back Back to NVB Online

Ga-la-ti 3

Kinh Luật Và Đức Tin
1Hỡi những người Ga-la-ti ngu muội, ai đã mê hoặc anh chị em là những người mà việc Chúa Cứu Thế Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá đã được trình bày tỏ tường trước mắt? 2Tôi chỉ muốn anh chị em cho biết một điều này: Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi các việc tuân giữ Kinh Luật hay do nghe và tin? 3Sao anh chị em ngu muội đến thế? anh chị em đã bắt đầu trong Thánh Linh nay lại muốn hoàn tất theo xác thịt? 4Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ như thế để trở nên vô ích sao? Quả thật điều đó là vô ích. 5Vậy, Đấng đã ban Thánh Linh cho anh chị em và làm các phép lạ giữa anh chị em là vì các việc tuân giữ Kinh Luật hay vì nghe và tin?
6Cũng như Áp-ra-ham đã tin Đức Chúa Trời nên Ngài kể ông là công chính. 7Vậy anh chị em nên biết rằng: Những ai có đức tin, những người ấy là con cái Áp-ra-ham. 8Kinh Thánh đã thấy trước rằng: Đức Chúa Trời sẽ tuyên xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham Phúc Âm này: Nhờ ngươi muôn dân sẽ được phước. 9Vì thế những ai tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.
10Vậy tất cả những ai cậy các việc tuân giữ Kinh Luật đều bị rủa sả. Vì Kinh Thánh chép: Đáng rủa thay cho kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong Kinh Luật. 11Vả lại, không có ai nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, đây là điều hiển nhiên vì: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin”. 12Vả lại Kinh Luật thì không tùy thuộc vào đức tin, nhưng ai thi hành các Kinh Luật thì sẽ nhờ đó mà sống, 13Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của Kinh Luật khi Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta vì Kinh Thánh chép: Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. 14Như thế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su các phúc lành của Áp-ra-ham cũng được ban cho các dân ngoại, và nhờ đức tin chúng ta nhận được Đức Thánh Linh đã hứa.
Kinh Luật Và Lời Hứa
15Thưa anh chị em, tôi nói theo cách của loài người: Khi một giao ước đã lập thì không ai có quyền hủy bỏ hay thêm bớt điều gì. 16Về các lời hứa đã được ban cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói: Cho các dòng dõi ngươi, như là cho nhiều người, nhưng nói: Cho dòng dõi ngươi, như là cho một người tức là Chúa Cứu Thế. 17Tôi muốn nói thế này: Giao ước đã được Đức Chúa Trời thiết lập thì Kinh Luật, là điều mãi bốn trăm ba mươi năm sau mới có, không thể hủy bỏ giao ước đó và làm cho lời hứa trở nên vô hiệu được. 18Vì nếu bởi Kinh Luật mà hưởng gia tài thì không còn nhờ lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa để ban ân phúc cho Áp-ra-ham.
19Thế thì Kinh Luật để làm gì? Kinh Luật đã được thêm vào vì sự vi phạm cho đến khi Đấng, tức là dòng dõi đã hứa, đến. Kinh Luật được ban bố bởi các thiên sứ và qua một người trung gian, 20mà người trung gian thì không đại diện cho một bên mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời thì chỉ có một.
Kinh Luật Và Con
21Như thế, Kinh Luật nghịch với các lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Không bao giờ! Vì nếu Kinh Luật đã được ban bố có khả năng ban sự sống thì quả là sự công chính nhờ Kinh Luật mà ra. 22Nhưng Kinh Thánh công bố: Tất cả mọi vật đều bị nhốt trong tội lỗi để nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su mà lời hứa được ban cho những kẻ tin.
23Trước khi đức tin này đến, chúng ta bị Kinh Luật canh giữ cho đến khi đức tin được mạc khải. 24Như vậy, Kinh Luật là người giám hộ dẫn chúng ta đến Chúa Cứu Thế để nhờ đức tin chúng ta được tuyên xưng công chính. 25Nhưng khi đức tin ấy đã đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.
26Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 27Vì anh chị em tất cả đều đã chịu phép báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu Thế have a peek here. 28Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng anh chị em tất cả đều là một trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 29Nếu anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế thì anh chị em là dòng dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.

job of the linemen in the 6Guardians wouldn’t come for another 12 years, at which point Gunn wrote a hit for all ages which starred a talking CGI animal and also included a joke implying the hero’s spaceship was Wholesale NFL Jerseys covered in semen. And everyone loved it! See? It was all about waiting for Hollywood to catch up to his vision.. Before an early morning practice, buy chicken biscuits and sausage biscuits for the players. Get out your grill; buy hot dogs, buns, condiments, potato chips and soda and serve players a hot dog lunch. You will often find him at the center of a party, and his energetic and enthusiastic personality will definitely attract you to him. But, does he fail to notice you or his approach does not go further than a simple warmhearted friendliness? Then you can follow these tips to be his queen.. OK, let’s just state a fact, here. The Cleveland Browns are one of the worst teams in the National Football League. Also: Time is reportedly thinking of partnering cheap China Jerseys with P E firms on a bid for core Yahoo. For tech M and boardroom drama, Yahoo can’t be beat right now. It was an act of blind revenge (sorry) as brilliant as it was brutal, since it caught the entire Byzantine Empire completely with their pants down. The city had never fallen to an enemy before, but this little old blind guy managed to capture its capital, and with it, the entire Byzantine Empire.. If the applicant checks the cheap oakleys box “yes,” most employers will not consider that applicant any further. You may be amazed to learn that about 70 million Americans have criminal histories that may prevent them from ever finding a job, even when those histories involve Cheap Football Jerseys arrests or convictions for minor crimes occurring long ago. The light, thin cord also allows performing crossing moves, multiple (the rope swings under the feet multiple times in one jump) and speed jumping. And national speed records.Leather Jump RopeThe leather jump rope Cheap NFL Authentic Jerseys is slightly heavier than the vinyl speed rope. I know he’s going to do everything and as a wholesale nfl jerseys team, we’re going to do everything we have to do to go out there and win. It will be exciting and, obviously, we can’t wait for his return. The NFL only gives three grades first round, second round or a recommendation to stay in school. The player then makes a decision whether or not to forfeit the rest of his college eligibility to enter the draft.. Sergio Aguero’s assault on David Luiz it cannot be cheap jerseys referred to as a tackle was as bad a foul as I have seen. Bearing in mind the history between the two it could be seen as premeditated and should be dealt with as strongly as the FA can manage..

back Back to NVB Online