back Back to NVB Online

Giăng 14

Chúa Là Chính Đạo
1“Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; 3nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. 4Các con biết đường đến nơi Ta đi.”
5Thô-ma lên tiếng: “Thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường?”
6Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được. 7Nếu các con đã biết rõ Ta, các con cũng sẽ biết rõ Cha Ta. Từ nay, các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài.”
8Phi-líp thưa: “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì cũng đủ rồi.”
9Đức Giê-su đáp: “Phi-líp, Ta từng ở với các con bấy lâu mà con chưa biết Ta sao? Người nào thấy Ta là đã thấy Cha. Vậy sao con còn nói: Xin chỉ Cha cho chúng con. 10Con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta truyền dạy các con chẳng phải Ta tự nói ra, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta thực hiện công việc của Ngài. 11Khi Ta bảo Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, các con hãy tin lời Ta; bằng không, hãy căn cứ vào những việc Ta làm mà tin vậy. 12Thật vậy, Ta bảo các con: Người nào tin Ta, thì cũng sẽ làm những việc Ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì Ta trở về cùng Cha. 13Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. 14Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho.
15Nếu các con yêu kính Ta, các con sẽ giữ các điều răn Ta. 16Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. 17Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. 18Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.
19Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20Trong ngày ấy, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta và các con ở trong Ta cũng như Ta ở trong các con. 21Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính Ta cho người.”
22Giu-đa (không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) hỏi: “Thưa Chúa, sao Chúa lại tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian?”
23Đức Giê-su đáp: “Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó. 24Ai không yêu kính Ta thì không giữ lời Ta. Lời mà các con nghe đó chẳng phải của Ta nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.
25Ta tỏ cho các con những điều này đang khi Ta còn có mặt với các con. 26Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con. 27Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.
28Các con đã nghe Ta bảo: Ta sắp ra đi, nhưng Ta sẽ trở lại cùng các con; nếu các con yêu kính Ta, các con hẳn mừng rỡ vì Ta sắp về cùng Cha; Ngài cao trọng hơn Ta.
29Giờ đây, Ta bảo trước cho các con, để khi những sự việc ấy xảy đến thì các con tin. 30Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa vì lãnh tụ của thế gian sắp đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta cả. 31Nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu kính Cha, Ta làm theo tất cả những gì Cha truyền bảo. Đứng dậy, chúng ta hãy ra khỏi nơi này.”

how to get drafted in baseballFEATURED ARTICLES ABOUT THE NFL PAGE 3On his knees, his head aching, his body shaking, his stomach churning, Golden Richards, in a cold sweat, would hover in his bathroom over the toilet in desperate search. He had to do something. Round tables are a great way to provide easier traffic flow and can usually seat four to cheap jerseys six people. Drop leaf or extendable tables Cheap NFL Jerseys give you flexibility. Meanwhile, Khlo sister Kourtney Kardashian was spotted doing a little shopping at Saint Laurent in Beverly Hills and wearing a much more supportive pair of black suede Stuart Weitzman Highland Boots. She also carrying one of our favorite bags, the Givenchy Pandora Mini Bag, which you can find in both red and black for $1,790 at Saks.. Check with the school district if you would like to coach at a school. Most of the time, they will require you to have an education degree or a coaching degree. Turn it on and you see where to go and what NBA Jerseys Cheap to avoid,” USA Football Executive Director Scott Hallenbeck said. “Medical experts specializing in a wide range of areas from neurology to sports cardiology call our education based Heads Up Football program the new standard for safer play. In bold, capital letters across the chest of each new jersey appears the Baratas Ray Ban word “CLEVELAND” so that television viewers, and opposing players, can clearly read the city name even from 50 yards away, Nike Vice President and Creative Director for Football Todd Van Horne said. Additionally, the words “Dawg Pound,” an homage to the team’s fans, are stitched into the neck of wholesale Jerseys the jersey.. In the meantime a game as contentious as this week’s FFA Cup semi cheap oakleys sunglasses final is always going to raise the stakes. Personally, if Melbourne City become the pantomime villains in the soap opera that is the A League, I’ll be enjoying the ride. “According to Searchmetrics, whether a publisher or brands won or lost for a specific keyword is dependent on the individual QDF (query deserves freshness) score that Google calculates this is linked to whether the topic/search relates to current news and events and user behavior, particularly search volume,” the spokesperson says. “For topics that are current, publishers with current content witnessed visibility gains.”. All cheap nfl jerseys right, ryan, thanks so much. Sure thing.. It is very high in protein, carbohydrates and it will keep you going for quite a while. Energy bars additionally serve that same kind of purpose. Brady continued to “manage” the Patriots’ offense for the remainder of the season. His first two starts were not historic performances.

back Back to NVB Online