫn một đội lính và một số thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-si vào vườn, mang theo đèn đuốc và khí giới.
4Đức Giê-su đã biết mọi việc sắp xảy đến cho Ngài, nên bước ra hỏi họ: “Các người tìm ai?”
5Họ đáp: “Giê-su, người Na-xa-rét.” Ngài trả lời: “Chính Ta đây.” Giu-đa, tên phản bội, cũng đang đứng đó với họ. 6Nghe Ngài bảo: “Chính Ta đây,” họ giật lùi, ngã nhào xuống đất.
7Ngài lại hỏi họ một lần nữa: “Các người tìm ai?” Họ đáp: “Giê-su, người Na-xa-rét.”
8Đức Giê-su đáp: “Ta đã bảo các người, chính Ta đây. Nếu các người tìm bắt Ta hãy để những người nầy đi.” 9Việc này nhằm ứng nghiệm lời Ngài đã nói: “Những người Cha ban cho Con, Con không để mất một ai cả.”
10Si-môn Phê-rơ sẵn có thanh gươm, nên rút ra chém đứt vành tai bên mặt của Man-chu, đầy tớ của vị trưởng tế.
11Đức Giê xu bảo Phê-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; chén Cha đã ban cho Ta, Ta không uống sao?”
Bị Giải Đến An-ne
12Sau đó, đội lính dưới quyền viên chỉ huy cùng các thuộc hạ của giới thẩm quyền Do Thái bắt Đức Giê-su trói lại. 13Họ giải Ngài đến An-ne trước, vì ông là nhạc phụ của Cai-pha, vị trưởng tế đương niên. 14Chính Cai-pha trước đây đã bàn với giới thẩm quyền Do Thái: “Thà để một người chết thay cho toàn dân vẫn hơn.”
Phê-rơ Chối Chúa
(Mat 26:69-70; Mác 14:66-68; Lu 22:55-57)
15Si-môn Phê-rơ và một môn đệ nữa đi theo Ngài. Môn đệ kia nhờ quen biết vị trưởng tế nên vào được trong sân dinh với Đức Giê-su, 16còn Phê-rơ đứng ngoài cửa. Môn đệ quen biết vị trưởng tế ra nói với đứa tớ gái gác cổng, rồi đưa Phê-rơ vào trong.
17Đứa tớ gái gác cổng hỏi Phê-rơ: “Ông không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Phê-rơ trả lời: “Không phải tôi!”
18Các gia nhân và đám thuộc hạ đốt một đống lửa rồi đứng sưởi vì trời giá lạnh; Phê-rơ cũng đứng sưởi với họ.
Vị Trưởng Tế Tra Hỏi Chúa Giê-su
(Mat 26:59-66; Mác 14:55-64; Lu 22:66-71)
19Vị trưởng tế tra hỏi Đức Giê-su về các môn đệ của Ngài và những giáo lý Ngài dạy dỗ.
20Đức Giê-su đáp: “Ta đã tuyên bố công khai cho cả thiên hạ. Ta thường dạy dỗ trong các hội đường hay trong đền thờ, nơi tập họp của người Do Thái. Ta chẳng nói điều gì lén lút cả. 21Sao ông lại hạch hỏi Ta? Hãy tra hỏi những người nghe Ta, xem Ta bảo họ những gì. Chính họ biết rõ những điều Ta dạy dỗ.”
22Nghe Đức Giê-su nói vậy, một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh vả mặt Ngài mà trách: “Sao anh dám trả lời vị trưởng tế như vậy?”
23Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta sai, hãy chỉ ra Ta sai chỗ nào, còn nếu Ta nói phải, sao lại đánh Ta?” 24Rồi An-ne sai giải Đức Giê-su vẫn còn bị trói, sang trưởng tế Cai-pha.
Phê-rơ Lại Chối Chúa
(Mat 26:71-75; Mác 14:69-72; Lu 22:58-62)
25Đang khi Si-môn Phê-rơ đứng sưởi tại đó, mấy người kia hỏi: “Chắc anh cũng thuộc nhóm môn đệ của ông ta chứ gì?” Nhưng Phê-rơ chối: “Không phải tôi đâu!”
26Một gia nhân của vị trưởng tế, có họ hàng với người bị Phê-rơ chém đứt tai, nói: “Chính tôi đã chẳng thấy anh ở trong khu vườn với ông ta đó sao!” 27Phê-rơ lại chối một lần nữa; tức thì gà gáy.
