back Back to NVB Online

Ga-la-ti 1

Lời Chào
1Tôi là Phao-lô, một sứ đồ không phải từ loài người cũng không phải do một người nào ủy nhiệm, nhưng do Chúa Cứu Thế Giê-su và do Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết, 2cùng tất cả anh em đang ở với tôi,
Kính gởi các Hội Thánh miền Ga-la-ti.
3Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em. 4Chúa Giê-su đã hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 5Cha chúng ta. Nguyện Ngài được tôn vinh đời đời vô cùng. A-men.
Không Có Ân Sủng Nào Khác
6Tôi ngạc nhiên thấy anh chị em vội vã từ bỏ Đấng đã kêu gọi anh chị em bởi ân sủng Chúa Cứu Thế để theo một phúc âm khác. 7Không có phúc âm nào khác đâu, chỉ có mấy người làm rối trí anh chị em và muốn xuyên tạc Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. 8Nhưng nếu có ai, dù chính mình chúng tôi hay một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc âm nào khác với Phúc Âm chúng tôi đã truyền giảng cho anh chị em thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa. 9Như chúng tôi đã nói, nay tôi xin nói lại: Nếu ai truyền cho anh chị em một phúc âm nào khác với Phúc Âm anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa.
10Vậy, giờ đây tôi cố gắng để được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa Cứu Thế.
Chức Sứ Đồ Của Phao-lô
11Thật vậy, thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Phúc Âm mà tôi truyền giảng không phải đến từ loài người. 12Vì tôi đã nhận Phúc Âm ấy không phải từ một người nào, cũng không do ai dạy tôi, nhưng do Chúa Cứu Thế Giê-su mạc khải cho tôi.
13Anh chị em hẳn đã nghe về lối sống của tôi khi còn theo Do Thái Giáo, thể nào tôi đã bắt bớ dữ dội và muốn phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời. 14Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi vượt xa hơn nhiều người đồng bào đồng tuổi với tôi. Tôi hết sức nhiệt thành giữ các truyền thống của tổ tiên. 15Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn tôi từ trong lòng mẹ và bởi ân sủng kêu gọi tôi, 16vui lòng mạc khải Con Ngài trong tôi để tôi truyền giảng Phúc Âm về Con Ngài giữa vòng các dân tộc ngoại quốc, thì lập tức tôi không bàn luận với người phàm, 17cũng không lên thành phố Giê-ru-sa-lem để gặp những vị đã làm sứ đồ trước tôi, nhưng đi qua Ả-rập rồi trở lại thành Đa-mách.
18Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông mười lăm ngày. 19Tôi không gặp một sứ đồ nào khác ngoại trừ Gia-cơ là em của Chúa. 20Những điều tôi viết cho anh chị em đây, có Đức Chúa Trời chứng giám, tôi không nói dối! 21Sau đó tôi qua xứ Sy-ri và Si-li-si. 22Lúc ấy các Hội Thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê chưa biết mặt tôi. 23Họ chỉ nghe rằng người đã bắt bớ họ trước đây, nay đang rao truyền Phúc Âm về đức tin mà người đã cố sức tiêu diệt. 24Như thế, họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì tôi.

For example, the letters L, W, E and B will start in that square. The letter A, C, G and J will have a space that lines up at the top square.. Allow Us To Manage Differently! Organizations like Apple, Amazon, Sales Force and Intuit, to name a few, are innovative organizations that do believe and implement radical management styles. I agree with this. Though the hyper accuracy comes from the software, which sort of does auto aiming. Hey, it’s just like an FPS game! Finally, a job our generation is over qualified for.. Now, another exercise that I love are plyometrics. Plyometrics are the secret exercise, how about that. In fact, he’s given up more than three just once all season. The team was in need of someone to step up in the rotation and Fister has done just that. Judged by whether the hypermethylated occurred in HCC more frequently than in their neighboring normal tissues, the hypermethylation cheap nfl jerseys status of the AR, DBCCR1, IRF7, OCT6, and p73 genes was considered as the event specific to the late stage, while that the rest that lacked such a distinguished contrast, as the event specific to the early stage of HCC carcinogenesis. Among all the clinical pathological throwback nba jerseys parameters tested for the association with, the hypermethylation of the cyclin a1 gene was more prevalent in the non cirrhosis Cheap Football Jerseys group (P=0.021) while the hypermethylated p16INK4a gene was more common in the cirrhosis group (P=0.017). You know why its ranked higher? One reason. It involves Stephen Curry.. Seth Joyner, the Eagles ebullient linebacker, told his team mates in the huddle before his interception: ‘This series, somebody’s going to have to make the big play, and I’m tired of waiting for someone else to do it.’ Afterwards Joyner, who has talked himself into trouble several times this season, was more selfless. ‘I’m especially happy for Randall,’ he said. And once they finish that conversation and their own internal investigation, I’m sure they will levy a very, very stiff penalty that will probably not run concurrently with whatever sentence is given to him by the court. So if people are considering when and if Michael Vick might be able to return, you’re looking at, at least a year wholesale nfl jerseys not just for what he cops to in terms of dog fighting but the illegal Cheap ray bans gambling charge, which for sports leagues is really the virus and the poison that they’re most afraid of. 10. San Francisco 49ers at Denver Broncos (Week 7, Sunday, wholesale football jerseys 8:30pm eastern): The cheapest pair of khaki pants this side of the Atlantic Ocean gets its first crack at Peyton Manning since these two went hockey jerseys head to head as starting quarterbacks back in 1998 and 1999.

back Back to NVB Online