back Back to NVB Online

Ga-la-ti 2

Các Sứ Đồ Tại Giê-ru-sa-lem Nhìn Nhận Phao-lô.
1Mười bốn năm sau, tôi lại lên thành phố Giê-ru-sa-lem cùng với Ba-na-ba, cũng có Tích đi theo nữa. 2Tôi theo lời mạc khải đi lên đó và đã trình bày Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng giữa người ngoại quốc cho họ, nhưng chỉ trình bày riêng cho những người được tôn trọng, vì e rằng cuộc chạy đua của tôi trước đây và bây giờ trở nên vô ích chăng. 3Dù Tích, người cùng đi với tôi là một người Hy Lạp cũng không bị ép buộc phải chịu cắt bì. 4Sở dĩ như thế là vì mấy anh em giả xâm nhập; len lỏi dò thám sự tự do mà chúng tôi có trong Chúa Cứu Thế Giê-su để bắt chúng tôi làm nô lệ. 5Đối với những kẻ đó, chúng tôi không chịu nhượng bộ chút nào, dù chỉ trong giây phút, để chân lý của Phúc Âm được vững bền giữa anh chị em.
6Còn về những người được coi là quan trọng đi nữa thì cũng không quan hệ gì đến tôi. Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Vì những người dù được coi là quan trọng lắm cũng không giúp gì cho tôi. 7Trái lại khi thấy việc truyền bá Phúc Âm cho người không cắt bì đã được ủy nhiệm cho tôi cũng như việc truyền bá Phúc Âm cho người cắt bì đã được ủy nhiệm cho Phê-rơ, 8vì Đấng đã tác động trong Phê-rơ, đề cử ông làm sứ đồ cho người cắt bì cũng tác động trong tôi, đề cử tôi làm sứ đồ cho người ngoại quốc. 9Khi nhận biết ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng là những người được tôn trọng như cột trụ, trao tay hữu kết thân với tôi và Ba-na-ba, để chúng tôi đi đến cùng dân ngoại quốc còn họ thì lo cho người cắt bì. 10Chỉ có điều họ muốn chúng tôi phải giúp người nghèo, điều đó tôi vẫn tích cực làm.
Phao-lô Trách Phê-rơ Tại An-ti-ốt
11Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông vì thật là đáng trách. 12Bởi vì trước khi mấy người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn uống chung với người ngoại quốc. Nhưng khi họ đến thì ông rút lui và tách riêng ra vì sợ những người cắt bì. 13Những người Do Thái khác cũng hành động đạo đức giả như Phê-rơ đến nỗi cả Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn hành động giả dối như thế.
14Nhưng khi thấy họ không ngay thẳng theo chân lý của Phúc Âm tôi nói với Sê-pha ngay trước mặt mọi người: Nếu ông là người Do Thái mà sống như người ngoại quốc, không theo cách người Do Thái thì làm sao ông lại ép người ngoại quốc sống theo cách người Do Thái?
Người Do Thái Lẫn Người Ngoại Quốc Đều Được Cứu Bởi Đức Tin
15Chúng ta sinh ra là người Do Thái, không phải dân ngoại quốc tội lỗi. 16Chúng ta biết rằng con người được tuyên xưng công chính không phải vì các việc tuân giữ Kinh Luật, nhưng vì tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su, ngay chính chúng ta cũng đã tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su để được tuyên xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế, không phải nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật, bởi vì không ai được tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ Kinh Luật.
17Nhưng nếu đang khi tìm cách để được tuyên xưng công chính trong Chúa Cứu Thế chính chúng tôi lại bị coi là tội lỗi, như thế chẳng lẽ Chúa Cứu Thế là kẻ phục vụ tội lỗi sao? Không bao giờ! 18Vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy thì tôi chứng tỏ mình là kẻ phạm pháp. 19Vì bởi Kinh Luật mà tôi đã chết đối với Kinh Luật để sống cho Đức Chúa Trời. 20Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. 21Tôi không làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời thành vô hiệu; vì nếu nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích.

abuse leads to ‘vanilla’ starsIf you do have to touch the helmet you need to clean it again. It is best to have some way to hold the helmet or suspend it on a stand so you no longer have to touch it.. In 1920, Red Sox owner Harry Frazee sold Ruth to the New York Yankees for $125,000, in part to finance a Broadway play. The transaction spawned the Curse of the Bambino. Finally, the retinas were washed in PBS and mounted with fluorescein mounting medium (Dako). The image processing toolbox was used to accelerate the program development.. DNA from normal blood (N) and tumor (T) samples were used for amplification.Full figure and legend (25K)LOH at 8p233 and Pathologic DataWe evaluated the frequency of LOH at the putative tumor suppressor gene locus in 145 TCC of the urinary bladder of different histologic stages and grades (Table 1). We found a strong correlation between LOH and tumor grade. Danielle is going to perform a set of exercises on a jump board. Jumping is great for people with osteoporosis. The new stadium, built on the site of the old one, was finished in 2007 and this will be the first time it has held cheap football jerseys china a World Cup match.The capacity at the venue in north west London is 90,000 and the fixture has sold out. The match between the All Blacks and their Rugby Championship rivals is said to be one of the most popular fixtures of the tournament, with some estimating it could have been sold five times over.The record stands at 82,957 the 2003 final between England and Australia in Sydney at what is now called ANZ Stadium.More RugbyStats CentreFixtures and ResultsAll BlacksDream Team TippingBeauden Barrett, who is, like Ma’a Nonu, a Chelsea supporter, said of the place which is best known for football and in particular FA Cup finals: “All I know about Wembley is that it’s a huge stadium. The reason ray bans sale is whatever you want it to be. cheap oakleys Anyway Belichick and Garoppolo shake hands and hug it out while the rest of team cheers cheap oakleys sunglasses on their quarterback.. Of course, there will be outliers who can consistently beat even that high hurdle of 12% and they’ll make up for their extra frictions, but finding those managers who can consistently achieve this is difficult, if not impossible. As a result, most indexers do better than the average active stock picker simply because they’re engaging in a form of asset picking that is more efficient after taxes and fees. The positioning of crews was among several steps fire officials say they Replica ray bans have been fine tuning since 2003 when the San Diego area experienced one of the worst infernos in California’s wholesale china jerseys history. Communications between firefighting agencies has improved, residents are notified more quickly when to evacuate, and more aircraft are available to dump water on fast moving flames.. oakley outlet

back Back to NVB Online