Gặp Phi-lát
(Mat 27:1-2, 11-31; Mác 15:1-20; Lu 23:1-5, 13-25)
28Chúng giải Đức Giê-su từ nhà Cai-pha đến dinh thống đốc. Lúc ấy trời còn sớm. Họ không dám vào trong dinh vì sợ bị ô uế, không ăn lễ Vượt Qua được. 29Cho nên Phi-lát đi ra bên ngoài hỏi: “Các người tố cáo người này tội gì?”
30Họ trả lời: “Nếu hắn không làm ác, chúng tôi đã chẳng giải đến nộp quan.”
31Phi-lát bảo họ: “Thế thì hãy chiếu luật của các người mà xử tội hắn đi!” Những người Do Thái thưa lại: “Chúng tôi không có quyền xử tử ai hết.” 32Việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Đức Giê-su đã bảo trước Ngài phải chết cách nào.
33Phi-lát trở vào trong dinh gọi Đức Giê-su hỏi: “Có phải anh là Vua dân Do Thái không?”
34Đức Giê-su trả lời: “Ông hỏi Ta như vậy hay có ai trình với ông về Ta?”
35Phi-lát nói: “Ta là người Do Thái sao? Dân tộc anh và các thượng tế đã nộp anh cho ta. Anh đã làm gì vậy?”
36Đức Giê-su đáp: “Vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy. Nếu vương quốc Ta thuộc thế gian nầy, các môn đệ Ta đã chiến đấu để Ta khỏi bị nộp vào tay người Do Thái. Không, vương quốc Ta không thuộc thế gian nầy.”
37Phi-lát liền hỏi Ngài: “Vậy anh là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính quan vừa bảo Ta là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe theo tiếng Ta.”
38Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì?” Nói xong, Phi-lát trở ra bên ngoài bảo các người Do Thái: “Ta không tìm được lý do nào để buộc tội người nầy cả. 39Nhưng theo tục lệ của các người, ta thường phóng thích cho các người một tù nhân trong dịp lễ Vượt Qua này. Các người muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các người không?”
40Họ lại la lớn phản đối: “Không, đừng tha hắn. Xin tha cho Ba-ra-ba.” Ba-ra-ba là một tướng cướp.

eli lilly closing in on footballGets lonely. But I don ever want to get into a situation where the personal side makes me not want to make the right decision for the Denver Broncos. In contrast, compelling data from nutritional studies, population surveys and interventional studies support the effectiveness of a plant based diet and aggressive lipid lowering to arrest, prevent and selectively reverse heart disease. In essence, this is an offensive strategy. The a priori Fake ray bans hypothesis was that a higher mortality rate would occur among F6 individuals with one or both alleles inherited from the susceptible parent. The JoinMap linkage map and the genotype data were entered into Windows QTL Cartographer 2.5 Cheap NFL Jerseys (Wang et al., 2005). Well, Ryan Brennan of Charleston, South Carolina, wrote in to point out something that we did not include in the interview that Michael Vick has already been on custom jerseys the cover of “Madden” for the 2004 edition. After he was chosen, Vick broke his leg during a game and sat out much of the season.. I think this is a good hire. Bowles coordinated the Cardinals defense. One sports columnist described Trump’s motivation this way Donald Trump knows the only way for the NFL to cheap oakleys accept Donald Trump is for the Generals to have players the NFL needs. In any event, Trump says Flutie is good for his team cheap oakleys and the league.. MARTIN: Coach, you know I have to let the steam out of this for the football fans. I just have to ask one question then we’ll let it go. In order for a satellite dish to pick up a signal, it must have the correct alignment with the satellite. It is vital to have the dish correctly installed and positioned accurately, as well. Bureau of Labor Statistics showed an annual mean wage of $116,380 for all management positions in the area of spectator sports. The highest paid role was chief executive, with an annual mean wage of $201,820. The people who draw up these diagrams invariably put cheap jerseys Connally at an equal height to and seated directly in front custom jerseys of Kennedy. That’s where they’d be sitting if they were two ordinary dudes riding in an ordinary sedan, but the problem is that this sedan happened to be carrying one ordinary dude and the president of the United States.. If you will offer incentives for people who reach various sales goals, build a tri level medal stand and put the top prize on the gold medal stand, second prize on the silver medal stand and third prize on the bronze medal stand. Have company executives dress up in gear from various Olympic competitions.

back Back to NVB Online