back Back to NVB Online

Ga-la-ti 5

Sự Tự Do Của Tín Hữu
1Vì tự do mà Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.
2Này, chính tôi là Phao-lô bảo anh chị em rằng: Nếu anh chị em chịu phép cắt bì thì Chúa Cứu Thế không ích lợi gì cho anh chị em cả. 3Một lần nữa, tôi long trọng xác nhận với mọi người chịu phép cắt bì rằng: Họ buộc phải tuân giữ trọn vẹn Kinh Luật. 4Anh chị em nào muốn được tuyên xưng công chính bởi Kinh Luật thì bị đoạn tuyệt với Chúa Cứu Thế, mất ân sủng. 5Về phần chúng ta, nhờ Thánh Linh, bởi đức tin chúng ta mong đợi sự công chính mà chúng ta vẫn hy vọng. 6Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su, chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng lợi ích gì, chỉ đức tin hành động trong tình yêu thương mới ích lợi.
7Cho đến nay anh chị em vẫn chạy giỏi; vậy ai đã ngăn cản anh chị em không cho vâng phục chân lý? 8Sự xúi giục này không đến từ Đấng kêu gọi anh chị em. 9Một chút men làm cả đống bột nổi lên. 10Chính tôi, tôi có niềm tin nơi anh chị em rằng, ở trong Chúa anh chị em không có quan điểm nào khác. Còn kẻ quấy rầy anh chị em, bất kể người ấy là ai, sẽ phải chịu hình phạt. 11Về phần tôi, thưa anh chị em, nếu tôi vẫn còn truyền giảng phép cắt bì thì tại sao tôi lại vẫn bị bắt bớ? Nếu quả như thế thì sự xúc phạm do thập tự giá gây ra đã bị hủy đi rồi. 12Ước gì những kẻ quấy rối anh chị em, họ tự cắt mình đi là hơn.
Hành Động Phàm Tục Và Bông Trái Thánh Linh
13Thưa anh chị em, về phần anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do thì đừng lấy tự do làm dịp tiện thỏa mãn tính xác thịt. Nhưng hãy lấy tình yêu thương phục vụ lẫn nhau. 14Vì toàn thể Kinh Luật được hoàn thành trong một điều răn này: “Hãy yêu thương người khác như chính mình.” 15Nhưng nếu anh chị em cắn xé và ăn nuốt nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em tiêu diệt lẫn nhau.
16Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. 17Vì bản tính xác thịt ham muốn những điều trái với Thánh Linh và Thánh Linh ước muốn những điều trái với bản tính xác thịt; hai bên chống nghịch nhau như vậy, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. 18Nhưng nếu anh chị em được Thánh Linh hướng dẫn thì không lệ thuộc dưới Kinh Luật.
19Các hành động theo tính xác thịt thật rõ ràng, ấy là: Gian dâm, ô uế, phóng đãng, 20thờ thần tượng, phù thủy, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái, 21ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em như tôi đã từng cảnh cáo rằng: Những người làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.
22Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, 23nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó. 24Những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-su đã đóng đinh bản tánh xác thịt cùng với tình dục và dục vọng mình vào thập tự giá.
25Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. 26Chúng ta chớ nên tự phụ, khiêu khích lẫn nhau, ganh tị lẫn nhau.

Our nation has been divided for the last eight years because certain people like President Obama, Al Sharpton, Eric Holder, Loretta Lynch, Nancy Pelosi, Harry Reid, Valerie Jarrett, George Soros and the entire Democratic Party wanted it that way. Let’s not forget the toxic role the MSM played in all of this. Back pain is a special kind of agony cheap jerseys that makes you perform all your day to day tasks in ridiculous slow motion. And not the awesome kind of slow motion all the bullet dodging and dramatic theme music is replaced with bitter rage and sweat laced anxiety over the logistics of getting out of an armchair. SPECT scansIn addition, each subject underwent high resolution brain SPECT imaging to measure rCBF. Each subject received an age dose of Technetium 99m hexamethylpropyleneamine oxime (Tc 99m HMPAO) intravenously. Mark Rosentraub, a University of Michigan professor and an expert on the economic impact of sports teams, did a study for the arena developers, and estimates that it would create more than $1 billion of direct spending in Detroit during the next 30 years. He said many stadium and arena projects have minimal impact on local economies because they’re already thriving or because of poor location.. PESCA: I do, I do. I think the best NBA playoff game happened yesterday afternoon, late afternoon. Mr. Cheap NFL Jerseys ZIRIN: You’re absolutely correct about that, that they actually are Cheap NFL Authentic Jerseys under the rules, especially another cheap jordan thing, not just but all the sports, there are rules that you don’t show on the JumboTron if, say, a fan runs out onto the field. Starchy vegetables like yams, eggplant and zucchini Baratas Ray Ban are rich in complex carbohydrates. Most starchy vegetables are low on the glycemic index, a measurement of how rapidly a carbohydrate rich food is digested by your body. As Murray said today on my Newstalk ZB show, what more have they got to achieve?They are unbeaten in 69 races. Sure, they could go for the ultimate in Olympic history and become the first Kiwis to win three consecutive Olympic golds, but there is a point when owning the opposition becomes predictable and motivation is affected.So why not try to complete the final puzzle in New Zealand’s rowing dominance?Remember Munich in 1972 when New Zealand won the blue riband event? Imagine what it would be like to have three proven gold medallists in the engine room of the eight.Before I hear you start drawing comparisons fake oakleys to rugby sevens and bringing in the XVs stars to replace those who have done Cheap NFL Jerseys the hard graft, New Zealand rowing doesn’t work like that.It’s about the boat.

back Back to NVB Online