back Back to NVB Online

Giăng 10

Người Chăn Nhân Từ
1Thật vậy, Ta bảo các người: “Kẻ nào không đi qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào ngả khác, là phường trộm cướp. 2Còn người nào đi qua cửa mới là người chăn chiên. 3Người gác cổng mở cửa cho người chăn và đàn chiên nhận ra tiếng người. Người chăn gọi đích danh từng con chiên mình để dẫn ra ngoài. 4Khi đàn chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5Chiên không theo người lạ nhưng bỏ chạy, vì chiên không quen tiếng người lạ.” 6Đức Giê-su dùng ngụ ngôn nầy nói với họ, nhưng họ không hiểu Ngài ngụ ý gì.
7Nên Đức Giê-su tiếp: “Thật vậy, Ta bảo các người: Chính Ta là cửa của chuồng chiên. 8Tất cả những kẻ đến trước Ta đều là phường trộm cướp, nên chiên không nghe theo họ. 9Chính Ta là cửa ra vào: Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu. Người ấy vào, ra và tìm được đồng cỏ. 10Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.
11Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên. 12Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó, nên thấy muông sói đến nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói vồ bắt và đuổi chiên tan lạc. 13Vì là kẻ chăn thuê, nên nó chẳng quan tâm gì đến đàn chiên.
14Ta là người chăn nhân từ, Ta quen biết chiên Ta và chiên Ta quen biết Ta, 15cũng như Cha biết Ta và chính Ta biết Cha vậy. Ta hy sinh tính mạng mình vì đàn chiên. 16Ta còn những chiên khác chưa thuộc về đàn nầy, Ta phải đem chúng về nữa, và chúng sẽ nghe theo tiếng Ta. Như vậy, sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn. 17Cha đã yêu thương Ta chính vì Ta chịu hy sinh tính mạng, rồi sau được lấy lại. 18Không ai cướp nổi mạng sống Ta, nhưng chính Ta tự hiến. Ta có quyền hy sinh tánh mạng và có quyền lấy lại. Đây là mạng lệnh Ta nhận từ Cha Ta.”
19Người Do Thái lại chia phe nghịch nhau vì những lời ấy. 20Trong vòng họ có nhiều người nói: “Hắn ta bị quỷ ám, điên rồi, các anh nghe hắn làm gì!” 21Một số khác lại bảo: “Người bị quỷ ám không thể nói được những lời lẽ ấy? Quỷ làm sao mở mắt người mù?”
22Lúc ấy nhằm lễ Cung Hiến tại Giê-ru-sa-lem. Trời vào tiết đông, 23Đức Giê-su đang đi dạo trong khuôn viên đền thờ, dưới hành lang Sa-lô-môn. 24Người Do Thái tụ họp quanh Ngài mà hỏi: “Thầy để chúng tôi hoang mang cho đến bao giờ? Nếu quả thật Thầy là Chúa Cứu Thế, Thầy cứ nói thẳng cho chúng tôi đi!”
25Đức Giê-su đáp: “Ta bảo các người rồi mà các người vẫn không tin! Những công việc Ta nhân danh Cha Ta thực hiện, chính là bằng chứng cho Ta; 26thế mà các người cũng không tin, chỉ vì các người không phải là chiên của Ta! 27Chiên Ta nghe tiếng Ta, chính Ta quen biết chiên Ta và chiên theo Ta. 28Ta ban cho chiên Ta sự sống vĩnh phúc, chúng chẳng hư mất bao giờ, và không ai cướp đoạt chúng khỏi tay Ta. 29Cha Ta đã ban cho Ta. Ngài là Đấng quyền năng hơn cả; không ai cướp đoạt nổi khỏi tay Cha. 30Ta với Cha là một.”
31Mấy người Do Thái lại lượm đá để ném chết Ngài. 32Đức Giê-su bảo họ: “Những việc lành Ta đã làm đều từ Cha mà đến, vậy thì các người ném đá Ta vì việc gì?”
33Người Do Thái đáp: “Chúng tôi không ném đá ông vì việc lành ông làm nhưng vì ông phạm thượng: Ông là người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời!”
34Đức Giê-su đáp: “Kinh Luật các người chẳng đã có câu: ‘Ta phán các ngươi là thần,’ hay sao? 35Vì Đức Chúa Trời có gọi những kẻ được Lời Ngài truyền dạy là thần và Lời của Đức Chúa Trời không thể bãi bỏ được, 36thì Đấng được Cha biệt riêng và sai đến trần gian chỉ nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, tại sao các người tố cáo Người là phạm thượng? 37Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, thì các người đừng tin Ta. 38Còn nếu Ta làm, thì dù các người không tin Ta, hãy tin công việc Ta, để các người dứt khoát nhận thức rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.” 39Họ lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ.
40Ngài lại ra đi, qua bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp-tem trước đây và ở lại đó. 41Nhiều người đến với Ngài nói rằng: “Giăng không làm một dấu lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy đều đúng cả!” 42Tại đó có nhiều người tin Ngài.

We also continued to solidify our future in big event television. Last month, we announced that the GRAMMYs will remain on CBS through 2026. A national women’s rights group flying this baern over Sunday’s game. Goodell must go. More people may be watching gridiron, but they’re also playing it. Since 2007, amateur participation in the sport has gone up 15 per cent with leagues and clubs emerging across the UK. You can have a vet or dog Wholesale Jerseys groomer squeeze that stuff out of there or, if you’re the adventurous type and not opposed to getting knuckle deep in dog sphincter, there are do it yourself guides available. Since the difficulty of this task on eHow is “moderately easy,” we’ll assume they’ve never had to reach up cheap jerseys a backwoods and homophobic bloodhound’s anus.. 1. Who is Brock Osweiler and how the hell did he get a team to pay him $72 million? Will Osweiler’s signing with the Houston Texans turn out to be a “bargain,” or will the largely untested and unproven young quarterback go down in history as yet more example of a classic “white elephant”?. I concluded that this guy needed to LIGHTEN UP. Come to think of it, i’m not even sure how he even got invited in the first place! There is nothing wrong with hosting a baby pool. We have had an 18% increase in confirmed stadium, arena and amphitheater show count. Our contracted sponsorship Cheap nfl jerseys and advertising was up 17% all Replica Oakleys good numbers.. But I suspect that once again we may Replica Oakleys have rushed ahead of the evidence. It may turn out that the extent of the decrease in the ball pressure attributed to an anonymous source by ESPN was an estimate. The digestive system includes the mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small intestine, and large intestine. Every part of the digestive system has a very important role to play. Provide an advantage to buying a season ticket. A season ticket holder should not feel as if he is on level footing with a customer who walks up and buys an individual ticket. The 700 ClubRobertson’s quote was completely out of line because it sounded like he was almost hoping (or maybe praying) for Manning to get hurt. oakley outlet The quote was “So Peyton Manning was a tremendous MVP quarterback, but he’s been injured. Judging by the response from the public, the effects of the commercial were exactly as desired. It was chilling, impactful, and fully paid for by the NFL; three things that made the commercial almost enough to stop the public from only associating the NFL Cheap ray bans with the Ray Rice incident..

back Back to NVB Online